Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
04 / 09.09.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 25 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 26 Asia/2

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elokuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 27 Asia/3

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syyskaudella vuonna 2021 ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/4

Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumisennuste 2/2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Asia/5

Palvelukeskusliikelaitoksen talousarvioehdotus vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2023 - 2024 (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 30 Asia/6

Virkasuhteen täyttäminen, monipalvelut, yksikönjohtaja, työavain PALKE-02-101-21 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 29 k)


§ 31 Asia/7

Kelpoisuusvaatimukset ja viran haettavaksi julistaminen, talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtajan virka, palvelukeskusliikelaitos (pdf) (html)


§ 32 Asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 33 Asia/9

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 34 Asia/10

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.