Suoraan sisältöön

Painotusopintojaksot

Mediapainotteiset opintojaksot

Mediapainotteisia opintojaksoja on monissa oppiaineissa. Tässä listassa näet uusimman opetussuunnitelmamme mediaopintojaksot. 

Median maailma – vuorovaikutus, yhteiskunta ja talous YH25MED+ÄI25MED

Sukella median maailmaan! Median perusopintojaksolla tutustutaan median historiaan, erilaisiin median ilmiöihin ja median käsitteistöön. Opitaan ymmärtämään median toimintalogiikkaa sekä median ja vallan suhdetta.

Kulttuuria ja mediaa Helsingissä ÄI19MED

Tunnetko Helsingin museot, elokuvateatterit tai muut kulttuurikohteet ja -tapahtumat? Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti Helsingin kulttuuritarjontaan erityisesti vierailujen merkeissä.

Elokuva taiteen ja viihteen lajina ÄI20MED

Mistä syntyy elokuvan katselukokemus? Opintojaksolla tutustutaan eri genreihin ja elokuvakerronnan osatekijöihin. Katsotaan erilaisia elokuvatyyppejä (mm. viihde-elokuva, taide-elokuva, lyhytelokuva) ja analysoidaan niiden elokuvakerrontaa.

Tv-sarjojen maailma ÄI21MED

Sykkeestä Simpsoneihin, Raidista Rahapajaan! Rakastatko sarjojen katselua? Opintojaksolla tutustutaan monenlaisiin sarjoihin ja opitaan analysoimaan sarjoja niin tarinatasolla kuin kerronnan ja tematiikankin tasoilla.

Radiotyö ÄI22MED

Radio elää! Radiotyön opintojaksolla tutustutaan mm. radiojournalismiin, harjoitellaan puheilmaisua ja ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan oma radiolähetys. Opintokäyntejä tehdään sekä julkisiin että kaupallisiin radioihin ja tutustutaan jatko-opintopaikkoihin.

Pelikulttuuri ÄI23MED

Kiinnostavatko pelit tai peliala? Opintojaksolla tutkitaan erityisesti digitaalisia pelejä ja opitaan arvioimaan esimerkiksi pelien arvoja ja pelaajalle tarjoutuvia rooleja. Tehdään opintokäyntejä ja kutsutaan vierailijoiksi pelialan asiantuntijoita.

Journalismi ÄI24MED

Haluatko toimittajaksi? Journalismin opintojaksolla perehdytään toimittajan työhön käytännön toiminnan avulla, kirjoitetaan erilaisia lehtijuttuja (uutinen, reportaasi, artikkeli, jne.), tehdään haastatteluja ja käydään vierailuilla mediataloissa.

Käsikirjoittaminen ÄI26MED

Mistä idea käsikirjoitukseen, miten kirjoitetaan kohtaus tai rakennetaan dialogi? Opetellaan käsikirjoittamisen perusteita ja kirjoitetaan käsikirjoitus esimerkiksi lyhytelokuvaan tai näytelmään – tai vaikka koulun musikaaliin.

Teatteriproduktio ÄI27MED

Tehdään teatteriesitys! Esitystä tehdessä tutustutaan teatterin tuotantoprosessiin ja kehitetään omia ilmaisutaitoja.

Markkinointiviestintä ÄI28MED

Miten markkinoinnilla vaikutetaan? Tällä opintojaksolla opitaan muun muassa mainosten kielellisiä ja kuvallisia vaikutuskeinoja ja mainonnan käsitteistöä ennen kaikkea tekemällä itse mainoksia. Mainosalaan tutustutaan usein myös vierailujen tai vierailijoiden avulla. 

Median lukiodiplomi MELD05

Näytä mediataitosi! Opintojaksolla tehdään itsenäisesti diplomityö valitusta mediaan liittyvästä aiheesta. Lisäksi kirjoitetaan ohjatusti mediaelämäkerta, työsuunnitelma ja essee diplomityön aihepiiristä. Opintojakson voi suorittaa, kun on opiskellut vähintään neljä mediaopintojaksoa.

