Suoraan sisältöön

Toiminnallinen mitoitus

Toiminnallisessa mitoituksessa E1:n palotekniset olennaisten vaatimusten täyttyminen osoitetaan laskennallisesti tai muulla tavalla. Tyypillisiä toiminnallisen mitoituksen työkaluja ovat palo- ja poistumissimulointiohjelmat ja erilaiset palodynamiikan kaavat. Useimmiten rakennuksen palotekniikasta vain osa suunnitellaan toiminnallisesti, jolloin muu palotekniikka suunnitellaan taulukkomitoituksella.

 

Paloteknisen suunnitelman sisältö

Riippumatta siitä, käytetäänkö palotekniseen suunnitteluun taulukkomitoitusta vai toiminnallista mitoitusta, esitetään paloteknisessä suunnitelmassa yleensä seuraavat asiat:
 

 • Palo-osastointi
 • Rakenteiden palonkestävyys
 • Poistumisjärjestelyt
 • Savunpoisto
 • Alkusammutuskalusto
 • Pintakerrosluokat
 • Pelastustoiminnan järjestelyt
 • Paloteknisten laitteiden (paloilmoitin, sammutuslaitteet) määrittelyt
 • Kompensaatiot ja poikkeamat määräyksistä
 • Käytön aikaiset paloturvallisuusjärjestelyt
 • Lisäksi kohteen erityispiirteistä johtuen voidaan esittää muita paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja

 

Suunnitelma sisältää yleensä kirjallisen osan ja liitepiirustukset. Liitepiirustukset toteutetaan yleensä värillisinä. Usein savunpoistosuunnitelma laaditaan erikseen.

Palotekninen suunnitelma ei sisällä sammutuslaitteiston tai paloilmoittimen toteutussuunnittelua. Myöskään savunpoiston koneiston tai kanaviston suunnitelmat eivät yleensä ole osa paloteknistä suunnitelmaa. Näille suunnitelmille on olemassa omat suunnittelijat ja hyväksymismenettelynsä.

 

Paloteknisen suunnitelman hyväksyttäminen

Palotekninen suunnitelma liitetään rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Se esitellään pelastuslaitoksen neuvontaryhmälle, joka toimii rakennusvalvonnan asiantuntijaviranomaisena. Monimutkaisissa kohteissa on syytä esitellä palotekninen suunnitelma pelastuslaitokselle jo suunnittelun alkuvaiheessa. Pelastuslaitos tarvittaessa lausuu suunnitelmasta, tai leimaa suunnitelman merkiksi siitä, että suunnitelma on käsitelty.

JAA