Hoppa till innehållet

Understöd till ungdomsverksamhet

Pasila


Ungdomsnämnden svarar för understöd till föreningar som har ungdomsverksamhet i Helsingfors. Ungdomsnämndens utgångspunkt är att man beviljar understöd för att stödja verksamheten, inte för att upprätthålla den – alla föreningar ska således också själva bedriva medelsanskaffning för sin verksamhet.

Understödsformerna är följande årliga understöd: verksamhets-, löne- och lägerunderstöd för ferietider samt projektunderstöd.

Verksamhetsunderstöd är årliga understöd som beviljas för att stödja den allmänna verksamheten inom Helsingforsföreningar för ungdomar och yngre tonåringar. Understöd kan beviljas Helsingforsföreningar för ungdomar och yngre tonåringar som har inlett sin verksamhet senast föregående år och i vilka över hälften av medlemmarna eller de som aktivt deltar i verksamheten är Helsingforsbor i åldern 7–28 år. Hyresunderstöd sökes vid behov i samband med understödet.
 De föreningar som fått understöd föregående år kan ansöka om förskott. I förskott beviljas högst hälften av föregående års understödsbelopp.

Löneunderstöd är årliga understöd som beviljas registrerade ungdomsföreningar från Helsingfors eller motsvarande registrerade föreningar som under sig har lokala, i Helsingfors verksamma ungdomsföreningar, sektioner, avdelningar eller verksamhetsgrupper, eller om organisationens verksamhet annars är av sådan art att den förutsätter organisering. För föreningen gäller att två tredjedelar av medlemmarna eller de som aktivt deltar i verksamheten ska vara under 29 år. En bedömning av verksamheten görs vart tredje år för de sökande. Partnerskapsenheten ansvarar för bedömningen.
 De föreningar som fått understöd föregående år kan ansöka om förskott. I förskott beviljas högst hälften av föregående års understödsbelopp.

Lägerunderstöd under semestertider kan beviljas de föreningar från Helsingfors som ordnar natt- och/eller daglägerverksamhet för barn och unga från Helsingfors under skolloven. Understöd beviljas för tiden mellan den 1 november och den 31 oktober. Understöd ska sökas i förväg för läger under följande säsong och kan användas till kostnader för transporter, material, livsmedel, informering, försäkringar och hyror samt lägerpersonalens löner. Lägren ska vara öppna för alla och man ska meddela om dem i den av ungdomscentralen upprätthållna tjänsten Harrastushaku.

Projektunderstöd är understöd av engångsnatur till organisationer och ungdomars verksamhetsgrupper i Helsingfors (se även Sponssi) för genomförande av eller deltagande i ungdomsverksamhetsprojekt, projekt, evenemang eller tillfällen.

Av projektunderstöden beviljas även

Startunderstöd till organisationer för ungdomar eller yngre tonåringar från Helsingfors som inleder eller startar sin verksamhet på nytt och uppfyller kriterierna för organisationer som får verksamhetsunderstöd.

Understöd för gårdsklubbar för ordnande av ungdomsverksamhet.

 

Grunderna och kriterierna för beviljande av understöd fastställs i den av ungdomsnämnden godkända stadgan för understöd till ungdomsföreningar som också styr beredningen av understöden och beslutsfattandet om dem.

Alla understöd söks via stadens e-tjänster. Mer information finns under Ansökan om understöd.


För mer information kontakta beredarna av understöden:

Virpi Talasmäki, Administrative Secretary, tel. 09 310 89132, virpi.talasmaki@hel.fi

Tuulia Saves, Administrative Secretary, tel. 09 310 23056, tuulia.saves@hel.fi

Liisa RemesAdministrative Secretary, tel. 09 310 26783, liisa.remes@hel.fiFoto: Helsinki Material Bank