Suoraan sisältöön

Rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonta

Pelastuslaitoksen rakenteellisen paloturvallisuuden palvelut muuttuvat koronavirusepidemia-aikana

Etäpalvelujen avulla pyrimme varmistamaan palvelun jatkuvuuden verkossa ja puhelimessa.

Lue ohjeet, miten koronavirus vaikuttaa rakenteellisen paloturvallisuuden palveluiden toimintaan:

  • Peruthan kaikki tapaamiset pelastuslaitoksen kanssa, jos olet saattanut altistua koronavirukselle tai sinulla on virukseen viittaavia oireita.
  • Koronaviruksen takia neuvottelut pidetään etänä. Työkaluina joko Teams, Skype tai perinteisemmin puhelin ja sähköposti. Ole yhteydessä palotarkastajaan, jolle aika on varattu tai tarkastajaan, jolle haluat varata uuden neuvotteluajan, parhaan etätyökalun valitsemiseksi.
  • Paloteknisten suunnitelmien esittely hoidetaan myös etänä. Suunnitelmat ja selvitykset toimitetaan sähköpostilla ja palotarkastajalle laitetaan sähköpostiviesti yhteisestä läpikäynnistä sopimiseksi. Työkaluina neuvotteluissa Teams, Skype tai puhelin. Kun suunnitelma on hyväksyttävällä tasolla, suunnittelija vie sen Lupapisteeseen, jossa palotarkastaja käy leimaamassa suunnitelman.
  • Myös kaikki isommat kokoukset pidetään etänä ja niistä sovitaan erikseen.
  • Ennakoivat palotarkastukset korvataan palotarkastajan puhelimitse tai sähköpostitse antamalla ohjeistuksella.
  • Erityisistä palotarkastuksista pidetään vain välttämättömät. Tarkastuksen suorittamisen edellytyksenä on, että kohteen on oltava mahdollisimman valmis. Näin yritetään välttää ns. turhia käyntejä ja sitä kautta ylimääräisiä altistumisia. Tarkastuksella läpikäytävät asiakirjat tulee lähettää etukäteen palotarkastajalle. Mikäli kohteen keskeneräisyyden takia on tarvetta siirtää tarkastusta, olethan yhteydessä ao. palotarkastajaan. Vain tarkastuksen kannalta välttämättömät henkilöt osallistuvat tarkastukselle.
  • Muut erityiset palotarkastukset korvataan asiakirjavalvonnalla, jossa kohteen edustaja toimittaa sähköpostitse palotarkastajalle ohjeistuksen mukaiset asiakirjat ja tarkastustodistukset.


Rakenteellinen paloturvallisuus vaikuttaa rakennuksen turvallisuuteen sen koko käyttöiän ajan. Rakenteellinen paloturvallisuus on huomioitava kaavoituksessa, rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa, käyttöönotossa ja käytön aikana. 


Pelastustoimen edellytykset huomioidaan kaavoitusvaiheessa. Huomioitavia asioita ovat esimerkiksi sammutusveden saatavuuden varmistaminen ja riittävät ajoreitit operatiivisille yksiköille.

Rakenteellisen paloturvallisuus on huomioitava uudis- ja korjausrakentamisessa jo suunnitteluvaiheessa. Paloteknisellä suunnittelulla tai paloturvallisuussuunnittelulla tarkoitetaan rakennusten rakenteellisen paloturvallisuuden suunnittelua. Palotekninen suunnittelu voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: toiminnalliseen suunnitteluun ja ns. taulukkomitoitukseen. Kaikki palotekninen suunnittelu perustuu kuitenkin Suomen Rakentamismääräyskokoelman E-sarjan mukaisten olennaisten vaatimusten täyttämiseen.

Suunnitteluvaiheessa pelastusviranomainen neuvoo ja ohjaa paloteknisissä asioissa. Helsingin pelastuslaitoksella on erillinen suunnittelijoiden neuvontaryhmä. Otathan yhteyttä hyvissä ajoin, sillä ruuhka-aikoina ensimmäinen vapaa palaveriaika saattaa löytyä vasta parin viikon kuluttua.

Paloturvallisuus on huomioitava rakennustöissä. Saneeraus- ja korjaustöiden aikana kiinteistössä on huomioitava myös mahdollisesti muissa tiloissa oleva normaalikäyttö.

Ennen rakennuksen käyttöönottoa on useissa kohteissa suoritettava erityinen palotarkastus.

  • Erityinen palotarkastus on erityiskohteissa ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista tehtävä palotarkastus. Tarkastusten tekemistä suositellaan myös yli 3 kerroksista rakennusta käyttöön otettaessa.
  • Erityisessä palotarkastuksessa tarkastetaan, että rakennus piha-alueineen on henkilö- ja paloturvallisuuden osalta rakennuslupapäätöksen mukainen ja että palokunnan sammutus- ja pelastustoiminnan edellytykset on turvattu.
  • Helsingissä erityisiä palotarkastuksia tekee suunnittelijoiden neuvontaryhmä.

 

Hyödyllisiä linkkejä 

Rakennusvalvonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen yhtenäiset käytännöt

http://www.pksrava.fi/asp2/default.aspx

Helsingin kaupungin rakennusvalvonta

Suomen rakentamismääräyskokoelma, paloturvallisuus

http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma