Hoppa till innehållet

UtvecklingsunderstödCoronasituationens inverkan på understöd


Utvecklingsunderstöd

För vem: registrerade konst- och kulturinstitutioner och -sammanslutningar i Helsingfors

För vilka ändamål: utvecklingsprojekt som

  • svarar på ett upplevt utvecklingsbehov inom kulturfältet (exempelvis när staden saknar motsvarande verksamhet)
  • projekt som vid sidan av den part som genomför projektet även främjar det övriga konst- och kulturfältet
  • projekt som stödjer stadens strategiska och kulturpolitiska mål.

Till verksamhet som kan få understöd hör exempelvis samarbetsnätverk, försök och nya arbetssätt (t.ex. nya verksamhetsmodeller, koncept, nya lokallösningar) samt projekt som strävar efter kulturell och konstnärlig reform och utveckling. Även kompetensutvecklingsprojekt kan få understöd. Till kulturpolitisk utvecklingsverksamhet hör bland annat verksamhet enligt Helsingforsmodellen samt kulturens tillgänglighet i olika områden, kulturellt äldrearbete och grundläggande konstundervisning. Understöd kan även beviljas för andra utvecklingsprojekt som uppfyller bedömningskriterierna, efter övervägande. Utvecklingsunderstöd kan beviljas för 1–3 år.


Helsingforsmodellen

Helsingforsmodellen är en modell för att främja delaktigt kulturarbete på olika områden, där konstinstitutioner och professionella konstgrupper uppmuntras att verka utanför sina egna väggar i olika stadsdelar tillsammans med områdets invånare och sammanslutningar. Läs mer


Den sökande ska uppfylla kriterierna för beviljande av kulturunderstöd och lämna in sin ansökan inom utsatt tid genom Helsingfors stads e-tjänster.Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektonisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Understöd för kultur


Foto: Helsingin kaupungin aineistopankki