Valokuvaus KU06MED

Graafinen muotoilu KU10MED

Opintojaksolla tehdään visuaalisia ilmeitä eli sovelletaan graafista suunnittelua käytäntöön. Teemme esimerkiksi julisteita, infografiikkaa, mainoksia ja muita julkaisuja, joita käytetään osana eri kampanjoita tai projekteja. Opintojakso toteutetaan yhteistyönä muiden oppiaineiden kanssa, jolloin kuvataiteen osuus keskittyy visuaaliseen ilmaisuun.

Kuvankäsittely KU13MED

Kuvankäsittelyn opintojaksolla opiskellaan kuvanmuokkauksen perusteita ja tullaan tutuiksi kuvien käsittelyyn eri tavoin tietokoneen avulla. Keskeisinä sisältöinä ovat kuvanmuokkausohjelmien perustoiminnot. Tällaisia ovat esimerkiksi kuvan värien, kontrastin ja valoisuuden muokkaaminen, rajaaminen ja tiedostojen tallentaminen. Opiskelija oppii myös kuvatasojen merkityksen ja käytön sekä vektorigrafiikan ja bittikarttagrafiikan eron. Opintojakson oppeja voi hyödyntää ylioppilaskirjoitusten kuvallisisissa tehtäväosioissa (esim. Maantiede/kartat) sekä kaikessa omassa kuvailmaisussaan eri opintojaksoilla ja harrastuksissa. Opintojakso antaa myös valmiuksia niille, jotka suuntaavat visuaalisen alan ammatteihin.

Videokuvaus KU14MED

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää liikkuvan kuvan ilmaisukeinoja ja hallitsee tarvittavan perustekniikan. Liikkuvan kuvan ilmaisukeinot ovat viime aikoina laajentuneet kamera- ja muun tekniikan kehittymisen myötä. Tällä opintojaksolla aloitetaan perusteista, mutta myös pidemmälle edistyneille löytyy haasteita. Opintojakson käyneille on myös yleensä tarjolla produktioita, joiden kautta voi harjoitella valmiuksia toimia alalla jonakin päivänä ammattilaisena.

Sarjakuvatyöpaja KU15MED

Opintojaksolla tutustutaan sarjakuvan ilmaisullisiin perusteisiin ja ilmaisukeinoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi puhekuplat, typografia ja värin käyttö. Opiskelija ymmärtää sarjakuvamaisen kuvailmaisun merkitys laajemminkin tiedon visualisoinnin ja muotoilun yhtenä keinona. Sarjakuva on hurjan monipuolinen tarinankerronnan menetelmä. Sarjakuva voi olla hupia, taidetta ja monenlaista viestintää. Ennen kaikkea se on myös ihan mahtavan hauskaa.

3D-mallinnus KU16MED

Opintojaksolla opitaan ilmaisen Sketchup-ohjelman perusteita kolmiulotteisen tilan toteuttamiseksi tietokoneen avulla. 3D-mallintaminen on nykyää olennainen osa elokuvaa ja kaikkea liikkuvaa kuvaa, mutta myös arkkitehtuuria, tuotemuotoilua ja digitaalista tuotevalmistusta. Mallintaminen ja virtuaalisissa 3D-ympäristöissä toimiminen ovat voimakkaasti tulossa kaikkeen teolliseen tuotantoon, tutkimukseen, lääketieteeseen ja jopa taiteeseen. Tältä opintojaksolta saat ymmärrystä ja perustaitoja mallintamisesta.

Animaatio KU17MED

Animaatio on ihan parasta! Animaatio luo liikettä ja eloa sinne, missä sitä ei ole. Se on liikkuvan kuvan ilmaisukeino, jota käytetään mm. tutkimuksessa, peleissä, simuloinneissa, elokuvissa ja tv-tuotannossa elokuvallisena ilmaisukeinona sekä verkkojulkaisuissa muun muassa tiedon visualisoinnin välineenä. Opintojakson käynyt opiskelija kykenee tuottamaan itse animaatioita ja käyttämään niitä osana mediatuotoksiaan.

