Hoppa till innehållet

Respons och rådgivning

Respons

Du kan ge respons på Helsingfors Resetjänst telefonledes på numret 09 231 23012. Responstelefonen betjänar dygnet runt.

Frågor och svar

Du kan också ge respons elektroniskt antingen med responsblanketten eller med ett fritt formulerat e-postmeddelande till adressen helsinginmatkapalvelu@hel.fi

Responsblankett

Din respons är viktig för oss så att vi kan utveckla tjänsten.

Behandling av responsen

Klientresponsen hanteras enligt följande:

  1. Helsingfors färdservice tar emot respons från klienterna telefonledes och via e-post. Färdtjänstcentralens kundtjänstmedarbetare antecknar klienternas respons i responssystemet.
  2. Färdtjänstcentralens chefer går igenom all respons som klienterna skickat in och kompletterar responsmeddelandena med tilläggsuppgifter från färdtjänstcentralens system; till exempel adresser, tidpunkter, uppgifter om trafikanten o.s.v.
  3. När responsen har kompletterats vidarebefordrar färdtjänstcentralens chef responsen till behandling via responssystemet till socialverkets enhet för handikappservice..
  4. Om klienten ger respons om en trafikant ber handikappservicen ett svaromål på responsen av trafikanten. Om responsen däremot gäller färdtjänstcentralens verksamhet kompletteras responsen med all behövlig information och ett svaromål redan innan responsen skickas till socialverket. Handikappservicen beslutar om eventuella åtgärder beroende på hur allvarlig responsen är och ger klienten ett skriftligt svaromål om klienten så önskar.

Bra att veta:

Servicentralens resetjänstcentral har en intern responsarbetsgrupp som består av chefer och kundtjänstmedarbetare. Responsarbetsgruppen går igenom all respons som fåtts och kommer överens om eventuella åtgärder i servicen. Cheferna informerar kundtjänstmedarbetarna om respons som gäller dem och ger dem enligt behov förbättringsförslag eller beröm beroende på responsens innehåll.

Resetjänstcentralens kundtjänstmedarbetare frågar i fortsättningen alla som ger respons om tillstånd att publicera responsen på Helsingfors färdservice webbplats. Genom att publicera respons som vi har fått vill vi berätta hur bra klienterna tycker att färdtjänsten fungerar. Responsen som publiceras är naturligtvis anonym, vi publicerar inte namn eller andra uppgifter där klienten kan identifieras.

Rådgivning

Du kan kontakta vår rådgivning vid praktiska frågor kring resetjänsten. Rådgivningens telefonnummer är 09 231 23012 och rådgivningen betjänar dygnet runt.

I ärenden rörande klientprofilen ber vi dig ta kontakt med socialverkets enhet för handikappservice i ditt område.

Servicenummer

Svenskspråkiga
servicenummer:

Beställningar
tfn 09 231 23010

Rådgivning
tfn 09 231 23001

Respons
tfn 09 231 23012

Bilarnas
tidtabeller
tfn 09 231 2301327.03.2019 15:02