Hoppa till innehållet

Vanliga frågor om idrottens understöd för coronaperioden

Frågor och svar om Coronaunderstödet 2020:

1. Kan en förening inleda verksamheten som anges i understödsansökan redan på hösten även om idrottssektorn beslutar om beviljande av coronaunderstöd först i december?

Föreningen kan inleda den avgiftsfria verksamheten för barn, unga eller familjer som uppfyller kriterierna för beviljande av coronaunderstöd redan på hösten, men det garanterar inte i sig att understödsbeslutet blir positivt. Om föreningen trots detta beslutar att inleda verksamheten redan före understödsbeslutet fattas är det viktigt att inleda uppföljningen av verksamheten i enlighet med coronaunderstödets uppföljningsblankett.

2. Kan man använda coronaunderstödet för att erbjuda avgiftsfria månader till föreningens enskilda lag eller grupp?

Coronaunderstödet kan användas för att erbjuda många olika slags avgiftsfri verksamhet så länge det allokeras i enlighet med principerna för understödets beviljande. Syftet med understödet är att förbättra sådana barns, ungas och familjers ställning som påverkats mest av coronaviruspandemin. Man kan till exempel ansöka om understödet för gratis träning för en viss grupp också under en kort tidsperiod. När coronaunderstöden beviljas prioriteras ändå projekt som strävar efter att stöda långvarig verksamhet som till exempel räcker en hel säsong.

Frågor och svar om coronaunderstödet 2020 och det inriktade verksamhetsunderstödet för utmaningar som orsakats av stängningen av skolorna

1. Kan jag beviljas coronaunderstöd om vår förening beviljades coronaunderstöd för ett annat projekt på våren? Eller om vi tidigare endast fått en mycket liten summa som coronaunderstöd från någon annan instans?

Med coronaunderstödet försöker vi i synnerhet förbättra sådana föreningars situation som inte tidigare fått någon lindring på sin ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga situation som försvagats av coronaviruset. Därför kan vi inte bevilja coronaunderstöd till föreningar som Helsingfors stads idrottssektor, UKM eller någon annan instans tidigare beviljat understöd för de ekonomiska eller verksamhetsmässiga utmaningarna som coronaviruset orsakat. Tidigare beviljat coronaunderstöd är dock inget hinder för att beviljas inriktat understöd om stängningen av skolornas gymnastiksalar har orsakat ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga förluster för föreningen.

2. Gäller understöden endast föreningar som ordnar verksamhet för barn och unga?

Coronaunderstödet riktas endast till föreningar som ordnar avgiftsfri verksamhet för barn och unga mellan 8 och 18 år eller för familjer. Inriktat understöd för ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar som orsakats av stängningen av skolornas gymnastiksalar kan ändå sökas också av föreningar vars verksamhet har någon annan målgrupp, till exempel vuxna.

3. Påverkar de beviljade understöden storleken på föreningens verksamhetsunderstöd och understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler?

Beslut om de allmänna principerna för beviljande av idrottsunderstöd för 2021 kommer att fattas på idrottssektorns möte den 27 oktober 2020. Ingetdera coronaunderstöd kommer dock att påverka storleken på verksamhetsunderstöd och understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler som föreningarna beviljas.

4. Hurdana kostnader beaktas när understöden beviljas?

Båda understöden för coronaperioden är behovsprövade och deras storlek fastställs från fall till fall av idrottstjänsterna. Coronaunderstöd kan sökas för kostnaderna av att ordna avgiftsfri verksamhet för barn, unga och familjer. Sådana kostnader kan vara till exempel de anställdas löner, kostnader för att använda lokaler eller anskaffning av redskap. Det inriktade understödet kan sökas för alla extra kostnader eller verksamhetens underskott som orsakats för förbundet av att skolornas gymnastiksalar stängts. Extra kostnader eller faktorer som påverkar underskottet kan vara till exempel kostnader för lokaler som hyrts av den privata sektorn eller inkomstbortfall som orsakats av avbokade hobbygrupper.

Gå tillbaka till idrottsunderstödens hemsida