Hoppa till innehållet

Understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion

Understödet kan på basis av ansökan beviljas idrottsföreningar som uppfyller följande villkor:

  1. Idrottsföreningens stadgeenliga hemort är Helsingfors. Föreningen är huvudsakligen verksam i Helsingfors, och dess verksamhet är öppen för alla helsingforsare.
  2. Idrottsföreningen ska enligt föreningslagen vara en hos patent- och registerstyrelsen registrerad förening och ska ha varit verksam i ett helt kalenderår innan den ansöker om understöd. Idrottsföreningens verksamhet är etablerad. Detta gäller inte idrottsföreningar för vilka det är fråga om en ändring av föreningens namn, om en sektion registrerar sig som en självständig förening eller om det är fråga om en komplett eller delvis sammanslagning av två eller flera föreningar som tidigare fått understöd.
  3. Att idrottsföreningen har ett idrottsmässigt syfte ska framgå av dess stadgar.
  4. Föreningen ordnar regelbunden ledd motionsverksamhet för samma grupper inom sin förening minst tio gånger under minst tre månader.
  5. I idrottsföreningens ledda motionsverksamhet deltar minst 50 aktiva helsingforsare eller alternativt minst 20 aktiva helsingforsare under 20 år.
  6. Föreningen följer i all sin verksamhet god förvaltningssed och principerna för rent spel (Reilu Peli, idrotts- och motionsorganisationernas gemensamma beskrivning av en bra verksamhet inom motion och idrott).

Principerna för rent spel (på finska):
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/liite-2-urheiluyhteison-reilun-pelin-ihanteet-ja-tavoitteet.pdf

God förvaltningssed i föreningar:
https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/12/hh-opas-sve_v1.pdf

Understödet till andra föreningar som främjar idrott och motion ett behovsprövat understöd. Vid beviljandet av understöd betonas motion för barn och unga samt verksamhetens volym.

Understödet är av allmän karaktär, och föreningen får själv besluta om hur det allokeras. Understödet allokeras till att stödja föreningens verksamhet och kan förutom för kostnader för verksamheten även användas för exempelvis lokalhyror och lönekostnader för föreningens personal.

Som kostnader för verksamheten beaktas inte amorteringar och räntor på lån, av- och nedskrivningar, avsättningar eller andra kalkylmässiga poster som inte utgår från redan realiserade utgifter.

Understödets andel av de godtagbara utgifterna kan vara högst 80 procent. Godtagbara utgifter är kostnaderna för föreningens verksamhet.

Understödet får inte användas till medelanskaffning eller utgifter för affärs- och investeringsverksamhet eller till att öka finansieringstillgångar eller andra långfristiga investeringar. Understödet får inte heller delas ut till andra samfund eller som personliga bidrag till medlemmarna, utan det är avsett för föreningarnas verksamhet i allmänhet.

Beslut om beviljande av understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion fattas årligen av idrottssektionen.


Gå tillbaka till idrottsunderstödens hemsida

Gå till e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Villkor för beviljande av understöd

Understödsformer

Kontaktuppgifter