Hoppa till innehållet

Användningen av understödet och rapportering

Information om understödsbeslut och betalning av understöd

Till alla aktörer som har ansökt om understöd skickas understödsbeslutet inklusive anvisningar för ändringssökande för kännedom. Om uppgifterna inte tydligt framgår av understödsbeslutet skickas till den sökande ett separat meddelande tillsammans med beslutet, där följande framgår: a) ändamålet och villkoren för samt beloppet på det beviljade understödet samt hur användningen kontrolleras, eller b) grunderna för att ansökan avslås.

Understödet betalas enligt understödsbeslutet i enlighet med de bankförbindelseuppgifter som understödstagaren har uppgett. Om understödstagaren inte har något bankkonto ska den öppna ett sådant. Helsingfors stad betalar understöd endast till bankkonton som står i understödstagarens namn. För att säkerställa att uppgifterna om bankförbindelsen är korrekta ska ett meddelande om kontoinnehavaren eller en kopia av ett kontoutdrag från banken bifogas till ansökan (för nya sökande eller om bankuppgifterna har ändrats). Understödet betalas inte om denna utredning saknas.

Ett villkor för att understöd beviljas och betalas är att det inte har förekommit några oklarheter i de understöd som staden under tidigare år har beviljat den sökande. Staden har rätt att avbryta betalningen av ett beviljat understöd medan ärendet utreds, om det finns skäl att misstänka att villkoren för återkrav av understöd i punkt 10 i Helsingfors stads allmänna anvisningar för understöd uppfylls.

Idrottsunderstöd för år 2021 betalas i följande rater:

Efter beslut om understöd betalas verksamhetsunderstöden i en rat till de sökande vars understöd är under 100 000 euro. Verksamhetsunderstödet betalas i två rater till de sökande vars understöd uppgår till 100 000 euro eller mer. Understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion, understöd för framställning av orienteringskartor, startunderstöd och riktat understöd för idrott och motion betalas i en rat efter understödsbeslutet.

Evenemangsunderstödet betalas efter evenemanget, efter att arrangören har lämnat in en rapport över det genomförda evenemanget till idrottstjänsten. Blanketten för rapporteringen finns på stadens webbplats för kultur- och fritid/motion.
Staden har rätt att helt eller delvis kvittera det beviljade understödet mot utstående fordringar som staden har på understödstagaren.

Användning av understödet, understödstagarens verksamhet samt uppföljning av användningen av understödet

  1. Understödet får användas endast för de ändamål som anges i understödsbeslutet. Ifall ändamålet inte har preciserats mer i detalj i beslutet om understöd, ska understödet användas för det ändamål som anges i ansökan.
  2. Sammanslutningen får inte använda understödet till medelsanskaffning eller affärs- eller placeringsverksamhet och inte heller för att öka sina finansieringstillgångar eller andra långsiktiga placeringar.
  3. Understöd beviljas inte för vidareförmedling och inte heller till centralorganisationer.
  4. Understödstagaren ska ordna sin bokföring och revision på det sätt som lagen förutsätter samt så att användningen av understödet kan följas upp i bokföringen. Understödstagare ska ordna revision i enlighet med vad som stadgas i revisionslagen. Understödstagare ska ordna revision, även om revisionslagen inte skulle kräva det. Då kan även en så kallad lekmannarevisor utföra den. Om en revision som har utförts av en lekmannarevisor görs ett utlåtande, som kallas verksamhetsgranskning.
  5. Understödstagaren ska utan dröjsmål informera Helsingfors stad om betydande förändringar som inverkar på användningen av understödet.
  6. Understödstagaren ska utan ersättning lämna de uppgifter till Helsingfors stad som staden anser nödvändiga för behandlingen av understödsansökan och uppföljningen av den. Beviljaren av understödet har rätt att granska understödssökandens/-tagarens bokföring och förvaltning samt vid behov även granska verksamheten på andra sätt. Övervakningen kan även gälla annan verksamhet inom föreningen än uppföljningen av användningen av understödet.
  7. När understödstagaren ansöker om nytt understöd från Helsingfors stad ska den lämna in en utredning av användningen av eventuella andra understöd som staden har beviljat i den omfattning som staden kräver.

Rapportering om hur understöden används

Mottagare av verksamhetsunderstöd, understöd för framställning av orienteringskartor samt understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion rapporterar om användningen av föregående års understöd i punkten som gäller utredning av användningen av föregående års verksamhetsunderstöd på ansökningsblanketten för understöd. I punkten beskrivs ändamålet för föregående års understöd. Föreningen ska i bilagan om användningen av motions- eller idrottslokaler även uppge de betalda lokalturerna och -hyrorna för regelbunden träningsverksamhet året innan.

Mottagare av verksamhetsunderstöd rapporterar om det genomförda evenemanget genom att fylla i utredningsblanketten som finns på stadens webbplats för kultur och fritid/motion.

De föreningar som inte har ansökt om understöd, men fick understöd föregående år, rapporterar om användningen av understöden före utgången av året.

Om sammanslutningen inte ansöker om understöd för det följande året ska den före utgången av det året rapportera om användningen av understödet.


Gå tillbaka till idrottsunderstödens hemsida

Gå till e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Villkor för beviljande av understöd

Understödsformer

Kontaktuppgifter