Suoraan sisältöön

Laskutus ja yhteystiedot

Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen (ensihoidon) kustannusten korvaustaksasta määrittelee ambulanssikuljetuksen hinnan, joka muodostuu lähtömaksusta, kilometrimaksusta, toisen ensihoitajan lisämaksusta ja odotusajan maksun korvausperusteesta.  

Sairasvakuutuslain mukaan kuljetettavan potilaan omavastuuosuus laskusta on 1.1.2016 lähtien 25 euroa. Tehtävistä, joissa potilasta ei päädytä kuljettamaan ambulanssilla terveydenhuollon pisteeseen ei lähetetä laskua. Edellä mainitusta tekee poikkeuksen ne tehtävät, joissa potilaan tutkimuksella ja hoidolla on vältetty käynti terveydenhuollon päivystyksessä (mm. sydänfilmin analysointi, verensokerin korjaaminen, eteisperäisen rytmihäiriön korjaus). Tällöin tulee potilaalle omavastuuosuus maksettavaksi.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Helsingin pelastuslaitoksen ensihoidon taloussihteeriin.

Ensihoidon yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet henkilöille ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Kari Porthan
Ensihoitopäällikkö
Puh. (09) 310 30170

 • Vastaa ensihoitopalvelun yhteistoimintasopimuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä HYKS Helsingin ensihoitoyksikön kanssa.
 • Vastaa alueellisesta riskienarvioinnista ja palvelutason määrittelystä ja toteutuksesta ensihoitopalvelusopimuksen puitteissa.
 • Vastaa ensihoitopalvelun vuotuisesta arvioinnista, toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja resursoinnista sekä tulostavoitteiden asettamisesta yksikössä.
 • Laatii vuosittain ensihoitopalvelun toimintasuunnitelman.
 • Huolehtii pelastuskomentajan ohjeiden mukaisesti ensihoitopalvelun tiedottamisesta, viestinnästä sekä yhteiskuntasuhteiden ylläpitämisestä.

Marjut Keituri
Ensihoidon taloussihteeri
Puh. (09) 310 30171

 • Ensihoidon laskutus
 • Palautteiden käsittely
 • Potilasvakuutusasioiden käsittely
 • Ensihoidon toiminnon sihteeripalvelut

Janne Vierikko 
Ensihoitomestari
Puh. (09) 310 30178

 • Ensihoidon ydinprosessien toiminnan ohjaus, valvonta ja tukeminen
 • Yksikön operatiivisen valmiuden ylläpito
 • Osallistuu pelastuslaitoksen sisäisen viestinnän prosessiin

Esa Rantanen
Ensihoitomestari
Puh. (09) 310 30174

 • Ensihoidon päivittäismateriaalihallinto ja siihen liittyvät tilaukset, varaston inventointi sekä Artun pääkäyttäjä
 • Potilas- ja sidosryhmätyytyväisyysmittaukset

Tuomas Taskinen
Ensihoitomestari
Puh. (09) 310 30172

 • Ensihoidon materiaalihallinnon ylläpitäminen ja kehittäminen
 • Investoinnit
 • Laitteet ja huollot
 • Viestiliikenneprosessi
 • Ensihoidon suuronnettomuuksien simulaatiokoulutus

Timo Vesterback
Ensihoitomestari
Puh. (09) 310 30175

 • Ensihoidon materiaalihallinnon ylläpitäminen ja kehittäminen
 • Ensihoidon käyttömenot ja siihen liittyvät tilaukset ja vuosisopimukset
 • Merlot Medi -järjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen (ylläpitoryhmä)
 • Maallikkodefibrillaattori-toiminnan (PAD) koordinointi ensihoidon toiminnon osalta

Nils Vikström
Ensihoitomestari
Puh. (09) 310 30176

 • Ensihoidon osaamisenhallintajärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen
 • Pelastajatutkinto
 • Lähihoitajatutkinto
 • Perehdytyskurssit
 • Alipäällystötutkinto
 • Simulaatio-opetus
 • Vuorokoulutus
 • Ensihoidon alue- ja vuorovastaavien yhdyshenkilö

Lasse Mäkelä   
Ensihoitomestari
Puh. (09) 310 30195

 • Ensihoitopalvelun työturvallisuus
 • Ensihoidon potilasturvallisuus ja potilasturvallisuusvastaavana toimiminen
 • Ensihoidon suojavaatteet
 • Ensihoidon työergonomia

Antti Taskinen
Ensihoitomestari
Puh. (09) 310 30197

 • Täydennyskoulutus
 • Testaus
 • Ensihoidon vuorovastaavien yhdyshenkilö
 • Yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen sidosryhmien kanss
 • Merlot Medi -järjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen (ylläpitoryhmä), raportointi vastuualueena
 • Opiskelijoiden sijoittaminen ambulansseihin ja yhteistyö terveydenhuolto-oppilaitosten kanssa opiskelija-asioissa

Mika Korhonen
Ensihoitomestari
Puh. (09) 310 30173

 • Lähihoitajatutkinto
 • Perehdytyskurssi


Kaikki ensihoitomestarit toimivat omien tehtäviensä ohella:

 • Ensihoidon päivystävänä kenttäjohtajana
 • Opettajana pelastaja- ja perehdytyskursseilla sekä täydennyskoulutuksessa
 • Ensihoitopalvelun vuotuisen arvioinnin, suunnittelun ja palvelutason määrittelyssä