Suoraan sisältöön

Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen

Poistumisturvallisuusselvityksessä toiminnanharjoittajan tulee selvittää:

  1. millä tavoin asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky vaikuttaa poistumiseen tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa;
  2. tapahtuuko asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden poistuminen omatoimisesti, henkilökunnan avustuksella vai henkilökunnan ja pelastuslaitoksen avustuksella;
  3. mitkä ovat henkilökunnan ja mahdollisen muun ulkopuolisen avun toimintavalmiudet;
  4. miten kauan kestää asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden poistuminen eri huoneista ja palo-osastoista.

Poistumisturvallisuusselvitys tehdään pelastamisen kannalta vaikeimman tilanteen mukaan. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilökunnan määrä ja toimintavalmius ovat alimmillaan, ja potilaiden/asukkaiden määrä suurimmillaan ja toimintakyky alimmillaan. Poistumisturvallisuusselvitys -lomakkeessa on annettu tarkempia ohjeita selvityksen laatimiseen.

 

Toiminnanharjoittaja voi laatia poistumisturvallisuusselvityksen

  • Helsingin pelastuslaitoksen Poistumisturvallisuusselvitys -lomaketta käyttäen (suositeltu tapa)
  • Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) lomaketta ja laadintaopasta käyttäen
  • vapaamuotoisesti, kuitenkin siten että poistumisturvallisuusselvityksestä annetun asetuksen sisältövaatimukset täyttyvät


 

Lähetä allekirjoitettu poistumisturvallisuusselvitys liitteineen Helsingin kaupungin kirjaamoon:
a) sähköpostitse helsinki.kirjaamo@hel.fi (otsikkokenttään ”Poistumisturvallisuusselvitys / kohteen osoite”)

TAI

b) postitse osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo
Pelastuslaitos
PL 10
00099 Helsingin kaupunki

Selvitykseen tulee liittää tarvittavat liitteet (ks. ohjeet Poistumisturvallisuusselvitys –lomakkeelta).

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.
Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.