Suoraan sisältöön

Työmaan paloturvallisuus

Rakennustyön aikana tulipalon syttymisriski on huomattavasti korkeampi verrattuna rakennuksen normaalikäyttöön. Korjaus-, saneeraus- tai laajennustyömailla, joissa rakennus on osittain asukkaiden tai muiden henkilöiden käytössä, paloturvallisuus edellyttää usein tavallisuudesta poikkeavia järjestelyjä.

 

Työmaasuunnitelmat

Rakennuttajan edustajan ja urakoitsijan on laadittava turvallisuuteen liittyvä työmaasuunnitelma. Poikkeavista järjestelyistä on aina informoitava rakennuksen käyttäjiä ja ne on kirjattava kohteen pelastussuunnitelmaan. Suunnitelmat on päivitettävä aina kun työmaajärjestelyt muuttuvat. Työvaihetta ei saa aloittaa ennen kuin valvoja on tarkastanut turvallisuusjärjestelyt. Suunnitelmissa tulee huomioida seuraavat asiat aikatauluineen:
• Pelastustiet
• Opastus ja opasteet kohteeseen
• Työmaaparakkien sijainti ja varastointialue
• Uloskäytävät
• Tulityösuunnitelma ja – valvontasuunnitelma
• Työmaan palo-osastoivat suojaseinät
• Alkusammutuskalusto
• Savunpoisto
• Nestekaasu
• Öljylämmitys
• Paloilmoittimen ja sprinklerin irtikytkennät

 

Pelastustiet

Kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet tai muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä. Lisäksi on huolehdittava, että ne on merkitty asianmukaisesti.

Mikäli pelastustie on suljettava, on sille järjestettävä vaihtoehtoinen pelastustien vaatimukset täyttävä reitti, joka on opastettava selvästi. Nostolavayksikön nostopaikalla ei saa varastoida tavaraa. Mahdollisesti nostolavan toimintaa haittaavat ilmajohdot on poistettava. Liikuteltavat työkoneet on siirrettävä käytön jälkeen pois pelastustieltä.

Opastus kohteeseen

Alueelle on asennettava opastetaulu, jos alueella on poikkeavia järjestelyjä mm. ajoreittien osalta. Rakennuksen osoitemerkinnät on oltava jatkuvasti näkyvillä. Jos rakennus joudutaan ns. huputtamaan, on osoitenumerointi ja portaiden kirjain- / numerotunnukset merkittävä suojapeitteeseen porrashuoneen välittömään läheisyyteen.

 

Työmaan palo-osastoivat suojaseinät

  • Työmaa on aina osastoitava käyttötapaosastoinnilla käytössä olevista tiloista.
  • Usein osastointiluokaksi riittää yleensä EI 60- luokka.
  • Osastoivista rakenteista on laadittava suunnitelmat.
  • Pienet pintaremontit esim. maalaus eivät yleensä edellytä osastointia.
  • Suojaseinien tarpeellisuudesta on aina neuvoteltava pelastusviranomaisen tai rakennustarkastajan kanssa.
  •  Palo-ovet tulee pitää suljettuina. Palo-ovia ei saa kiilata auki asentoon.

 

Läpiviennit

Läpivientien tiiviyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Varsinkin asuinrakennusten linjasaneerauksissa päällekkäiset huoneistot muodostuvat usein samaksi palo-osastoksi keskenään, koska välipohjien putkiasennusten tarvitsemat aukotukset jätetään työnajaksi tiivistämättä. Tällöin palon leviäminen huoneistosta toiseen on erittäin todennäköistä. Jos huoneistoissa asutaan remontin aikana, on asukkaiden turvallisuus vaarassa puutteellisten läpivientitiivistyksien takia. Työmaalla tuleekin jatkuvasti valvoa läpivientien asianmukaisuutta. Kunkin työvaiheen lopuksi on tiivistykset laitettava kuntoon välittömästi hyväksytyillä tuotteilla ja menetelmillä.

JAA