Suoraan sisältöön

Nuoren oikeudet ja velvollisuudet

Nuoruudessa on monia ikään liittyviä säädöksiä, ja niin oikeudet kuin velvollisuudetkin lisääntyvät nuoren kasvaessa ja kehittyessä. Kehityksen myötä nuoren ajatellaan olevan valmiimpi kantamaan vastuuta itsestään. Laissa määrätään erilaisista yhteiskuntaan liittyvistä toimista ja niihin liittyvistä ikärajoista, kuten rikosoikeudellisesta vastuusta ja äänioikeudesta. Erilaisten lakien ja säädösten pääasiallinen tarkoitus on suojata ja turvata lapsen kasvua ja kehitystä.

Oma yhteiskunnallinen rooli muuttuu nuoren kasvaessa, ja esimerkiksi 18 ikävuoden lähestyessä voi herätä paljon kysymyksiä siitä, mitkä asiat muuttuvat. Alapuolelta voit lukea eri ikävuosiin liittyvistä lain määrittelemistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

 • Nuori on vastuussa tekemistään rikoksista. Jos nuori tekee rikoksen, hän voi joutua syytteeseen ja saada tuomion. Alle 18-vuotiaille rangaistukset annetaan kuitenkin lievennetyltä asteikolta.
 • Nuori voi itse solmia sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksen. Nuoren huoltaja voi kuitenkin purkaa alle 18-vuotiaan sopimuksen, jos purkaminen on tarpeellista nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden kannalta.
 • Kun nuori on suorittanut oppivelvollisuuden, hän saa tehdä kokopäivätyötä klo 6.00–22.00 välisenä aikana.
 • Nuorella on oikeus avata oma pankkitili ja hallita omalla työllään ansaitsemaansa omaisuutta.
 • Nuorella on mahdollisuus avata itselleen ASP-tili eli asuntosäästötili.
 • Nuori voi liittyä uskontokuntaan tai erota uskontokunnasta huoltajien kirjallisella luvalla.
 • Nuori voi suorittaa mopon, traktorin ja moottoriveneen kuljettamiseen tarvittavan ajoluvan.
 • Nuori saa kuljettaa polkupyörällä alle 10-vuotiasta lasta.


 • Nuori voi suorittaa kevytmoottoripyörän kuljettamiseen tarvittavan A1-luokan ajokortin.
 • Nuori voi aloittaa B-luokan ajokortin suorittamisen.
 • Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenillä on oikeus äänestää seurakuntavaaleissa.

Muuta huomioitavaa:

 • Seksuaalisen kanssakäymisen yleinen suojaikäraja on 16 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikenlainen alle 16-vuotiaaseen kohdistuva seksuaalinen kanssakäyminen on rangaistavaa. Lain tarkoitus ei ole rajoittaa nuorten keskinäisiä, tasavertaisia suhteita, vaan suojella lapsia ja nuoria heidän kehitykselleen haitallisilta suhteilta. Suojaikäraja on 18 vuotta, silloin kun toinen osapuoli on nuoren vanhempi tai huoltaja tai muuten auktoriteettiasemassa oleva henkilö, kuten valmentaja, opettaja tai nuorisotyöntekijä. Tämän ikärajan tarkoitus on suojella nuorta perheessä tai luottamussuhteessa tapahtuvalta hyväksikäytöltä.
 • Seksuaalipalvelujen ostaminen ja oston yritys alle 18-vuotiaalta on rikos, riippumatta siitä onko ostaja aikuinen vai nuori. Seksuaalipalvelujen ostolla tarkoitetaan, että toinen osapuoli tarjoaa jonkin korvauksen, kuten rahaa, vaatteita, päihteitä tai yöpaikan jostakin seksuaalisesta teosta.


 • Oppivelvollisuus päättyy, mikäli peruskoulun oppimäärää ole vielä suoritettu.
 • Nuori voi hakea opintorahaa Kelalta. Huoltajan tulot vaikuttavat kuitenkin opintotuen määrään ja myöntämiseen. Nuorella on myös mahdollisuus hakea opintolainan valtiontakausta.
 • Oikeus Kelan maksamaan lapsilisä päättyy.


