Hoppa till innehållet

Idrottens coronaunderstöd 2020

Ansökningstiden börjar 5.10.2020 och slutar 1.11.2020 kl. 23:59.

Coronaviruspandemin har på olika sätt försvårat verksamheten för idrottsföreningar i Helsingfors. Nedstängningen av verksamheten på våren och därefter coronarestriktioner av myndigheterna har direkt påverkat föreningarnas ekonomi och verksamhet.

Idrottsservicen stöder föreningarna i det utmanande läget genom att öppna en ny ansökning av coronaunderstöd. Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion har vid sitt möte 1.10.2020 beslutat att reservera högst 115 000 euro för coronaunderstöd som beviljas till idrottsföreningar.

Ansökningsdugliga sammanslutningar

Coronaunderstödet kan sökas av alla föreningar i Helsingfors som under 2020 omfattas av idrottens verksamhetsunderstöd, understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler eller understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion. Understöd beviljas inte till föreningar som har fått coronaunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet eller annat coronaunderstöd.

Verksamhet som understöds är föreningens allmännyttiga verksamhet. Ifall verksamhetens karaktär i föreningen uppfyller skattemyndighetens kriterier för näringsverksamhet understöds inte sådan verksamhet av idrottsväsendet.

Ansökningens speciella inriktning

Understödet riktas till att täcka kostnaderna för avgiftsfri verksamhet som föreningen riktar till barn och unga. Verksamhet som kan understödas anses vara en befintlig avgiftsfri verksamhet i föreningen samt till exempel en så kallad frielevverksamhet där man med motiverade grunder beviljar några avgiftsfria platser inom ramen av den normala verksamheten. I första hand prioriteras långvarig verksamhet, till exempel regelbunden träningsverksamhet som pågår en hel säsong.

Ansökningsdugliga sökande

Det behovsprövade understödet riktas till föreningar som

  • utsatts för den mest utmanande verksamhetsmässiga och ekonomiska situation av att verksamheten stängdes ner 1.3–31.5.2020 eller coronarestriktioner som myndigheterna utfärdat efter denna period OCH
  • som ordnar avgiftsfri verksamhet för familjer eller barn och unga i åldern 8–18 genom sin traditionella verksamhet eller med nya metoder, och som särskilt når de familjer, barn och unga vars möjlighet att syssla med hobbyverksamhet har försvårats på grund av den ekonomiska situation som orsakats av pandemin eller av något annat ekonomiskt skäl.

Bedömningskriterier för ansökningarna

I bedömningen av understödsansökningarna följer man Helsingfors stads allmänna anvisningar om principer och villkor för beviljande av understöd (28.10.2019 § 723) samt idrottssektionens beslut om understödsformer och -kriterier för idrott, ansökningstid för understöden och beräkningsgrunderna av understödens storlek (10.10.2019 § 15). Dessutom följer man kompletterande bedömningskriterier som berör detta specialunderstöd.

Understöden är behovsprövade.

Vid bedömning av ansökningarna granskar man speciellt följande kriterier:

  • Att verksamheten är avgiftsfri.
  • Att antalet barn, unga och familjer som omfattas av understödet vars möjlighet att syssla med hobbyverksamhet har försvårats på grund av den ekonomiska situation som orsakats av pandemin eller av något annat ekonomiskt skäl.
  • Verksamhetens omfattning och varaktighet. I första hand prioriteras långvarig verksamhet, till exempel regelbunden träningsverksamhet som pågår en hel säsong.
  • I vilken omfattning nedstängningen orsakad av coronaviruset 1.3–31.5.2020 eller myndigheternas coronarestriktioner efter det har medfört utmaningar för verksamheten och/eller ekonomin.
  • Sammanslutningens egen finansiering i projektet är minst 20 %.
  • Sökande av understödet har inte fått coronaunderstöd beviljat av undervisnings- och kulturministeriet eller någon annan sektor.

Allmänna anvisningar för beviljande av stadens understöd (länk till pdf-filen)

Gemensamma allmänna anvisningar för filmbranschen (länk till ny sida)

Principer och anvisning för ansökning av understöd för idrott år 2020 (länk till pdf-filen)

Användning av understödet

I användningen av understöden följer man Helsingfors stads allmänna anvisningar om understöd samt principer och ansökningsanvisningar för beviljande av understöd för idrott.

Understöd kan beviljas för verksamhet enligt bedömningskriterierna för avgiftsfri verksamhet till 31.5.2021.

Frågår om användingen av undestödet?

Se vanliga frågor om idrottens understöd för coronaperioden.

Ansökan om understöd

1. Ansökan om understöd görs med blanketten för anläggningsunderstöd. Läs ifyllningsanvisningen (pdf-fil, på finska) innan du fyller i ansökan. Du kommer till ansökningsblanketten vi länken: https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/lomakkeet/avustus/livTalousarvioavustus/?new=1

2. Systemet ber dig att logga in till Helsingfors stads e-tjänst. Du kan antingen logga in med företagets Katso-identifiering (inloggningsmetod i första hand) eller med personliga koder, mobilcertifikat eller certifikatkort (inloggningsmetod i andra hand).

3. Fyll i ansökan enligt ifyllningsanvisningen.

4. Fyll också i den obligatoriska bilagan efter att du har fyllt i ansökan om understöd:
https://response.questback.com/helsinginkaupunki/hd2mfynwdv
Fyll i alla punkter i enkäten. Ifall något kapitel inte är väsentligt för ansökan, skriv 0 vid punkten. Modell av enkäten ser du via denna länk. (länk till pdf-filen) 

5. Både blanketten för ansökning om understöd och Questback-bilagan måste inlämnas senast 1.11.2020 kl. 23.59. Du svarar väl i tid, eftersom försenade ansökningar avslås. 

OBS! Vid användning av webbläsaren Chrome kan det uppstå problem i stadens e-tjänst. Om man uträttar ärendet från utlandet kan det även uppstå problem i stadens e-tjänst som hindrar att fylla i ansökan.

Obligatoriska bilagor som bifogas ansökan

Noggrannare information om understödsansökningar och kartläggning av ändamålet med Questback-enkäten 

Mer information vid behov:

Eerikki Pihlajamaa 
eerikki.pihlajamaa@hel.fi 
040 506 1886

Rapportering om hur understöden används

Rapport om understödet görs på en skild utredningsblankett senast 1.10.2021.
Utredningsblankett: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/yfvmwsd0yb

Anvisningar för rapportering, se denna länk.(pdf, på finska)

Gå tillbaka till ingångssidan för understöd till idrott