Hoppa till innehållet

Evakuering

Med evakuering avses förflyttning av befolkningen eller en del av befolkningen under myndighetsledning från ett område som hotas av fara och utplacering av den till en trygg ort, samt säkring av befolkningens levnadsförutsättningar och samhällets viktiga funktioner. Den snävaste användningen av evakuering kan till exempel vara evakuering av invånarna i ett hus, och den vidaste användningen kan vara att evakuera invånarna i en hel kommun eller ännu större områden från ett område som hotas av fara och utplacera dem på en säker ort. Evakueringar planeras både för normala omständigheter och undantagstillstånd.

Frivillig förflyttning av människor omfattas inte av evakueringsbegreppet. Däremot räknas frivillig förflyttning på uppmaning av myndigheterna som evakuering.

Evakuering är inte den första skyddsåtgärden som anlitas, utan utgångspunkten för befolkningsskyddet är att befolkningen förblir i sina hem och att befolkning som är i fara i första hand söker skydd i skyddsrum. Evakuering är en kompletterande metod och i vissa fall ett alternativ till att skydda sig på plats.

Evakuering under normalförhållanden (evakuering vid olycka)

Under normalförhållanden kan man bli tvungen att utföra evakuering vid en olycka. Då bereder man sig utgående från ett myndighetsbeslut på att evakuera ett begränsat antal människor från deras fasta bostads- eller vistelseorter på grund av eldsvåda eller någon annan olycka eller situation som kräver det. Evakueringen sker vanligtvis inom kommunens område och med stöd av kommunens organisationer.

Evakuering när befolkningen ska skyddas 

I Helsingfors kan man bli tvungen att utföra omfattande evakueringar, vilket innebär att hela stadens eller flera stadsdelars befolkning evakueras. En sådan omfattande evakuering kan komma i fråga som följd av militär kraftanvändning som riktas mot området eller ett hot om detta. Statsrådet fattar beslutet om evakueringen. Under försvarstillstånd kan evakueringsbeslutet tas även av en militärmyndighet med områdesansvar.

Vid evakuering grundas lokala samlingsplatser för evakuering för personer som behöver transport. Deras läge meddelas vid behov genom olika media.