Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
02 / 07.05.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 11 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 12 Asia/2

Ennuste 1/2020 Palvelukeskusliikelaitos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 13 Asia/3

Palvelukeskuksen johtokunnan kokousajat syyskaudella vuonna 2020 ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/4

Sijaisen määrääminen keskushallinnossa palvelukeskusliikelaitoksessa, toimitusjohtajalle ajalla 1.7.-31.12.2020 (pdf) (html)


§ 15 Asia/5

Virkasuhteen täyttäminen, puhelin- ja hyvinvointipalvelut, yksikönjohtajan virka (pdf) (html)

Liite 1

Yksikönjohtaja hakijalistaus


§ 16 Asia/6

Palvelukeskusliikelaitoksen viranhaltijoiden päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 17 Asia/7

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 18 Asia/8

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.