Suoraan sisältöön

Vaaralliset kemikaalit ja ilotulitteet

Vaarallisilla kemikaaleilla tarkoitetaan aineita ja valmisteita, jotka ovat

  • palo- ja räjähdysvaarallisia
  • terveydelle vaarallisia
  • ympäristölle vaarallisia

Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn liittyvien säädösten ja valvonnan tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

Vastuu vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden asianmukaisesta käsittelystä ja turvallisuusvaatimusten noudattamisesta on toiminnanharjoittajalla. Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka esimerkiksi valmistaa, pitää kaupan, varastoi, pakkaa, jakelee, pitää hallussaan, säilyttää, käyttää tai muulla tavalla käsittelee vaarallista kemikaalia.

Pelastusviranomainen valvoo

  • vaarallisten kemikaalien säilytystä
  • vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia
  • ilotulitteiden varastointia kaupan yhteydessä
  • ilotulitteiden yksityistä käyttöä

Vaarallisiin kemikaaleihin ja ilotulitteisiin liittyvät ilmoitukset toimitetaan: 

sähköpostitse
pel.kemikaalitiimi@hel.fi
(kemikaaleihin liittyvät ilmoitukset, ilmoitukset ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä)

pel.tapahtumat@hel.fi
(ilmoitukset pyroteknisten tehosteiden käytöstä, yleisötapahtumiin liittyvät kemikaali-ilmoitukset, ilmoitukset ilotulitteiden käytöstä)

TAI

postitse:

Helsingin kaupunki
Pelastuslaitos / kemikaalivalvonta
PL 112
00099 Helsingin kaupunki

Yhteystiedot kemikaalivalvontaan liittyen

 

Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointia varten

Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi jaetaan:

  • vähäiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin
  • laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin

Toiminnan laajuus määritellään kemikaalien määrän ja vaarallisuusluokituksen perusteella. Toiminnan laajuuden määrittelyssä otetaan huomioon kaikki saman toiminnanharjoittajan hallinnassa olevat käsiteltävät ja varastoitavat vaaralliset kemikaalit samassa kohteessa.

Vähäistä vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen. Vaarallisten kemikaalien määrän ylittäessä ilmoitusrajan, tulee toiminnanharjoittajan tehdä kemikaali-ilmoitus pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen perusteella päätöksen ja tarkastuksen.

Laajamittaista käsittelyä ja varastointia valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Esimerkkejä eräiden yleisten vaarallisten kemikaalien ilmoitusrajoista (pdf-tiedosto)

Ilmoitusrajan ylittyessä tulee tehdä kemikaali-ilmoitus pelastusviranomaiselle.