Hoppa till innehållet

Ansökningsprocess och beslutsfattande

1. Läs anvisningarna

Läs om de olika understödsformerna, grunderna för beviljande av understöd och ansökningsanvisningarna:

Verksamhetsunderstöd
Evenemangsunderstöd
Startunderstöd
Understöd för framställning av orienteringskartor
Understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion
Riktat understöd för idrott och motion
Separata ansökningar
Grunder för beviljande av understöd
Ansökningstider
Kontaktuppgifter

2. Förbered din ansökan

Skaffa fram de bakgrundsuppgifter och bilagor som behövs för ansökan.
Elektronisk ansökan och bilagor

3. Lämna in en elektronisk ansökan

Ansökan om understöd lämnas in via Helsingfors stads e-tjänster på asiointi.hel.fi med blanketten:
Idrott och motion: ansökan om understöd (asiointi.hel.fi)

Läs mer om vilka uppgifter och bilagor som behövs för ansökan:
Elektronisk ansökan och bilagor

4. Behandling av din ansökan

Ansökan behandlas hos idrottstjänstens partnerskapsenhet vid Helsingfors stads kultur- och fritidssektor. Behandlingen av ansökan baserar sig på en helhetsbedömning samt på hur väl den sökande uppfyller grunderna för beviljande av idrottsunderstöd. Samtliga understöd är behovsprövade. Behandlingstidens längd beror på vilket understöd som söks.

Grunder för beviljande av understöd

I behandlingen följs även följande anvisningar:
Kultur- och fritidssektorns gemensamma principer för understöd (på finska)
Helsingfors stads allmänna anvisningar för understöd 28.10.2019 (på finska)

5. Beslut

Beslutet om beviljande av understöd fattas utgående från hur väl den sökande uppfyller grunderna för beviljande av idrottsunderstöd. Understöd beviljas endast på ansökan.

Grunder för beviljande av understöd

Idrottssektionen vid kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om verksamhetsunderstöd och understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion.
Idrottssektionens ledamöter
Idrottssektionens beslutsmeddelanden (på finska)

Idrottssektionens föredragningslistor och protokoll (på finska)
Ansökningstider

Chefen för idrottstjänsterna fattar beslut om understöd för framställning av orienteringskartor, startunderstöd och evenemangsunderstöd. Idrottsdirektören fattar beslut om riktade understöd för idrott och motion.
Tjänsteinnehavarbeslut
Ansökningstider

Ett meddelande om besluten skrivs efter mötet. När protokollet har justerats och publicerats ersätter det föredragningslistan och beslutsmeddelandet. Information om beslutet skickas till den sökande per post.

Beställ beslutsmeddelanden från Helsingfors stads kultur- och fritidssektor direkt till din e-post via STT Info
Knappen Beställ (kuvertikon) finns uppe till höger på STT Infos webbplats.

STT Info Helsingfors stads kultur- och fritidssektor

Öppna data om beviljade understöd har publicerats i tjänsten Helsinki Region Infoshare.

6. Följ anvisningarna för användningen av och rapporteringen om understödet

Användningen av understödet samt rapportering

Meddelande om ändringar
Eventuella ändringar ska omedelbart meddelas till kultur- och fritidssektorn.

Rättelseyrkande
Tillsammans med beslutet skickas anvisningar för ett eventuellt rättelseyrkande till den sökande.
Anvisningar för framställande av ett rättelseyrkande

Gå tillbaka till idrottsunderstödens hemsida

Gå till e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Villkor för beviljande av understöd

Understödsformer

Kontaktuppgifter