Suoraan sisältöön

Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys


Pelastussuunnitelma


Pelastussuunnitelma on turvallisuutta kehittävän työn väline. Se sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään, miten niihin varaudutaan ja millä tavalla tapahtuvissa onnettomuustilanteissa toimitaan. Lisätietoja pelastussuunnittelusta täältä.

 

Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisen kohteissa

 

Poistumisturvallisuus tarkoittaa sitä, että rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin. Yleisesti rakennusten palo- ja poistumisturvallisuudesta vastaavat rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittaja omilta osiltaan. Hoitolaitoksissa, palvelu- ja tukiasumisen kohteissa sekä muissa tiloissa, joissa asuvien tai hoidettavien toimintakyky on alentunut, on toiminnanharjoittajalla erityinen velvollisuus huolehtia poistumisturvallisuudesta.


”Sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukäteen laadituin selvityksin ja suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuin toimenpitein huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina.”
(Pelastuslaki 379/2011 18 §)


Poistumisturvallisuusselvitys on asiakirja, jossa kuvataan miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä.

 

Ketkä ovat velvollisia laatimaan poistumisturvallisuusselvityksen?

 

Säädösperusteet:
Pelastuslaki 379/2011 9 §, 14 §, 18-21 §, 81-82 §
Valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä 292/2014