Suoraan sisältöön

Pyrotekniset tehosteet

Räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käyttöä erikoistehosteena käsitellään kemikaali- ja räjähdelainsäädännössä (mm. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 ja Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015). Yleisötapahtumissa käytettävistä erikoistehosteista käytetään myös nimityksiä ”tehoste”, ”pyrotekniikka” ja ”pyrot”.

Räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetuissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Ilmoituksessa tulee nimetä vastuuhenkilö, jolla tulee olla panostajalaissa tarkoitettu tehostealan pätevyys (tehosteräjäyttäjän pätevyyskirja). Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja käytetään säännösten mukaisesti ja pelastusviranomaisen asettamien rajoitusten ja ehtojen mukaisesti.

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä tehtävän ilmoituksen sisältö on esitetty räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen (819/2015) 62 §:ssä. Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella määrätä tehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja aiotulle käytölle. Pelastusviranomainen voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa. Ilmoitus tehosteiden käytöstä voidaan tehdä sähköisellä ilmoituslomakkeella tai se toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen pel.tapahtumat(at)hel.fi tai postitse osoitteeseen:
Helsingin kaupunki
Pelastuslaitos / yleisötapahtumien valvonta
PL 112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätietoa tehosteiden käytön vaatimuksista sekä käytön valvonnasta löytyy Räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käyttö erikoistehosteena yleisötapahtumissa –oppaasta.