Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
02 / 20.12.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 14 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 15 Asia/2

Palvelukeskus-liikelaitoksen talousarvioennuste 3/2017 (pdf) (html)

Liite 1

Tuloslaskelmaennuste 3/2017

Liite 2

Rahoituslaskelmaennuste 3/2017

Liite 3

Investointien ennuste 3/2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/3

Palvelukeskusliikelaitos, budjetti vuodelle 2018 (pdf) (html)


§ 17 Asia/4

Palvelukeskusliikelaitos, johtokunnan kokousajat kevätkaudella 2018 (pdf) (html)


§ 18 Asia/5

Palvelukeskusliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisen määrääminen vuodelle 2018 (pdf) (html)


§ 19 Asia/6

Palvelukeskusliikelaitoksen sosiaali- ja terveystoimialaa palvelevan varastotoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/7

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 21 Asia/8

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.