Suoraan sisältöön

Tapahtumat ja tilapäismajoitukset

Tapahtumalla tarkoitetaan suunniteltua ihmisten välistä kokoontumista, jolla on tietty tarkoitus ja alku ja loppu. Esimerkiksi yleisötilaisuus ja yleinen kokous ovat tapahtumia.

Kokoontumislaissa (530/1999 2 §) yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei pidetä yleisinä kokouksina. Kokoontumislain säännöksiä yleisötilaisuudesta sovelletaan myös tapahtumiin, joihin osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä. Yleisellä kokouksella tarkoitetaan kokoontumislaissa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.

Tapahtumien järjestämistä valvovat monet tahot, ja tapahtuman järjestäjä saattaa joutua tekemään monenlaisia ilmoituksia eri viranomaisille ja hakemaan useita lupia eri tahoilta. Helsingin kaupungin tapahtumallisuus –sivuille on koottu tietoa tapahtumien järjestämiseen liittyvistä asioista, kuten yleisimmin tehtävistä ilmoituksista ja tarvittavista luvista.

Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava siitä, että tapahtuma järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Tapahtuman turvallisuussuunnittelun tukena on tapahtuman järjestäjän laatima yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmasta pelastusviranomainen myös arvioi, että tapahtuman järjestäjä on varautunut hyvin onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

 1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
 2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
 3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
 4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Pelastussuunnitelma laaditaan myös muuhun, kuin kokoontumislain mukaiseen tapahtumaan, mikäli siihen sisältyy osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Tapahtumia varten laadittu pelastussuunnitelman mallipohja löytyy "Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma" -kohdasta.

Jos tapahtumaan osallistuva yleisömäärä on suuri tai siihen kohdistuu erityisiä riskejä, tulee tapahtuman järjestäjän olla yhteydessä pelastusviranomaiseen jo suunnitteluvaiheessa. Erityisiä riskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi tapahtumapaikka, liikenne, yleisöprofiili, vaaralliset kemikaalit tai rakennelmat. Pelastusviranomainen tekee tapahtumiin palotarkastuksia riskiperusteisesti.

Mikäli tapahtumassa halutaan järjestää ilotulitus tai tuliesitys tai siinä halutaan käyttää pyroteknisiä tehosteita, on niistä tehtävä tarvittavat ilmoitukset poliisille ja pelastusviranomaiselle. Lisätietoa pelastuslaitokselle tehtävistä ilmoituksista löytyy "Pyrotekniset tehosteet", "Ilotulitteet ja räjähteet" sekä "Tuliesitys" -kohdista. 

Tilapäismajoitukset kokoontumistiloissa

Tilapäismajoitus tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön on mahdollista, mikäli majoittumisen turvallisuusjärjestelyt on toteutettu alla olevan ohjeen mukaisesti ja pelastusviranomainen on arvioinut tilojen soveltuvan tilapäismajoituskäyttöön pelastuslain näkökulmasta. Majoituksen järjestäjän tulee ilmoittaa tilapäismajoituksesta pelastuslaitokselle vähintään 14 vuorokautta ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista.

Lisätietoa:
Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa
Ilmoitus tilapäismajoituksesta -sähköinen ilmoituslomake
Esimerkki majoitushuoneen opastaulusta
Huonekohtainen majoitusluettelo

Valvonnan maksullisuus

Pääosa pelastuslaitoksen suorittamasta valvontatyöstä on pelastuslain 379/2011 96 §:n mukaisesti maksullista. Helsingissä yleisötapahtuman palotarkastus on maksullista. Taksa sisältää tarvittaessa tehtävän tilapäistä vaarallisten kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia koskevan päätöksen tekemisen sekä käyttöönottotarkastuksen. Taksa sisältää myös mahdollisen pyroteknisten tehosteiden tarkastuksen. Yleisötapahtuman palotarkastuksen taksa on 102 €. Tilapäismajoituksen ylimääräinen palotarkastus on myös maksullinen. Tilapäismajoituksen ylimääräisen palotarkastuksen taksa on 102 €. Taksat sisältävät 2 tunnin kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 51 € / alkava tunti.

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman tai muiden ilmoitusten toimittaminen

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma ja ensiapusuunnitelma sekä ilmoitukset tehosteiden käytöstä, tuliesityksestä ja tilapäismajoituksesta tulee toimittaa pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman järjestämistä. Ilmoitus tilapäisestä vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista tulee toimittaa pelastuslaitokselle viimeistään kuukausi ennen toiminnan aloittamista. Edellä mainitut suunnitelmat ja ilmoitukset toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen pel.tapahtumat(at)hel.fi tai käyttämällä sähköisiä ilmoituslomakkeita. Vaihtoehtoisesti ne voi toimittaa myös kirjeitse osoitteeseen:
Helsingin kaupunki
Pelastuslaitos / yleisötapahtumien valvonta
PL 112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Yhteydenotot ja lisätiedot:

 • pel.tapahtumat(at)hel.fi
 • palotarkastaja Heidi Partanen, puh 09 310 31362
 • palotarkastaja Juha-Pekka Koski, puh 09 310 31388
 • johtava palotarkastaja Sami Maskulin, puh 09 310 31360
 • johtava palotarkastaja Sami Mård, puh. 09 310 31361
 • palotarkastaja Petri Päkki, puh 09 310 31384
 • palotarkastaja Henrik Suutarinen, puh 09 310 31356
 • palotarkastaja Liia Wuorikoski, puh. 09 310 31365


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi

Tämän sivun suora osoite on www.hel.fi/yleisotapahtumat