Infografiikka KU18MED

Miten tieto muuttuu kuvaksi: kuvasommittelun periaatteet, kuvasymbolit, graafiset elementit, projektiot ja väri osana visuaalista ilmettä. Julkaisun visuaalinen ilme; taitto, typografia ja kuvitus.

Monikamerakuvaus KU19MED

Tavoitteena on oppia monikamera- ja tv-studiotuotannossa tarvittavat perustiedot ja -taidot. Tavoitteena on antaa uskallusta ja innostusta tv-työstä. Olemme toteuttaneet pieniä harjoituksia, mutta myös suoria jopa tunnin mittaisia ohjelmia sekä koulumme opiskelijoille että laajemmalle yleisölle.

TV-tuotanto KU20MED

Tällä opintojaksolla keskitytään tarkemmin sisällöntuotantoon tv-työssä. Pyritään keksimään ja kehittelemään omia ohjelmia joita toteutetaan monikameraopintojakson käyneiden kanssa. Apuna on usein myös koulun tekniikkatiimi. Olemme myös vierailleet monien tuotantoyhtiöiden tuotannoissa yleisönä.

Musiikkitekniset taidot MU11MED

Opintojaksolla perehdyt eri tilojen äänentoistoon sekä esitys- ja näyttämötekniikkaan. Opit huolehtimaan koulun eri tilaisuuksissa tarvittavasta teknisestä välineistöstä. Lisäksi kehität projektinhallinnallisia taitojasi teknisestä näkökulmasta. Musiikkiteknologian käyttö ja median rooli korostuvat jokaisessa projektissa.

Musiikkiteatteriproduktion suunnittelu MU12MED

Opintojaksolla suunnitellaan, valmistetaan ja sovitetaan yhteistyössä Käsikirjoittaminen-opintojakson kanssa musiikkiteatteriproduktion käsikirjoitus ja musiikki.

Musiikkiteatteriproduktion toteutus MU13MED

Opintojaksolla opit harjoittelemaan ja valmistamaan yhteistyössä Teatteriproduktio-opintojakson kanssa yleisölle esitettävän musiikkiteatteriproduktion. Jos haluat laulaa, soittaa, tanssia, hoitaa tekniikkaa, näytellä, ohjata, puvustaa, lavastaa, maskeerata tai markkinoida, olet tervetullut tälle opintojaksolle. Median rooli näkyy produktiotyöskentelyssä sekä sisällöntuottajan että kuluttajan näkökulmasta.

Sävellyttäminen MU14MED

Opintojaksolla tutustut sävellyttämiseen yhteissäveltämisen muotona eri näkökulmista käsin. Lähtökohdaksi voidaan ottaa esim. kuva-, tila-, laite-, sana-, tai liikelähtöinen lähestymistapa. Opintojaksolla keskityt yhdessä säveltämiseen jonkin lähestymistavan kautta ja tutustut syntyneen tuotoksen erilaisiin taltiointitapoihin. Musiikki- ja muu teknologia on vahvasti läsnä opintojakson sisällöissä ja sävellyttämisen eri työ- ja lähestymistavoissa.

Terveys ja media TE07MED

Kiinnostavatko sinua terveyteen liittyvä mainonta ja markkinointi sekä sen kriittinen tulkinta? Entä terveyteen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt ja keskustelut mediassa ja niiden analysointi? Niiden lisäksi opintojaksolla harjoitellaan median terveydestä välittämien mielikuvien kriittistä lukutaitoa sekä pohditaan median merkitystä kansanterveyteen liittyvissä kysymyksissä, mm. terveystrendejä.

What´s the News ENA13MED

Opiskelijat perehtyvät englanninkieliseen uutismaailmaan sekä katsojana, tutkijana että itse tekemällä. Luvassa intensiivisiä ja kantaaottavia keskusteluja maailman tapahtumista ja ilmiöistä englanniksi! Olemme säännöllisesti vierailleet mm. Yhdysvaltojen suurlähetystössä (mediasuhteet) ja jonkin ison uutistuottajan ulkomaantoimituksessa sekä tuottaneet koulun mediastudiossa oman uutislähetyksen.

