Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
01 / 31.08.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan nähtävillä pitäminen (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syyskaudella 2017 (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Palvelukeskusliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaismääräys vuodelle 2017 (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Palvelukeskusliikelaitoksen hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Palvelukeskusliikelaitoksen investointeja ja muita pitkävaikutteisia menoja koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Palvelukeskusliikelaitoksen hallinnassa olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antaminen sekä muuhun käyttöön luovuttaminen (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Palvelukeskusliikelaitoksen hallinnassa olevien huonetilojen vuokralle ottamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Palvelukeskusliikelaitoksen palvelujen hinnoittelua ja myyntiä koskevien sopimusten päättämistä koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Palvelukeskus-liikelaitoksen talousarvioennusteet 2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Palvelukeskus-liikelaitos talousarvioehdotus 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019–2020 (pdf) (html)


§ 13 Asia/13

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.