 • Nuori saa äänioikeuden eli hän voi äänestää valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa, joita ovat eduskunta-, presidentin-, europarlamentin ja kunnallisvaalit.
 • Nuori voi solmia avioliiton eli mennä naimisiin.
 • Nuori voi ostaa ja pitää hallussaan mietoja alkoholijuomia (1,2-22 %). Anniskeluravintolassa nuorella on oikeus ostaa alkoholijuomia.
 • Nuori voi ostaa tupakkatuotteita sekä pelata rahapelejä.
 • Nuorella on oikeus hankkia passi.
 • Nuorella on oikeus liittyä tai erota uskontokunnasta.
 • Nuorella on oikeus määrätä omasta omaisuudestaan.
 • Nuori voi hankkia B-luokan ajokortin (henkilöauto, moottoripyörä).
 • 18-22-vuotias nuori voi saada Suomen kansalaisuuden, jos on asunut pitkään Suomessa.
 • Sukusolujen luovutuksen seurauksena syntyneellä lapsella on oikeus saada tieto luovuttajan henkilöllisyydestä.
 • Miehillä asevelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 18 vuotta. Vuoden aikana on osallistuttava kutsuntatilaisuuteen. Asevelvollisuuden suorittaminen aloitetaan viimeistään kolmantena vuonna kutsunnan jälkeen. Asevelvollisuuden voi suorittaa varusmiespalveluna eli käymällä armeijan tai siviilipalveluksessa. Naisilla on mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Muuta huomioitavaa:

 • 18 vuotta täytettyään henkilö luokitellaan täysi-ikäiseksi, jolloin hän ei ole enää vanhempiensa tai huoltajiensa huollon alainen.
 • 18-vuotias on myös oikeustoimikelpoinen, jolla tarkoitetaan henkilön kykyä vastata itse omista asioistaan ja tehdä pätevästi oikeustoimia. Oikeustoimet ovat tahdonilmaisuja, joilla perustetaan, muutetaan tai kumotaan henkilön omaa etua toteuttavia oikeuksia tai velvollisuuksia. Nuori saa tehdä esimerkiksi erilaisia sopimuksia täysin itsenäisesti.


 • Oikeus ostaa ja pitää hallussa väkeviä alkoholijuomia (yli 22%).


 • Rikoslain mukaan 21 vuotta täyttänyttä ei enää käsitellä nuorena rikoksentekijänä, vaan esimerkiksi ehdonalaiseen vapauteen pääseminen määräytyy normaalien säädösten mukaan.
 • Mahdollisuus suorittaa C-, CE-, D1- ja D1E-luokkien ajokortin kuljettajantutkinto.
 • Mahdollisuus hankkia D- ja DE-luokkien ajokortit, mikäli hänellä on vaadittava ammattipätevyys.


 • Vahingonkorvausvelvollisuus koskee kaikkia ihmisiä, myös alle 18-vuotiaita nuoria ja lapsia. Vahingonkorvauslain mukaan vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon, kuten rikkomansa tavaran tai paikan. Useimmiten alle 18-vuotias kuitenkin joutuu korvaamaan vahingosta kohtuulliseksi katsotun määrän. Tässä arvioinnissa huomioon otetaan vahingon aiheuttajan ikä ja kehitystaso, teon laatu, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot sekä muut olosuhteet. Joissain tapauksissa vastuu vahingon korvauksesta saattaa siirtyä myös lapsen huoltajille.

 • Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa terveydenhoitoasioissa ja lapsen ja nuoren kehitystasosta riippuen tehdä päätöksiä omasta hoidostaan. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa kanssa.Alaikäisellä nuorella on oikeus kieltää terveyteensä ja hoitoonsa liittyvien tietojen luovuttaminen huoltajille, mutta terveydenhoitohenkilökunta arvioi onko nuori kehitystasoonsa nähden kypsä päättämään hoidostaan. Pääsääntöisesti esimerkiksi seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa nuoren toivetta kunnioitetaan, ellei nuoren hyvinvoinnista ja turvallisuudesta herää huoli.

 • Itseään koskevissa sosiaalihuoltoasioissa kaiken ikäisten lasten ja nuorten mielipide ja toivomukset on selvitettävä ja otettava huomioon iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi lastensuojeluun tai huoltajuuteen liittyvät asiat. Kaiken ikäisillä lapsilla on siis oikeus ilmaista mielipiteensä, minkä lisäksi yli 12-vuotiailla lapsilla ja nuorilla on myös oikeus tulla kuulluksi hallintolain mukaisella tavalla. Virallisessa kuulluksi tulemisessa nuorelle on varattava tilaisuus, jossa nuori pystyy luottamuksellisesti ilmaisemaan tahtonsa ja mielipiteensä.
JAA
30.09.2019 12:24