Hoppa till innehållet

Allmänt om understöd för idrott

Idrottslagen (390/2015) innehåller bestämmelser om främjande av idrott och elitidrott, om statsförvaltningens och kommunernas ansvar och samarbete, om statens förvaltningsorgan och om statsfinansiering inom idrotten.
Idrottsväsendets understöd delas ut årligen till idrottsföreningar i Helsingfors samt för motions- och idrottsverksamhet för pensionärer och specialgrupper enligt de ansökningsanvisningar för understöd (PDF) som fastställts av idrottssektorn. Understöd ska i första hand sökas med ett elektroniskt formulär på webbplatsen asiointi.hel.fi

Lagen syftar till att främja:

1) olika befolkningsgruppers möjlighet att röra på sig och utöva motion och idrott,
2) befolkningens välbefinnande och hälsa,
3) upprätthållande och förbättrande av den fysiska funktionsförmågan,
4) barns och ungas uppväxt och utveckling,
5) medborgarverksamhet inom idrotten, medräknat föreningsverksamhet,
6) elitidrott,
7) ärlighet och etiska principer inom idrott och elitidrott, samt
8) minskande av ojämlikhet inom motion och idrott.

Dessa syften ska uppnås med utgångspunkt i jämlikhet, likvärdighet, gemenskap, kulturell mångfald, sunda levnadsvanor och respekt för miljön samt en hållbar utveckling. (Idrottslagen 390/2015, 2 §)

Det är kommunernas uppgift att skapa allmänna förutsättningar för idrott på lokal nivå. Kommunen ska skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att

1) ordna idrottstjänster samt motion som främjar hälsa och välbefinnande med tanke på olika målgrupper,
2) stödja medborgarverksamhet, medräknat föreningsverksamhet, samt
3) bygga och driva idrottsanläggningar.
(Idrottslagen 390/2015, 5 §)

Idrott och motion är till stora delar frivillig medborgarverksamhet. För utgifterna för idrotts- och motionsverksamhet får kommunerna årligen en kalkylmässig statsandel med vilken de utifrån sina beslut kan bl.a. understöda föreningar samt idrotts- och motionsverksamhet bland pensionärs- och specialgrupper.

Enligt Helsingfors stads förvaltningsstadga av den 1 juni 2017 (Särskilda befogenheter i kultur- och fritidssektorn, kapitel 17) fattar kultur- och fritidsnämnden beslut om principerna för fördelning av understödsanslag och övervakar uppfyllelsen av understödsprinciperna på sektornivån (1 §). Idrottssektionen beslutar om fördelningen av de understödsanslag som står till förfogande, godkänner grunder och gränser inom vilka en tjänsteinnehavare fattar beslut om fördelning av understödsanslag och övervakar användningen av anslag (3 §).

När fullmäktige har fattat beslut om stadens budget för understödsåret beslutar idrottssektionen om hur anslaget för understöd ska riktas till olika understödsformer för medborgarverksamhet. Idrottssektionen fattar beslut om fördelningen av understöd inom ramen för de anslag som anvisats för detta.

I budgeten reserveras årligen ett anslag på omkring 8 miljoner euro för understöd för idrotts- och motionsverksamhet. Understöd kan betalas ut till sökande som uppfyller kriterierna för understöd och har ansökt om understöd inom den fastställda tidsfristen. Understödsbeloppet kan inte överskrida det sökta beloppet.

Om föreningen får understöd för sin motions- och idrottsverksamhet från ett annat förvaltningsområde inom staden eller en annan offentlig aktör, understöder idrottssektorn inte samma verksamhet.

Understöd beviljas för en förenings allmännyttiga verksamhet. Om en förening driver sin verksamhet så att den uppfyller av beskattaren beskrivna karaktärsdrag för näringsverksamhet, beviljar idrottsförvaltningen inte understöd för sådan verksamhet.

Den sökande ska på begäran lämna in närmare uppgifter om verksamheten och ekonomin.

Gå tillbaka till idrottsunderstödens första sida

Villkor för beviljande av understöd

Understödsformer

Kontakuppgifter

Gå till e-tjänsten(asiointi.hel.fi)