Suoraan sisältöön

Rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonta

Rakenteellinen paloturvallisuus vaikuttaa rakennuksen turvallisuuteen sen koko käyttöiän ajan. Rakenteellinen paloturvallisuus on huomioitava kaavoituksessa, rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa, käyttöönotossa ja käytön aikana.

Pelastustoimen edellytykset huomioidaan kaavoitusvaiheessa. Huomioitavia asioita ovat esimerkiksi sammutusveden saatavuuden varmistaminen ja riittävät ajoreitit operatiivisille yksiköille.

Rakenteellisen paloturvallisuus on huomioitava uudis- ja korjausrakentamisessa jo suunnitteluvaiheessa. Paloteknisellä suunnittelulla tai paloturvallisuussuunnittelulla tarkoitetaan rakennusten rakenteellisen paloturvallisuuden suunnittelua. Palotekninen suunnittelu voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: toiminnalliseen suunnitteluun ja ns. taulukkomitoitukseen. Kaikki palotekninen suunnittelu perustuu kuitenkin Suomen Rakentamismääräyskokoelman E-sarjan mukaisten olennaisten vaatimusten täyttämiseen.

Suunnitteluvaiheessa pelastusviranomainen neuvoo ja ohjaa paloteknisissä asioissa. Helsingin pelastuslaitoksella on erillinen suunnittelijoiden neuvontaryhmä. Otathan yhteyttä hyvissä ajoin, sillä ruuhka-aikoina ensimmäinen vapaa palaveriaika saattaa löytyä vasta parin viikon kuluttua.

Paloturvallisuus on huomioitava rakennustöissä. Saneeraus- ja korjaustöiden aikana kiinteistössä on huomioitava myös mahdollisesti muissa tiloissa oleva normaalikäyttö.

Ennen rakennuksen käyttöönottoa on useissa kohteissa suoritettava erityinen palotarkastus.

  • Erityinen palotarkastus on erityiskohteissa ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista tehtävä palotarkastus. Tarkastusten tekemistä suositellaan myös yli 3 kerroksista rakennusta käyttöön otettaessa.
  • Erityisessä palotarkastuksessa tarkastetaan, että rakennus piha-alueineen on henkilö- ja paloturvallisuuden osalta rakennuslupapäätöksen mukainen ja että palokunnan sammutus- ja pelastustoiminnan edellytykset on turvattu.
  • Helsingissä erityisiä palotarkastuksia tekee suunnittelijoiden neuvontaryhmä.

 

Hyödyllisiä linkkejä 

Rakennusvalvonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen yhtenäiset käytännöt

http://www.pksrava.fi/asp2/default.aspx

Helsingin kaupungin rakennusvalvonta

Suomen rakentamismääräyskokoelma E-sarja

http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma

 

JAA