Suoraan sisältöön

Tapahtumat ja tilapäismajoitukset

Tapahtumalla tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/1999 2 §) määritettyjä yleisötilaisuuksia, kuten yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei pidetä yleisinä kokouksina. Kokoontumislain säännöksiä yleisötilaisuudesta sovelletaan myös tapahtumiin, joihin osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.

Tapahtumien järjestämistä valvovat monet tahot ja tapahtuman järjestäjä saattaa joutua hakemaan useita lupia eri viranomaisilta. Visit Helsingin sivuille on koottu järjestäjän muistilista Helsingissä vaadittavista luvista ja muista huomioon otettavista seikoista.

Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava siitä, että tapahtuma järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Tapahtuman turvallisuussuunnittelu perustuu tapahtuman järjestäjän tekemään yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaan. Pelastussuunnitelmasta pelastusviranomainen pystyy varmistamaan, että tapahtuman järjestäjä on varautunut hyvin onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

  1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
  2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
  3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
  4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Pelastussuunnitelma laaditaan myös muuhun, kuin kokoontumislain mukaiseen tapahtumaan, mikäli siihen sisältyy osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Tapahtumia varten laadittu opas pelastussuunnitelman laadinnasta sekä pelastussuunnitelmapohja löytyvät "Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma" -kohdasta.

Jos tapahtumaan osallistuva yleisömäärä on suuri tai siihen kohdistuu erityisiä riskejä, tulee tapahtuman järjestäjän olla yhteydessä pelastusviranomaiseen jo suunnitteluvaiheessa. Erityisiä riskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi tapahtumapaikka, liikenne, yleisöprofiili, vaaralliset kemikaalit tai rakennelmat. Pelastusviranomainen tekee tapahtumaan palotarkastuksen tarvittaessa.

Mikäli tapahtumassa halutaan järjestää ilotulitus tai tuliesitys tai siinä halutaan käyttää pyroteknisiä tehosteita, on niistä tehtävä tarvittavat ilmoitukset poliisille ja pelastusviranomaiselle. Lisätietoa pelastuslaitokselle tehtävistä ilmoituksista löytyy "Pyrotekniset tehosteet", "Ilotulitteet ja räjähteet" sekä "Tuliesitys" -kohdista. 

Tilapäismajoitukset kokoontumistiloissa

Tilapäismajoitus tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön on mahdollista, mikäli majoittumisen turvallisuusjärjestelyt on toteutettu alla olevan ohjeen mukaisesti ja pelastusviranomainen on hyväksynyt kyseiset tilat tilapäismajoituskäyttöön. Majoituksen järjestäjän tulee ilmoittaa tilapäismajoituksesta pelastuslaitokselle vähintään 14 vuorokautta ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista.

Lisätietoa:
Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa
Tilapäismajoituksen ilmoituslomake ja tarkistuslista
Esimerkki majoitushuoneen opastaulusta
Huonekohtainen majoitusluettelo

Valvonnan maksullisuus

Pääosa pelastuslaitoksen suorittamasta valvontatyöstä on pelastuslain 379/2011 96 §:n mukaisesti maksullista 1.1.2013 alkaen. Helsingissä yleisötapahtuman palotarkastus on maksullista tapahtumissa, joissa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti yli 2000 henkilöä. Perustellusta syystä voidaan laskuttaa myös tapahtuma, jossa henkilömäärä on alle 2000 henkilöä. Taksa sisältää tarvittaessa tehtävän tilapäistä vaarallisten kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia koskevan päätöksen tekemisen sekä käyttöönottotarkastuksen. Kemikaali-ilmoituksen tekemiseen velvollisten tapahtumien tarkastus on aina maksullinen. Tapahtuman palotarkastuksen taksat ovat 200 € yli 2000 henkilön tapahtumissa ja 400 € yli 10 000 henkilön tapahtumissa. 

Yhteydenotot ja lisätiedot:

  • pel.tapahtumat(at)hel.fi
  • palotarkastaja Heidi Partanen, puh 09 310 31362
  • palotarkastaja Jukka Laiho, puh. 09 310 31363
  • palotarkastaja Juha-Pekka Koski, puh. 09 310 31388
  • johtava palotarkastaja Sami Maskulin, puh. 09 310 31360
  • palotarkastaja Sami Mård, puh. 09 310 31361

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi

Tämän sivun suora osoite on www.hel.fi/yleisotapahtumat