Media vallan välineenä YH10MED

Sananvapaudesta sensuuriin ja propagandaan! Miten media muokkaa ideologioita tai identiteettejä? Tällä opintojaksolla opiskelijat pääsevät pohtimaan esimerkiksi median ja vallan välistä suhdetta, vapaan tiedonvälityksen merkitystä ja median toiminnan taloudellisia ja ideologisia periaatteita. Opintojaksolla tehdään vierailuja.

Fiktiosta faktaan – elokuva historian tulkkina HI11MED

Opintojaksolla tulkitaan elokuvia osana omaa aikakauttaan. Katselemme, miten maailma vaikuttaa elokuvaan ja toisaalta miten elokuva vaikuttaa maailmaan. Mikä elokuvan antamassa kuvassa loppujen lopuksi on totta ja mikä sepitettä eli fiktiota? Opintojakson lopputyö on elokuva-analyysi.

Historia digitalisaation maailmassa HI12MED

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin digitaalisiin lähteisiin ja aineistoihin sekä harjoitellaan lähdekritiikkiä ja medialukutaitoa. Lisäksi harjoitellaan tiedonhakua ja erilaisten aineistojen vertailua sekä laaditaan tilastojuliste, infograafi tai tutkielma digitaalisten lähteiden pohjalta. Opintojaksolla voidaan harjoittaa historian elävöittämistä ja historiallista empatiaa hyödyntäen esim. vr-teknologiaa ja erilaisia digitaalisia opetusteknologioita tutustuen esim. 3D-historiakierroksiin. Opintojaksolla voidaan laatia esim. "lööppejä", "some-päivityksiä" ja "meemejä" historian tapahtumista.

Ohjelmoinnin perusteet TTK06MED

Ohjelmoinnin jatko TTK07MED

Peliohjelmointi TTK08MED

Verkkosivut TTK09MED

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu TTK10MED

Mediapsykologia PS10MED

Mediapsykologian opintojaksolla paljastetaan, mitä psykologisia ilmiöitä on mediamaailman takana ja millä tavoin media pyrkii vaikuttamaan ihmisiin. Opintojaksolla tarkastellaan, mitä psykologisia vaikutuksia medialla on ihmiseen ja mistä syistä ihminen käyttää erilaista mediaa. Edellyttää PS01-opintojakson suorittamisen.

Yhteiskuntapainotteiset opintojaksot

Myös yhteiskuntapainotteisia opintojaksoja on monissa oppiaineissa. Tässä listassa näet uusimman opetussuunnitelmamme yhteiskuntapainotteiset opintojaksot.

Sosiaalipsykologian ilmiöitä PS08YK

Minuun vaikutetaan ja minä vaikutan. Tunnistanko vaikutukset? Sosiaalipsykologiassa perehdytään ihmisten ja ryhmien väliseen toimintaan. Muun muassa tarkastellaan valtaa ja johtajuutta psykologian näkökulmasta, sekä perehdytään siihen, mitä tapahtuu ryhmien välisissä konflikteissa.

Kehittyvät alueet GE07YK


Maailmanpolitiikan polttopisteitä HI10YK

Mikä on tämän hetken kovin kriisitilanne maailmassa? Siihen tutustut tällä opintojaksolla. Opettelemme katsomaan maailman nykypäivän konflikteja eri näkökulmista: miksi ne syntyvät, miten niistä uutisoidaan maailman medioissa ja miten ne näkyvät maailmanpolitiikan näyttämöllä

Kansanvainot ihmiskunnan historiassa HI16YK

Imperiumien historiasta suurvaltoihin HI17YK

Laivalla Baltian historiaan ja yhteiskuntaan HI19YK

Projektiopintojakso YH05YK

Kertausta abiturienteille YH06YK

Politiikkakurssi YH07YK

Argumentaatio, väittely, retoriikka... Tällä opintojaksolla puhumme politiikasta ja politiikkaa. Mikä jakaa ihmisiä? Miksi yhteistä säveltä on joskus niin hankala löytää? Miten voi puhua niin paljon sanomatta mitään? Kuka päättää?

Vaalipaneeli YH08YK

Yhteiskuntaopin ja kuvataiteen yhteinen vaalipaneeliopintojakso. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat vaalipaneeliin aiheineen ja kysymyksineen. Vaalipaneeli kuvataan ja lähetetään suorana lähetyksenä.

