Hoppa till innehållet

UtvecklingsunderstödCoronasituationens inverkan på understöd

!!! ​Kulturens understödsslag och bedömningsgrunder ändras från och med 1.6.2022.  Läs mer


För vem: Registrerade aktörer i Helsingfors som inte omfattas av statsandelssystemet (VOS) för scenkonst eller musik.

För vilka ändamål: utvecklingsprojekt som uppfyller minst ett av följande kriterier

  • svarar på ett upplevt utvecklingsbehov inom kulturfältet (exempelvis när staden saknar motsvarande verksamhet)
  • projekt som vid sidan av den part som genomför projektet även främjar det övriga konst- och kulturfältet
  • projekt som stödjer stadens strategiska och kulturpolitiska mål.

Till verksamhet som kan få understöd hör exempelvis samarbetsnätverk, försök och nya arbetssätt (t.ex. nya verksamhetsmodeller, koncept, nya lokallösningar) samt projekt som strävar efter kulturell och konstnärlig reform och utveckling. Även kompetensutvecklingsprojekt kan få understöd. 

Understödet söks i regel enligt ansökningstiderna för nästkommande år. Understödet kan beviljas för 1–3 år. Fleråriga understöd fastställs årligen efter ansökan.​

Utvecklingsunderstöd kan också beviljas enligt separata ansökningar som fastställs separat. Sådana ansökningar är bland annat separat ansökan för Helsingforsmodellen.


Helsingforsmodellen

Helsingforsmodellen är en modell för att främja delaktigt kulturarbete på olika områden, där konstinstitutioner och professionella konstgrupper uppmuntras att verka utanför sina egna väggar i olika stadsdelar tillsammans med områdets invånare och sammanslutningar. Läs mer

Den sökande ska uppfylla kriterierna för beviljande av kulturunderstöd och lämna in sin ansökan inom utsatt tid genom Helsingfors stads e-tjänster.


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektonisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Understöd för kultur


Foto: Helsingin kaupungin aineistopankki