Hoppa till innehållet

Sotning

Inom området för Helsingfors räddningsväsende är mängden bränder som orsakats av eldstäder och deras rökkanaler liten. För att se till att mängden bränder hålls låg även i framtiden, är det viktigt att eldstäderna hålls i skick. Eldstäder och deras rökkanaler har orsakat bränder genom gnistor som flugit ut ur eldstaden, otillräckligt säkerhetsavstånd till brännbart material och i vissa fall skador på eldstäderna eller rökkanalerna, överhettning samt för mycket sot i rökkanalerna.

Byggnadens ägare och innehavare samt verksamhetsidkaren är skyldiga att sörja för regelbunden sotning. Genom sotningen säkerställs att eldstäderna och rökkanalerna är trygga att använda. Sotningen minskar bränsleförbrukningen och främjar fullständig förbränning, vilket minskar utsläppen och onödig belastning på miljön. I samband med sotningen ger sotarna vid behov handledning i person- och brandsäkerhet. Av dem kan du fråga om råd avseende förbränning, eldstäder, ventilation och brandsäkerhet.

Glöm inte att se till att det är tryggt för sotaren att röra sig på byggnadens tak. Byggnadens ägare och innehavare samt verksamhetsidkaren ska se till att stegen, gångbryggans delar och säkerhetsanordningarna på taket hålls i sådant skick att det är tryggt att utföra sotningen.

Byggnadens ägare och innehavare samt verksamhetsidkaren ska själva beställa och komma överens om sotningen med önskat företag som erbjuder sotningstjänster och anställer sotare med sotarens behörighetsbrev. Information om sotarna i området finns till exempel i lokaltidningar och på internet, till exempel på webbplatsen för Sotningsbranschens Centralförbund. Om kunden upplever att hen av företaget som utfört sotningen inte har fått tillräckligt med information om ordnandet av sotningen, den erhållna informationen har varit felaktig, det finns oklarheter i faktureringen eller om det råder meningsskiljaktigheter om utförandet av arbetet ska kunden ta kontakt med företaget som utfört arbetet för att utreda ärendet. Alternativt kan kunden kontakta konsumentrådgivaren, om hen inte kommer överens med företaget. Telefonnumret till rådgivningen är 029 553 6901 eller 029 553 6902 (på svenska). Mer information finns på Konsumentrådgivningens webbplats.

Byggnadens ägare och innehavare samt verksamhetsidkaren är skyldiga att vid behov visa upp ett skriftligt sotningsintyg över den utförda sotningen för räddningsmyndigheten. Av intyget ska sotningsobjektet, vem som utfört arbetet och när, de vidtagna åtgärderna, de upptäckta felen och bristerna samt de utförda merarbetena framgå.


Sotningsintervaller

Följande objekt ska sotas varje år:

  • Alla eldstäder som är i användning (bland annat braskaminer, bakugnar, bastuugnar och rökkanaler).
  • Eldstäder som eldas med fast bränsle, lätt brännolja, flera bränslen eller tung brännolja samt tillhörande kanaler.
  • Eldstäder och kanaler i fritidsbostäder som avsetts för annat än eget privat bruk samt tillhörande bastur, om bostäderna används regelbundet. 

Följande objekt ska sotas vart tredje år:

  • Eldstäder och luftkanaler i fritidsbostäder som i huvudsak avsetts för eget privat bruk samt tillhörande bastur.

 
Mer information:

jourhavande brandinspektör, tfn 09 310 31203