Suoraan sisältöön

Opiskelijan tuki

Opiskelija katselee ikkunasta ulos viherkasvin takana. Kuva: Sointu Huttunen

Lukiossa opiskelijoille on tarjolla monenlaista tukea. Opinto-ohjausta saavat kaikki lukion opiskelijat, ja opiskeluhuollon tuki on kaikkien käytettävissä.

Tukea Torkkelin opiskelijoille

Tukea Torkkelin opiskelijoille viikkolukkari


Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden opiskelukykyä sekä yksilötyön että yhteisöllisen työn kautta. Lisäksi opiskeluhuolto huolehtii oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Oppilaitos huolehtii lakisääteisten opiskeluhuoltoryhmien olemassaolosta ja niiden säännöllisistä kokoontumisista.


Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaajat, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja, aineenopettaja, opiskelijaedustaja ja huoltajien edustaja. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmää ja sen työskentelyä johtaa rehtori. Ryhmä kokoontuu 3–6 kertaa lukuvuoden aikana. Opiskelijakunnan hallitus valitsee opiskelijoiden edustajan, ja huoltajien edustaja valitaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden huoltajista vanhempainillassa.

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän lisäksi oppilaitoksessa toimii tarvittaessa pedagogisia asiantuntijaryhmiä ja yksilön tueksi koottavia opiskeluhuollon asiantuntijaryhmiä.


Pedagogiset asiantuntijaryhmät

Pedagogisen asiantuntijaryhmän tavoitteena on tukea opiskelijaa yksilöllisesti. Ryhmän koollekutsujana on se, jolla herää huoli opiskelijasta. Huoli voi tulla esiin esimerkiksi ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien kokoontumisessa tai jossakin muussa yhteydessä. Ryhmään kootaan henkilöt opiskelijan tarpeen mukaan.

Helsingin kuvataidelukiossa on myös opintojen seurantaan keskittyvä, säännöllisesti kokoontuva pedagoginen asiantuntijaryhmä, jossa ryhmänohjaajilla ja opinto-ohjaajilla on tärkeä rooli. Ryhmä konsultoi tarvittaessa kuraattoria, psykologia ja terveydenhoitajaa.


Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmät

Yksilökohtaisen opiskelijahuollon toiminnassa tapauskohtaisesti koottavalla asiantuntijaryhmällä on keskeinen rooli. Asiantuntijaryhmän kokoaa se henkilö, joka ensimmäisenä havaitsee yksilöllisten opiskeluhuoltopalveluiden tarpeen. Ryhmä kootaan opiskelijan toiveen mukaisesti. Opiskelijahuollon palvelut ovat opiskelijalle vapaaehtoisia. Opiskelijalta (tai tietyissä tapauksissa huoltajalta) pitää saada lupa hänen asioidensa käsittelyyn.


Helsingin lukioissa opiskelijat voivat saada opinnoissaan erityistä tukea. Esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa on mahdollisuus erityisjärjestelyihin, mikäli siihen on tarvetta. Lisätietoa saa erityisopettajalta.

Opiskeluhuollon työntekijöiden yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot -sivulta.


Opiskeluhuollon linkkejä:

Kansaneläkelaitos KELA

Toisen asteen opiskeluhuollon sivut

Oppimisen tuki -sivusto

Ylioppilastutkintolautakunnan sivut


 


22.04.2022 10:51