Some ja vaikuttaminen YH09YK

Sosiaalinen media yhteiskunnallisen vaikuttamisen alustana. Mitä tarkoittaa cancel- ja incel -kulttuuri, entä tokenismi ja kulttuurinen omiminen (appropriaatio) #BLM. ÄLÄ doksaa tai harjoita mansplainingia vaan osallistu someopintojaksolle! #metoo.

Sinustako oikeusguru? YH11YK

Talousguru vai pörssihai? YH12YK

Arjen talous YH13YK

Talouden karikot voit kokea kantapään kautta tai oppia ehkäisemään niitä etukäteen. Tunne osamaksukauppojen ja koron merkitys talouden hallinnassa. Opintojaksolla keskitytään arjen raha-asioiden hallintaan kuten oman talouden suunnitteluun ja velkaantumisen ehkäisemiseen.

Sinustako yrittäjä? YH14YK

Kurkistus yrittäjän arkeen luo pohjaa oman tulevaisuuden suunnittelulle. Opintojaksolla tutustutaan sisäiseen yrittäjyyteen eli yrittäjämäiseen käyttäytymiseen ja opiskellaan, mitä ulkoinen yrittäjyys on ja miten yritykset toimivat. Tutustuminen yritysten liiketoimintamalleihin, tuotekehittelyyn, markkinointiin ja laskentatoimeen antaa monipuolisen kuvan tulevaisuuden työmahdollisuuksista.

Turvallisuuspolitiikka YH15YK

Perehdytään suomalaisia ja koko Suomea koskeviin turvallisuusuhkiin sekä siviilielämän puolella sekä sotilaalliselta kannalta. Opitaan, millaiset seikat turvallisuuteen vaikuttavat ja miten poikkeustilanteissa tulisi toimia.

Arjen turvallisuus YH16YK


Kontulasta Kulosaareen – sosiologian opintojakso YH17YK

Tutkimusmatka suomalaisen yhteiskunnan ilmiöihin kuten köyhyyteen, yhteiskuntaluokkien elämän eroihin ja poliisin vallankäyttöön. Opintojaksolla tehdään yhdessä kaupunginosatutkimus, jossa vertaillaan kahta kaupunginosaa ja vieraillaan tutkituissa kaupunginosissa.

Tulevaisuudentutkimus YH18YK

Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja tehdään skenaarioita tulevaisuudesta. Näkökulmina tulevaisuuteen ovat ilmastonmuutos ja demokratian kehitys. Opintojaksolla tutustutaan eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan toimintaan.

Suuntana korkeakoulu YH19YK

Unionin ytimeen – leirikoulu Brysseliin YH20YK

Säännöllisin väliajoin järjestettävä yhteiskuntaopin leirikoulu Brysseliin. Opintojaksolla käydään vierailulla keskeisissä EU:n toimielimissä kuten parlamentissa ja komissiossa. Lisäksi tutustutaan Suomen edustuston ja EU-lobbareiden toimintaan. Huom! Leirikoulu toteutuu noin kolmen vuoden välein.

European Ambassador – projektina Eurooppa YH21YK

Tilastot, avoin data ja tiedon visualisointi YH22YK + KU10MED

Debate! – yhteiskunta, argumentaatio, esiintyminen! YH24YK + ENA14YK

Kiinnostaako kansainvälinen opiskelu- tai työympäristö? Oletko kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista? Haluatko haastaa itseäsi ja harjoittaa englannin puhe- ja argumentointitaitoja? Harjoitellaan rakentamaan puheenvuoroja maailmanluokan tyyliin, opitaan ilmaisemaan mielipiteitä rakentavasti ja viisaasti.

Vapaaehtoistoimintaa sanoista tekoihin UE09YK

Haluaisitko auttaa ja vaikuttaa? Tutustumme erilaisiin vapaaehtoisen auttamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoihin. Tapaamme auttamistyössä olevia ihmisiä ja vierailemme erilaisissa kansalaisjärjestöissä. Pääset itse tekemään monenlaista vapaaehtoistoimintaa.02.11.2021 14:17