Suoraan sisältöön

Rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonta

Rakentamisen ja suunnittelijoiden neuvonnan asiantuntijoiden yhteystiedot ja aluejakokartta 

KAAVOITUSVAIHE

Asemakaavoitusvaiheessa pelastusviranomainen ottaa kantaa mm. pelastus- ja sammutustoiminnan edellytyksiin, pelastustiejärjestelyihin ja sammutusveden tarpeeseen.

SUUNNITTELIJOILLE JA RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄLLE

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta.

Suomen rakentamismääräyskokoelmaan on koottu tarkemmat rakentamista ja korjaus- muutostöitä koskevat säännökset ja ohjeet.

Pelastuslaitos tekee yhteistyötä rakennusvalvonnan kanssa ja hyödyntää suunnittelun ohjauksessa TOPTEN -ohjekortteja.

Suunnitelmien hyväksyminen pelastusviranomaisen toimesta

Suunnitelmien hyväksyminen tapahtuu nykyisin Lupapisteen kautta. Suunnittelija on velvollinen ilmoittamaan pelastusviranomaiselle, milloin palotekninen suunnitelma on Lupapisteessä leimattavissa.


Viranomaisverkko VIRVE sisäpeitto (kuuluvuuden varmistaminen kiinteistöissä)

Ohje Virven suunnittelusta ja asentamisesta uudisrakentamisen yhteydessä

Lisätietoja viranomaisradioverkon sisäpeiton toteuttamisesta saa Suomen Erillisverkot Oy:n sivuilta.

Kiinteät sammutusvesiputkistot

Ohje kiinteiden sammutusvesiputkistojen suunnittelusta ja toteutuksesta

Palotekniset laitteistot

Paloilmoittimiin, sammutuslaitteistoihin, kohdekortteihin ja avainsäilöihin liittyvät palvelut: Paloilmoitin - palvelut ja yhteystiedot

Savunpoisto

Rakennusvalvonnan ohje savunpoiston suunnitteluun

Savunpoiston suunnittelusta löytyy lisätietoa esimerkiksi RT- kortista RT 103310 Rakennusten savunhallinta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito tai RIL 232-2020 ohjeesta Rakennusten savunhallinta — Suunnittelu, toteutus ja ylläpito. Linkki Rakennustietokauppaan.

Alkusammutuskalusto

Ohje alkusammutusvälineiden sijoittamisesta rakennukseen

Pelastustie

Pelastustie on ajotie tai muu yhteys, jota käyttäen pelastusajoneuvot pääsevät tulipalon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Palon sammuttamisen ja henkilöiden pelastamisen edellytykset rakennuksessa ja sen läheisyydessä on otettava suunnittelussa huomioon. Palo- ja pelastuskalustolla on oltava mahdollisuus päästä riittävän lähelle rakennusta (pelastustie). (Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017, 40 §).
Ohje pelastustien suunnittelusta ja toteuttamisesta

Jäteastioiden turvallinen sijoittelu

Ohje jäteastioiden turvallisesta sijoittelusta

Paarikuljetuksen tilantarve

Paarikuljetuksen tilantarve asunnon sisältä ulos 600mmx2600mm perustuu RT-korttiin Paarikuljetuksen tilantarve RT 103117 mukaisesti, 600 mm x 2600 mm asuntoihin asti. Paarimitoituksessa otettava huomioon, että jokaiseen asuntoon on päästävä paareilla. Paarin pitää kulkea esteettömästi sisällä.

Muut ohjeet

Ravintolan ja kahvilan perustamisen ohje

Pientalon palokortti


RAKENNUSVAIHE

Huomioi pelastustieohje

Ohje yli 12-kerroksisten rakennusten rakennustyömaan paloturvallisuudesta

Katso ohjeesta, milloin erityisen palotarkastukselle on tarve.

Erityinen palotarkastus on rakennustyömaalla ennen rakennuksen käyttöönottotarkastusta tehtävä palotarkastus. Erityisen palotarkastuksen suorittaa pelastusviranomainen. Käyttöönottotarkastuksen suorittaa rakennusvalvontaviranomainen.

Ohjeessa vastaaville työnjohtajille erityistä palotarkastusta varten ohjeistetaan, mitä paloturvallisuusasioita on huomioitava työmaalla ennen erityistä palotarkastusta.


MUUT OHJEET

Aurinkopaneelit rakennusten katoilla

Sähköautojen latauspisteet

Väestönsuojien rakentaminen uudisrakentamisen yhteydessä