Hoppa till innehållet

Riktat verksamhetsunderstöd för utmaningar som orsakats av stängda gymnastiksalar i skolorna

Ansökningstiden börjar 5.10.2020 och slutar 1.11.2020 kl. 23:59.

Coronaviruspandemin har på olika sätt försvårat verksamheten för idrottsföreningar i Helsingfors. Skolornas gymnastiksalar är viktiga träningsplatser för många föreningar. Under hösten 2020 har man antingen börjat grundrenovera dem eller börjat använda dem för skolans egen undervisning på grund av coronaviruset. Det har alltså inte varit möjligt med normal användning av skolornas gymnastiksalar för kvälls- eller fritidsbruk.

Idrottsservicen stöder föreningarna i det utmanande läget genom att möjliggöra ansökning av en ny understödsform. Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion har vid sitt möte 1.10.2020 beslutat att reservera högst 230 000 euro till riktat verksamhetsunderstöd för ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar som stängningen av skolornas gymnastiksalar har orsakat.

Ansökningsdugliga sammanslutningar

Coronaunderstödet kan sökas av alla föreningar som under 2020 omfattas av idrottens verksamhetsunderstöd, understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler eller understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion.

Verksamhet som understöds är föreningens allmännyttiga verksamhet. Ifall verksamhetens karaktär i föreningen uppfyller skattemyndighetens kriterier för näringsverksamhet understöds inte sådan verksamhet av idrottsväsendet.

Ansökningens speciella inriktning

Syftet med understödet är att lindra ekonomiska och verksamhetsmässiga förluster som orsakats av Helsingforsskolornas stängda gymnastiksalar under hösten 2020 och trygga idrottsföreningarnas funktionsförmåga i den exceptionella situationen.

Understöd kan sökas av de föreningar som har orsakats ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga utmaningar på grund av skolornas stängda gymnastiksalar för kvälls- och fritidsbruk under tiden 1.8–31.12.2020.

Ansökningsdugliga sökande

Understöd kan sökas för underskott i allmännyttig verksamhet som orsakats av att skolornas gymnastiksalar är stängda för kvälls- och fritidsbruk under tiden 1.8–31.12.2020.

Ingen självrisk krävs av sökandena för att de ska beviljas understöd.

Godkända kostnader för understödet bestäms i understödsbeslutet.

Bedömningskriterier för ansökningarna

I bedömningen av understödsansökningarna följer man Helsingfors stads allmänna anvisningar om principer och villkor för beviljande av understöd (28.10.2019 § 723) samt idrottssektionens beslut om understödsformer och -kriterier för idrott, ansökningstid för understöden och beräkningsgrunderna av understödens storlek (10.10.2019 § 15). Dessutom följer man kompletterande bedömningskriterier som berör detta specialunderstöd.

Understöden är behovsprövade.

Vid bedömning av ansökningarna granskar man speciellt följande kriterier:

  • I handläggningen av understödet beaktas de verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar som föreningen orsakats av att skolornas gymnastiksalar är stängda för kvälls- och fritidsbruk under tiden 1.8–31.12.2020.
  • Förlorade turer i skolors gymnastiksalar under höstsäsongen 2020 samt antalet eventuella ersättande turer
  • Inkomstbortfall
  • Tilläggskostnader som föreningen orsakats, t.ex. högre kostnader för ersättande turer
  • Utmaningar för föreningens verksamhet

Allmänna anvisningar för beviljande av stadens understöd (länk till pdf-filen)

Kultur och fritid gemensamma understödsprinciper (länk till ny sida)

Principer för beviljande av understöd för idrott och ansökningsanvisning 2020: (pdf-fil)

Användning av understödet

I användning av understöden följer man Helsingfors stads allmänna anvisningar om understöd samt principer och ansökningsanvisningar för beviljande av understöd för idrott.

Understöd kan beviljas för underskott i allmännyttig verksamhet enligt kriterierna som orsakats av att skolornas gymnastiksalar är stängda för kvälls- och fritidsbruk under tiden 1.8–31.12.2020.

Frågår om användingen av undestödet?

Se vanliga frågor om idrottens understöd för coronaperioden.

Ansökan om understöd

1. Ansökan om understöd görs med blanketten för anläggningsunderstöd. Bekanta dig med ifyllnadsanvisningen (länk till pdf, på finska) innan du fyller i ansökan. Du kommer till ansökningsblanketten vi länken:https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/lomakkeet/avustus/livTalousarvioavustus/?new=1

2. Systemet ber dig att logga in till Helsingfors stads e-tjänst. Du kan antingen logga in med företagets Katso-identifiering (inloggningsmetod i första hand) eller med personliga koder, mobilcertifikat eller certifikatkort (inloggningsmetod i andra hand).

3. Fyll i ansökan enligt ifyllningsanvisningen.

4. Fyll också i den obligatoriska bilagan efter att du har fyllt i ansökan om understöd:  https://response.questback.com/helsinginkaupunki/aqzrqwsoca.  Fyll i alla punkter i enkäten. Ifall något kapitel inte är väsentligt för ansökan, skriv 0 vid punkten. Modell på enkätblankett via denna länk.

5. Både blanketten för ansökning om understöd och Questback-bilagan måste inlämnas senast 1.11.2020 kl. 23.59. Du svarar väl i tid, eftersom försenade ansökningar avslås.

OBS! Vid användning av webbläsaren Chrome kan det uppstå problem i stadens e-tjänst. Om man uträttar ärendet från utlandet kan det även uppstå problem i stadens e-tjänst som hindrar att fylla i ansökan.

Obligatoriska bilagor som bifogas ansökan

Noggrannare information om understödsansökningar och Questback-enkäten för att kartlägga användningsändamålet: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/aqzrqwsoca

Mer information vid behov:

Eerikki Pihlajamaa
eerikki.pihlajamaa@hel.fi
040 506 1886

Rapportering om hur understöden används

Rapport om understödet görs på en skild utredningsblankett senast 1.10.2021. Anvisningar för rapportering meddelas senare.

Gå tillbaka till ingångssidan för understöd till idrott