Hoppa till innehållet

Befolkningsskyddet i Helsingfors

Beredskap inför allvarliga störningssituationer och befolkningsskyddet skapas tillsammans och ansvaret för det är fördelat mellan medborgarna, fastigheternas ägare, företag och inrättningar samt statliga och kommunala myndigheter.

Helsingfors räddningsverk stöder helsingforsbornas egen beredskap. Frågor gällande allvarliga störningssituationer och beredskap för befolkningsskydd kan räddningsverkets jourhavande brandinspektör svara på (tfn 310 31203) vardagar mellan kl. 09.00–11.00 och 12.00–14.00.

Räddningsverkets rådgivningsgrupp för planerare ger råd i ärenden om brand- och räddningssäkerhet vid nybyggande och reparationsbyggande samt byggande av befolkningsskyddsrum.

Beredskap inför allvarliga störningssituationer och befolkningsskyddet

Helsingfors är vårt lands administrativa, ekonomiska, transport- och kulturella centrum. Att säkerställa verksamheten i huvudstaden oberoende av vad säkerhetssituationen är livsviktigt för hela Finland. Beredskap att säkra befolkningen och de livsviktiga samhällsfunktionerna är en central del av denna beredskap.

Helsingfors stads räddningsverk koordinerar Helsingfors stads beredskap inför allvarliga störningssituationer och befolkningsskyddet vad gäller räddningsverksamheten.

Beredskapen skapas i samarbete med statens och stadskoncernens olika ämbetsverk, affärsverk, dottersamfund och med företag, inrättningar, fastighetsägare och medborgare som omfattas av den egna beredskapen. Varje myndighetsinstans förbereder sig på befolkningsskyddet inom sitt eget förvaltningsområde i enlighet med lagstiftningens krav. Vissa centrala aktörer är bland annat organisationer vars verksamhet anknyter till medborgarnas och miljöns hälsa och säkerhet, vatten-, livsmedels- och energiförsörjning samt informationsförmedling och materialtransport. Fastighetsägare och -innehavare är skyldiga att sörja för säkerheten av personer som omfattas av dem. 

Räddningsverket koordinerar och utför lagstadgade beredskapsåtgärder, bland annat:

  • beredskap inför storolyckor, allvarliga störningssituationer och befolkningsskyddet,
  • beredskapsplanering,
  • evakueringsplanering,
  • förhandsförberedelser, till exempel underhåll av lednings-, övervaknings- och larmsystem och kommunikationskanaler,
  • utbildning och träning.

Genom dessa åtgärder kan vi förbereda oss på identifierade hotsituationer.

Räddningsverkets beredskapschef ansvarar för Helsingfors räddningsverks beredskap för storolyckor, allvarliga störningssituationer och befolkningsskyddet.

Frågor gällande egen beredskap och befolkningsskyddet kan ställas räddningsverkets jourhavande brandinspektör (tfn 310 31203) vardagar mellan kl. 09.00–11.00 och 12.00–14.00.

Rådgivningsgruppen för planerare ger råd i ärenden om brand- och räddningssäkerhet vid nybyggande och reparationsbyggande samt byggande av befolkningsskyddsrum.