Suoraan sisältöön

Understödsbehörighet

Beroende på understödsformen delas behörighetsvillkoren in i tre grupper på olika grunder.

1) Villkoren för understödsbehörighet  
Understödsbehörighet kan utifrån ansökan beviljas idrottsföreningar samt pensionärs- och specialgrupper såvida de uppfyller följande villkor:

1. Idrottsföreningens stadgeenliga hemort är Helsingfors. Föreningen är huvudsakligen verksam i Helsingfors och dess verksamhet är öppen för alla helsingforsare.

2. Föreningens verksamhet är till sin karaktär allmännyttig och nödvändig för idrottsväsendet, föreningens verksamhet kompletterar Helsingfors stads idrottsväsendes utbud.

3. Föreningens verksamhet är etablerad. En understödsbehörig förening ska enligt föreningslagen vara en av patent- och registerstyrelsen registrerad förening och den ska ha varit verksam i ett helt kalenderår innan den ansöker om understödsbehörighet. Villkoret gäller inte de föreningar för vilka det är fråga om en ändring av föreningens namn, att en sektion registrerar sig som en självständig förening eller om det är fråga om en delvis eller komplett sammanslagning av två eller flera föreningar som tidigare fått understöd.

4. Av understödsbehöriga idrottsföreningar förutsätts att deras huvudsakliga stadgeenliga verksamhet är idrotts- eller motionsverksamhet och att deras grenförbund är medlem i Finlands Idrott rf och/eller omfattas av statsbidragen som undervisnings- och kulturministeriet beviljar riksomfattande idrottsföreningar. Föreningar där högst hälften av verksamheten som genomförs av aktiva motionärer består av andra än de nämnda motionsformerna kan ansöka om understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion. Av understödsbehöriga pensionärs- och specialgrupper förutsätts att de ordnar regelbunden motionsverksamhet för sina medlemmar.

5. En understödsbehörig idrottsförening ordnar sina medlemmar ledd motionsverksamhet minst tio gånger under en period på tre månader, med beaktande av grenens karaktär.

6. I föreningens ledda motionsverksamhet ska minst 50 aktiva helsingforsare eller alternativt minst 20 aktiva helsingforsare under 20 år delta. I regelbunden motionsverksamhet för pensionärs- och specialgrupper ska ett lämpligt antal personer med tanke på deltagarnas funktionsförmåga och träning delta.

7. Föreningen förbinder sig att i sin verksamhet följa principerna för god förvaltningssed samt principerna för Fair Play inom idrott och motion som Valo rf har fastställt.

Att föreningen uppfyller de krav för beviljande av understöd som idrottsnämnden fastställt är en förutsättning för beviljande av verksamhetsunderstöd, understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler, understöd för kostnader för framställning av orienteringskartor samt understöd för kostnader för transport av pensionärs- och specialgrupper.

2) Kriterierna för verksamhetsunderstöd till andra föreningar som främjar idrott och motion

1. Föreningens stadgeenliga hemort är Helsingfors. Föreningen är huvudsakligen verksam i Helsingfors och dess verksamhet är öppen för alla helsingforsare.

2. Föreningens verksamhet är etablerad. Föreningen ska enligt föreningslagen vara en av patent- och registerstyrelsen registrerad förening och den ska ha varit verksam i ett helt kalenderår innan den ansöker om understöd. Detta gäller inte de föreningar för vilka det är fråga om en ändring av föreningens namn, att en sektion registrerar sig som en självständig förening eller om det är fråga om en komplett eller delvis sammanslagning av två eller flera föreningar som tidigare fått understöd.

3. Att föreningen har ett idrottsmässigt syfte ska framgå av dess stadgar.

4. Föreningen ordnar regelbunden ledd motionsverksamhet minst tio gånger under en period på tre månader.

5. I föreningens ledda motionsverksamhet deltar minst 50 aktiva helsingforsare eller alternativt minst 20 aktiva helsingforsare under 20 år.

6. Föreningen förbinder sig att i sin verksamhet följa principerna för god förvaltningssed samt principerna för Fair Play inom idrott och motion som Valo rf har fastställt.

3) Startunderstöd kan beviljas idrottsföreningar som uppfyller följande kriterier:

1. Idrottsföreningens stadgeenliga hemort är Helsingfors. Föreningen är huvudsakligen verksam i Helsingfors och dess verksamhet är öppen för alla helsingforsare.

2. Föreningens huvudsakliga stadgeenliga verksamhet ska vara idrotts- eller motionsverksamhet.

3. Föreningar som får understöd ska förbinda sig att i sin verksamhet följa principerna för god förvaltningssed samt principerna för Fair Play inom idrott och motion som Valo rf har fastställt.

DELA