Hoppa till innehållet

Hundra år av måltidstjänster

Måltidstjänsterna i Helsingfors fyllde hundra år samma år som självständiga Finland firade hundra år av självständighet. Helsingfors stads insats som anordnare av måltidstjänster har varit betydande under hela dess historia. Nuförtiden medverkar Servicecentralen Helsingfors i 100 000 måltidsstunder per dag.

Beslutet om att grunda en livsmedelsnämnd fattades den 12 juni 1917.

Servicecentralen Helsingfors firade sin historia under hösten 2017 tillsammans med sina kunder.

Mat till barn och mindre bemedlade

Centralköket började år 1917 sköta måltidstjänsterna för mindre bemedlade invånare. Centralköket var beläget i dåvarande Societetshuset vid Salutorget.

Vanliga problem på den tiden var tillgången till mat och matens ensidighet . Då var matköerna en vanlig del av gatubilden, när folk stod i kö för att få sin dagliga mat från centralköket. Maten delades ut mot matkuponger.  

På 1920-talet började centralkökets verksamhet bli allt mer etablerad. Storköket tog så småningom över alla små gårdsbyggnader mellan Sofiegatan och Katrinegatan som numera är belägna på Helsingfors stadshus innergård. Storköket hade också förrådsutrymmen på olika håll i staden samt sommarkaféer bland annat vid Sandudds strand.

Med tiden utvecklades skolbespisningen till en betydande serviceform. Idén om skolbespisning lades fram för första gången redan 1905, men för att etablera verksamheten föreslog man år 1919 att all mat som barnen behövde skulle beställas från kommunala skolkök. År 1943 stiftades lagen om gratis skolmat för alla skolelever. Måltidstjänsten blev med tiden även en del av barndagvården.

Andra världskriget förde med sig ändringar i hela måltidsverksamheten och under krigstiden utspisade Helsingfors centralkök armén, barn och gravida kvinnor.

Efter kriget började en snabb utveckling

Från 1950-talet ändrades måltidstjänsten och utvecklades kraftigt. I led med de många förnyelserna utvecklades såväl organisationen som hela måltidstjänsten samt måltiderna som serverades.

I 1957 års folkskolelag förordnades att alla elever ska erbjudas en näringsrik, stärkande, smaklig och kostnadsfri måltid. Under senare årtionden började man även tänka på kvaliteten på måltiden och i skolmatstänkandet gick man över från soppor till halvfabrikat och fryst mat. I slutet av 1960-talet började tillagningen av måltiderna också påverkas av näringsfysiologiska krav. 

Livsmedelsfabriken som efter krigen öppnades på Helsingegatan flyttade år 1979 till en ny och modern livsmedelsfabrik i Backas i Vanda, där den finns ännu idag.

Den kraftiga utvecklingen av måltidstjänsterna fortsatte ännu på 1990-talet, då livsmedelscentralen blev matservicecentralen. Matförsörjningen hade blivit en storskalig verksamhet som sysselsatte fler än 1 750 personer.  

Från Palmia till Servicecentralen Helsingfors

Måltidsverksamheten moderniserades och utvecklades åter på 2000-talet. Palmia inledde sin verksamhet år 2003 i och med sammanslagningen av Helsingfors Catering, Helsingfors fastighetskontors fastighetsservicecentral och utbildningsverkets servicecentral.

År 2014 beslutade Helsingfors stad att bolagisera en del av Palmia. Palmia Ab som bildades av fastighets-, städ-, säkerhets- och restaurangtjänsterna inledde sin verksamhet i bolagsform i början av 2015.

Den största delen av verksamheten, det vill säga måltids-, samt telefon- och välbefinnandetjänsterna, blev kvar på affärsverket, som sedan början av 2015 har bedrivit sin verksamhet under namnet Helsingfors stads servicecentral-affärsverk, det vill säga Servicecentralen Helsingfors.

Ledstjärnan är nöjda kunder

Jämfört med övriga Europa har historien för Finlands kollektiva måltider utvecklats rätt så unikt. I Finland har mer än 60 procent av portionerna inom måltidstjänsterna tillhandahållits av den offentliga förvaltningen. Måltider som producerats med skattemedel har ätits dagligen i skolor, daghem och på sjukhus i redan hundra års tid.

Helsingfors stad har som Finlands största restauratör haft ett betydande samhällsansvar i såväl kris- som fredstid. Servicecentralen Helsingfors har än idag beredskap att ordna utspisning i krissituationer.

Under sin historia har Helsingfors måltidstjänster samlat på sig stark kompetens. Servicecentralen Helsingfors har finslipat sin expertroll bland annat genom att utveckla sin kompetens och sina processer samt genom att förbättra uppföljningen av arbetets resultat. Även det omfattande receptarkivet är en skatt som har blivit till under den långa historien.

Numera är Servicecentralen Helsingfors partner till Helsingfors stads skolor och daghem, mångsidiga servicecentraler, servicehus, boendeenheter för specialgrupper och sjukhus. Servicecentralen erbjuder även telefon- och välbefinnandetjänster samt logistiktjänster. Den medverkar dagligen i över 100 000 måltidsstunder.