Suoraan sisältöön

Sähköautojen latauspisteet

Pelastustoiminnan varmistamiseksi huomioitavat järjestelyt

Pelastustoiminnan edellytysten varmistamiseksi sähköautojen latauspaikkojen turvallisuusjärjestelyissä tulee huomioida seuraavat järjestelyt:

 • Pelastuslaitokselle on järjestettävä mahdollisuus kytkeä latauspisteet jännitteettömäksi yhdestä paikasta, esim. turvakytkimestä tai latauspisteiden pääkytkimestä.
  • Paikan on oltava ulkoa helposti saavutettavissa ja merkitty.
  • Paikka voi olla esim. paloilmoittimen käyttölaitteen vieressä tai helposti saavutettavissa olevassa sähköpääkeskuksessa.
 • Paloilmoittimen paikantamiskaavioissa ja kohdekortissa tulee olla tieto latauspisteistä ja niiden turvakytkimen sijainnista.
 • Mikäli kohteessa ei ole automaattista paloilmoitinta, tulee kohteeseen tehdä erillinen ohje pelastuslaitokselle. Kyseinen ohje sijoitetaan sammutusreitille näkyvään paikkaan.
 • Sähköajoneuvojen latauspisteiden on sijaittava vähintään 10 metrin päässä tai ATEX-asiakirjassa määritellyn etäisyyden päässä räjähdysvaaralliseksi luokitellusta tilasta.
 • Latauspisteitä lisättäessä tulee varmistua, että kiinteistön sähköliittymä on riittävän suuri, jotta esim. savunpoistopuhaltimien käyttö onnistuu kaikkien latauspisteiden ollessa käytössä.

(Pelastuslaki 379/2011 9 §, Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 40 §)

Hyviä käytäntöjä

Alla on lueteltu hyviä turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä, joita suosittelemme toteutettavaksi mahdollisuuksien mukaan:

 • Latauspisteiden olisi hyvä sijoittua ulos- ja sisäänajoreittien läheisyyteen, jotta sähköajoneuvo olisi helpompi hinata tarvittaessa autosuojasta ulos.
 • Mikäli tilassa ei ole automaattista sammutuslaitteistoa, olisi hyvä, että sähköautojen latauspisteet eivät sijaitsisi vierekkäin. Tällä pyritään estämään usean sähköauton samanaikaisen palon syntyminen.
 • Latauspisteiden lisääminen ei aiheuta lisävaatimuksia paloteknisten laitteiden tai alkusammutuskaluston osalta.
  • Sähköautojen latauspisteiden läheisyyteen ei siis edellytetä sijoitettavaksi erityisesti akkupaloa varten tarkoitettuja alkusammutusvälineitä.