Hoppa till innehållet

Elektronisk ansökan och bilagor

Samtliga idrottsunderstöd söks med idrottsväsendets blanketter via stadens e-tjänster. Även bilagorna som behövs för ansökan lämnas in via det elektroniska systemet. Bilagorna kan lämnas in elektroniskt även efter att den egentliga ansökan har lämnats in.

Ansökan om verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd söks med ansökningsblanketten för verksamhetsunderstöd samt användning av motions- och idrottslokaler. Utöver uppgifterna på ansökningsblanketten ska den sökande inom utsatt tid lämna in följande uppgifter som bilaga till ansökan:

 • en verksamhetsplan för året som ansökan gäller
 • en budget för året som ansökan gäller
 • ett bokslut (det senast fastställda, år 2019 eller nyare)
 • en kopia av revisionsberättelsen (den senast fastställda, år 2019 eller nyare)
 • en verksamhetsberättelse (den senast fastställda, år 2019 eller nyare).

Föreningen kan meddela om coronaepidemins effekter på dess verksamhet i avsnittet för ytterligare information på blanketten eller i en separat bilaga.

Om föreningens uppgifter har ändrats eller det är fråga om en ny förening ska följande lämnas in i samband med understödsansökan:

 • föreningens stadgar
 • bankens meddelande om kontoinnehavaren eller en kopia av ett kontoutdrag (föreningen ska ha ett finskt bankkonto, dit understödet ska betalas)
 • ett utdrag ur föreningsregistret (endast för de som ansöker för första gången).

De föreningar som år 2020 inte har fått understöd för användning av lokaler ska dessutom lämna in följande bilagor i samband med ansökan, om de ansöker om understöd för användning av motions- och idrottslokaler:

 • En bilaga som beskriver användningen av lokaler för de regelbundna och ledda träningsturer som genomförts året innan i andra än idrottstjänstens egna lokaler (en bilaga i Excel-format finns tillgänglig på webbplatsen för idrottstjänsternas understöd).
 • Om föreningen ansöker om understöd för användning av en egen idrotts- och motionslokal, som den betalar månadshyra för, ska föreningen som bilaga till understödsansökan dessutom lämna in en kopia av hyresavtalet för lokalen.

Hyreskvitton ska inte fogas till understödsansökan, utan lämnas på separat begäran in till idrottstjänsten.

Ansökan om understöd för framställning av orienteringskartor

Den som ansöker om understöd för framställning av orienteringskartor ska fylla i uppgifter om verksamheten i ansökan om understöd för verksamhetsunderstöd och understöd för användning av lokaler samt en separat ansökan om understöd för framställning av orienteringskartor. Utöver uppgifterna på ansökningsblanketterna ska den sökande lämna in följande uppgifter som bilaga till ansökan:

 • orienteringskartorna för vilka understöden ansöks
 • en utredning av kostnaderna för framställning av orienteringskartor.

Fakturor och kvitton som hänför sig till framställningskostnader för orienteringskartor ska inte fogas till ansökan om understöd, utan lämnas in till idrottstjänsten endast på separat begäran.

Ansökan om understöd för andra föreningar som främjar idrott och motion

Understödet till andra föreningar som främjar idrott och motion söks med ansökningsblanketten för verksamhetsunderstöd samt användning av motions- och idrottslokaler.
Utöver uppgifterna på ansökningsblanketten ska den sökande lämna in följande uppgifter som bilaga till ansökan:

 • en verksamhetsplan och en budget för året som ansökan gäller
 • ett bokslut (det senast fastställda, år 2019 eller nyare)
 • en kopia av revisionsberättelsen (den senast fastställda, år 2019 eller nyare)
 • en verksamhetsberättelse (den senast fastställda, år 2019 eller nyare).

Föreningen kan meddela om coronaepidemins effekter på dess verksamhet i avsnittet för ytterligare information på blanketten eller i en separat bilaga. Om föreningens uppgifter har ändrats eller det är fråga om en ny förening ska följande lämnas in i samband med understödsansökan:

 • föreningens stadgar
 • bankens meddelande om kontoinnehavaren eller en kopia av ett kontoutdrag (föreningen ska ha ett finskt bankkonto, dit understödet betalas)
 • ett utdrag ur föreningsregistret.

Om det är fråga om en ny sökande och man vill att de hyror som föreningen har betalat ska kunna beaktas när understödet beviljas ska till ansökan även bifogas

 • en utredning av lokalhyrorna som under året innan betalats för regelbunden och ledd motions- och idrottsverksamhet (bilaga om användningen av motions- eller idrottslokaler i Excel-format; tillgänglig på kultur- och fritidssektorns webbplats). Verifikat över betalda hyror lämnas in till handläggaren endast på separat begäran
 • hyresavtalet, om idrottsföreningen har egna motionslokaler som det betalas månadshyra för.

Ansökan om startunderstöd

Startunderstödet kan sökas året om med ansökningsblanketten för startunderstöd. Utöver uppgifterna på ansökningsblanketten ska följande lämnas in som bilaga till ansökan om startunderstöd:
ett utdrag ur föreningsregistret

 • föreningens stadgar
 • en budget
 • en verksamhetsplan.

Ansökan om evenemangsunderstöd

Evenemangsunderstöd söks med ansökningsblanketten för evenemangsunderstöd. Utöver uppgifterna på ansökningsblanketten ska den sökande som bilaga till ansökan lämna in en plan och en budget för evenemanget.

Ansökan om riktat understöd för idrott och motion

Riktat understöd för idrott och motion söks genom att kryssa för understödsformen ”Annan” på blanketten för understöd till inrättningar. I bilagan till ansökan ska verksamheten eller projektet som understödet söks för beskrivas. Understödet kan sökas året om. De ansökningar som lämnas in behandlas två gånger per år.


Gå tillbaka till idrottsunderstödens hemsida

Gå till e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Villkor för beviljande av understöd

Understödsformer

Kontaktuppgifter