Liikuntaviraston esittely

Liikuntaviraston toiminta-ajatuksena on helsinkiläisten elämisen laadun ja toimintakykyisyyden parantaminen liikunnan keinoin. Virasto tuottaa monipuolisia palveluja erilaisille asiakasryhmille ja aktivoi sekä tukee muita liikuntapalvelujen tuottajia, liikuntaseuroja ja liikuntalaitoksia.

Vakituisen runsaan 400 työntekijän lisäksi viraston palveluksessa on vuosittain 100 - 200 määräaikaista kausityöntekijää. Talousarvion käyttötalouden määrärahat ovat noin 77 miljoonaa euroa. Lisäksi liikuntapaikkarakentamisen määrärahoja on käytössä noin 15 miljoonaa euroa ja irtaimen omaisuuden hankintaan noin miljoona euroa.

Keskeisimmät tehtävät
- liikuntapaikkojen tarjoaminen ja kunnossapito
- ulkoilualueiden ylläpito
- ohjatun liikunnan järjestäminen
- venesatamien hoitaminen ja veneurheilun edistäminen
- kalastuksen kehittäminen ja valvonta
- avustusten valmisteleminen liikuntajärjestöille ja -laitoksille
- liikuntapalvelujen markkinointi ja niistä tiedottaminen

Organisaatio
Virastoa johtaa liikuntajohtaja Tarja Loikkanen-Jormakka. Liikuntajohtajan alaisuudessa toimii viisi osastoa: sisäliikuntapalvelut, ulkoliikuntapalvelut, merelliset palvelut, liikunta- ja hyvinvointipalvelut sekä hallintopalvelut. Lisäksi suoraan liikuntajohtajan alaisuudessa on Kehittämisyksikkö, joka vastaa yleisestä toiminnan kehittämisestä ja suunnittelusta.

Sisäliikuntapalvelut ja Ulkoliikuntapalvelut huolehtivat vastuullaan olevien liikuntalaitosten, sisäliikuntapaikkojen, ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden ja -puistojen hoidosta, kunnossapidosta ja kehittämisestä. 

Merelliset palvelut huolehtivat venesatamatoiminnasta, venepaikkojen varaamisesta ja viraston toimialaan kuuluvasta vesiliikennetoiminnasta. Merellisen osaston vastuulla on uimarantojen, saariston ulkoilupuistojen ja -alueiden ja ulkoilusaarten hoito ja kunnossapito. Lisäksi osasto kehittää ja valvoo kalataloutta kaupungin omistamilla vesialueilla ja merilinnustusta ulkomerellä, kehittää merellisiä liikunta- ja ulkoilupalveluja sekä veneily- ja kalastuspalveluja. Rastilan leirintäalue kuuluu myös merellisten palveluiden piiriin.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut tarjoaa liikunnanohjauspalveluja yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa, vastaa erityisliikunnan palveluista yhteistyössä alan järjestöjen kanssa ja huolehtii ruotsinkielisestä ohjatusta liikunnasta. Osaston asiantuntijapalvelut kohdentuvat erilaisiin liikuntaa ja terveyttä edistäviin hankkeisiin ja toimintoihin. Osasto vastaa myös Helsingin kaupungin henkilöstöliikunnasta yhteistyössä kaupungin muiden virastojen kanssa.

Hallintopalvelut
valmistelee ja tuottaa liikuntalautakunnan ja liikuntaviraston tarvitsemat hallinto-, talous- ja henkilöstöhallintopalvelut. Lisäksi se huolehtii viraston tietohallinnosta, viestinnästä ja markkinoinnista sekä liikuntapaikkojen varaustoiminnasta ja liikuntaseurojen avustusasioiden valmistelusta. Osaston teknisen yksikön vastuulla on rakennusinvestointien suunnittelu ja toteutus.

JAA