Suoraan sisältöön

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma (Make)


Ajankohtaista

Projektitiimi

 • Projektipäällikkö Matleena Sierla, matleena.sierla@hel.fi
 • Projektisuunnittelija Pia Aaltonen, pia.aaltonen@hel.fi
 • Planerare Johanna Karlsson, johanna.karlsson@hel.fi
 • Pedagoginen asiantuntija Riikka Merimaa-Jovanovic, riikka.merimaa-jovanovic@hel.fi
 • Pedagoginen asiantuntija Nina Onufriew, nina.onufriew@hel.fi
 • Projektikoordinaattori Saara Räsänen, saara.rasanen@hel.fi
 • Pedagoginen asiantuntija Leeni Siikaniemi, leeni.siikaniemi@hel.fi
 • Projektipäällikkö Elina Tuusa, elina.tuusa@hel.fi

Hankkeen ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmää johtaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Hankkeella on lisäksi projektiryhmä ja toimenpiteiden toteutusryhmät sekä kumppanuusverkosto.

Osa Helsingin kaupunkistrategiaa

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 on päätetty (27.9.2017, 321§), että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle laaditaan maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma. Tämä kehittämissuunnitelma on osa Helsingin kaupungin kotouttamisohjelmaa 2017–2021.

Ohjelman kuvaus ja tavoitteet

Make-ohjelman avulla varmistetaan katkeamattomat opinpolut, kehitetään oppimisympäristöjä, toteutetaan kielitietoista opetusta sekä vahvistetaan henkilöstön osaamista.

Kehittämissuunnitelma koskee kaikkia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskenteleviä varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön sekä suomen- että ruotsinkielisissä palveluissa.

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma perustuu neljään päätavoitteeseen, jotka jäsentyvät kolmeen pääteemaan.

Päätavoitteet ovat: 

 • Kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset ja saavutettavat mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään.
 • Oppimisympäristöt, pedagogiset ratkaisut ja ohjaus edistävät sitä, että ulkomaalaistaustaisten oppimistulokset paranevat vastaamaan kantaväestön oppimistuloksia
 • Toimintakulttuuri on osallistavaa ja se perustuu jokaisen arvostukseen, tasavertaisuuteen, luottamukseen sekä oppijan omiin vaikutusmahdollisuuksiin
 • Henkilöstön osaaminen on kielitietoista ja ottaa huomioon asiakkaan monimuotoiset tarpeet.

Oppimisen edellytykset ja tuki

Tavoitteisiin pääsemiseksi projektin pääteemoiksi tavoitteineen on kirjattu: 

Oppimisen edellytykset ja tuki 

  1. Ulkomaalaistaustaisten oppijoiden oppimistuloksia seurataan systemaattisesti ja ne paranevat.
  2. Suomi tai ruotsi toisena kielenä (S2) ja valmistava opetus on laadukasta ja edistää oppimista.
  3. Oppimisympäristöt ja oppimateriaalit ovat kielitietoisia, teknologisesti ajanmukaisia ja edistävät ulkomaalaistaustaisten oppimista. 
  4. Syrjintään ja rasismiin puututaan ja oppijoiden kokemukset vähentyvät näistä. 
  5. Huoltajien kanssa sekä moniammatillisesti tehtävä yhteistyö on oppimista ja kotoutumista tukevaa. 

Ohjaus, neuvonta ja siirtymät 

  1. Viestintä on selkeää ja tarvittaessa selkokielistä ja monikielistä. 
  2. Opintojen aikainen ohjaus ja neuvonta on laadukasta. 
  3. Ulkomaalaistaustaisten ohjaus ja neuvonta oppimispolkujen mahdollisuuksista on yhdenmukaista ja ajankohtaista.
  4. Oppimispolut ovat katkeamattomia, ne johtavat tutkintoihin, työelämään ja aktiiviseen yhteiskuntaelämään. 

Osaamisen kehittäminen ja rekrytointi 

  1. Lisätään henkilöstön osaamista seuraavilla koulutuskokonaisuuksilla:
   1. pedagoginen kielitietoisuus ja taito soveltaa sitä työssään 
   2. valmius tunnistaa ja tunnustaa oppijoiden muualla hankittua osaamista 
   3. taito tunnistaa ja puuttua syrjintään ja rasismiin
  2. 50 % toimipisteiden henkilöstöstä osallistuu osaamisen vahvistamisen toimenpiteisiin ja toimintakulttuuri muuttuu oppimisen seurauksena.
  3. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskentelevien ulkomaalaistaustaisten ammattilaisten osaamisen täydentämistä tuetaan ja uralla eteneminen toteutuu.
  4. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskentelevien ulkomaalaistaustaisten ammattilaisten osuus lähenee vastaamaan työikäisen väestön osuutta päiväkodeissa, leikkipuistoissa, kouluissa, oppilaitoksissa, opistoissa ja hallinnossa.

Monikieliset ohjaajat

Monikielisten ohjaajien tehtävänä on tukea maahanmuuttajataustaisia oppijoita sekä heidän huoltajiaan ja perheitään arjen kysymyksissä. Monikielisten ohjaajien yhteystiedot(pdf)

Materiaaleja

08.12.2020 10:46