Suoraan sisältöön

Pelastuslautakunta
02 / 06.02.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 17 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 18 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 19 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 20 Asia/4

Pelastuslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tulos 2017 pitkä.pdf


§ 21 Asia/5

Pelastuslaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2017 (pdf) (html)


§ 22 Asia/6

Oikaisuvaatimus palotarkastajien virkaan ottamista koskevasta pelastuskomentajan päätöksestä 2.11.2017 § 29 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/7

Esitys hankinta-avustuksen myöntämisestä Degerö FBK - Laajasalon VPK ry:lle (pdf) (html)


§ 24 Asia/8

Expandikaluston luovutus ja siirto Lapin pelastuslaitokselta Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 25 Asia/9

Pelastuslautakunnan lausunto Pikku Huopalahti (Mannerheimintie 162) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12483 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/10

Pelastuslaitoksen lausunto Lauttasaaren (Vattuniemenkuja 4) asemakaavan muutoksesta nro 12497 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Asia/11

Muut asiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.