Hoppa till innehållet

Beslutsfattande

Direktionen för Servicentralens Helsingfors övervakar Servicecentrals verksamhet.

Direktionens uppgift är, att

  • övervaka, att inrättningarna som underlyder nämnden verkar inom ramen för  den fastställda budgeten samt enligt de mål som stadsfullmäktige och stadsstyrelsen  har utstakat
  • för sin del ställa målen för inrättningarna samt följa upp att de verkställs
  • besluta om fördelningen av inrättningarna i enheter på avdelningsnivå och att utse cheferna för dessa enheter.
  • besluta i dem underställda inrättningar om priser, betalningar, hyror och ersättningar samt att godkänna grunderna enligt vilka tjänsteinnehavaren besluter om dem.