Suoraan sisältöön

Evakuointi

Evakuoinnilla tarkoitetaan viranomaisten johdolla tapahtuvaa väestön tai sen osan siirtämistä pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamista turvalliselle alueelle sekä väestön elinedellytysten ja yhteiskunnan tärkeiden toimintojen turvaamista. Suppeimmillaan evakuointi voi koskea esimerkiksi yhden talon asukkaiden ja laajimmillaan useiden kuntien tai vielä laajempien alueiden koko väestön siirtämistä pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamista turvalliselle alueelle. Evakuoinnit suunnitellaan sekä normaali- että poikkeusoloja varten.

Ihmisten vapaaehtoista siirtymistä ei lueta evakuointikäsitteen piiriin. Sen sijaan viranomaisten kehotuksesta tapahtuva omatoiminen siirtyminen kuuluu evakuointiin.

Evakuoinnit eivät ole ensisijainen suojaamiskeino, vaan väestönsuojelun suunnittelussa lähtökohtana on väestön pysyminen vakinaisilla asuinsijoillaan ja vaarassa olevien suojaaminen ensisijassa väestönsuojiin. Evakuointi on paikalla suojautumista täydentävä ja eräissä tilanteissa vaihtoehtoinen menetelmä.

Evakuointi normaalioloissa (onnettomuusevakuointi)

Normaalioloissa voidaan joutua suorittamaan onnettomuusevakuointi. Tällöin varaudutaan viranomaisen päätöksen perusteella tulipalon, muun onnettomuuden tai muutoin evakuointia vaativan tilanteen vuoksi evakuoimaan rajoitettu määrä henkilöitä pois heidän vakituisista asuin- ja oleskelupaikoistaan. Evakuointi tapahtuu yleensä kunnan sisällä tukeutuen kunnan organisaatioihin.

Evakuointi väestönsuojelutilanteissa 

Helsingissä voidaan joutua suorittamaan laajamittainen evakuointi, jolloin evakuoidaan koko kaupungin väestö tai väestöä useista kaupunginosista. Tällainen laajamittainen evakuointi voi tulla kyseeseen alueeseen kohdistuvan sotilaallisen voiman käytön tai sillä uhkaamisen seurauksena ja päätöksen kyseisestä evakuoinnista tekee valtioneuvosto. Puolustustilan voimassa ollessa evakuointipäätöksen voi tehdä myös aluevastuussa oleva sotilasviranomainen.

Evakuointeja toimeenpantaessa perustetaan alueellisia evakuointien kokoontumispaikkoja kyytiä tarvitseville ja niiden sijainnista tiedotetaan tarvittaessa viestimien välityksellä .