Hoppa till innehållet

Konst- och kulturunderstödCoronasituationens inverkan på understöd


Konst- och kulturunderstöd

För vem: konst- och kulturinstitutioner, samfund, föreningar, arbetsgrupper, konstnärer och invånare i Helsingfors

Understöd kan sökas för såväl kontinuerlig som projektartad verksamhet. Understöd för kontinuerlig verksamhet beviljas endast till registrerade aktörer i Helsingfors. Projektunderstöd kan sökas av såväl registrerade aktörer som oregistrerade arbetsgrupper och privatpersoner.

För vilka syften: Stödjande av konst- och kulturverksamhet som är öppen för allmänheten samt grundläggande konstundervisning i Helsingfors.

Den sökande ska lämna in sin ansökan inom utsatt tid genom Helsingfors stads e-tjänster. Det understödsbelopp som söks ska vara lämpligt i förhållande till verksamhetens omfattning. Ansökan om konst- och kulturunderstöd är nivåindelad enligt den sökta summan. Alla bedömningskriterier behöver inte uppfyllas för att understöd ska kunna beviljas. Ju högre det sökta beloppet är, desto fler kriterier måste den sökande på ett övertygande sätt kunna påvisa att uppfylls. Läs mer om grunderna för beviljande av understöd.

Konst- och kulturunderstöd beviljas inte retroaktivt från det att ansökan har lämnats in. Understöd kan sökas för verksamhet som ordnas under innevarande år samt inom ramen för ansökningstiderna för verksamhet som ordnas nästa år. I regel kan understöd beviljas till slutet av ett kalenderår i taget. Aktörer som tidigare beviljats understöd på minst 50 000 euro har även haft möjlighet att ansöka om flerårigt understöd. Om understöd sökes för hela kalenderåret ska ansökningen lämnas in före slutet av föregående år, med undantag för understöd på minst 50 000 euro, som berörs av särskilda ansökningstider.

Konst- och kulturunderstöd kan sökas för såväl kontinuerlig som projektartad verksamhet. Vilka bilagor som krävs för ansökningen beror på om man söker understöd för projektartad eller kontinuerlig verksamhet. Även betalningstidtabellerna är olika.

Kontinuerlig verksamhet

När man överväger om understödet kan beviljas för kontinuerlig verksamhet, beaktas följande villkor:

  • Den sökande är en registrerad aktör i Helsingfors
  • Verksamheten har pågått i åtminstone ett räkenskapsår
  • Verksamheten erbjuds året runt. Det ansökande samfundet har till exempel verksamhet som är öppen för allmänheten året runt och/eller personal som är anställd året runt
  • Konst- och kulturverksamheten som utgör grunden till ansökningen bildar en central del av den sökandes hela verksamhet eller kan tydligt skiljas som separat urskiljas i bokslutet, verksamhetsplanen och budgeten.

Understöd som beviljats för kontinuerlig verksamhet betalas beroende på understödets storlek i högst fyra rater under året.

Understöd för projektartad verksamhet

Understöd som beviljas för ett projekt eller flera projekt betalas alltid i en rat efter att det har beviljats.  Kontrollera vilka bilagor som behöver bifogas till ansökan.


Fleråriga understöd

Fleråriga understöd gäller främst sådana aktörer som redan tidigare har beviljats understöd på minst 50 000 euro. 

Helt nya mångåriga bidrag beviljas inte för år 2021.

Mottagare av fleråriga understöd lämnar årligen under understödsperioden in en ansökan om understöd med bilagor via Helsingfors stads e-tjänster. Därtill förbinder sig den sökande att delta i stadens årliga partnerskapssamtal där man följer upp understödstagarens situation och hur genomförandet av utvecklingsplanen framskrider.  Understödet för aktörer som beviljats flerårigt understöd stadfästs årligen, om understödet använts planenligt.


Understöd för grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning är undervisning i konstämnen som är målinriktad och systematiskt fortskridande, och som primärt riktas till barn och unga. Den ger eleverna beredskap att uttrycka sig och även söka sig till yrkesutbildning och högre utbildning inom konstformen i fråga.

Sammanslutningar som får understöd för grundläggande konstundervisning lämnar årligen under understödsperioden in en ansökan om understöd med bilagor via Helsingfors stads e-tjänster. Läs mer

    

Understödsfinansiering för Alpparkens evenemangshelhet sommaren 2021

Alpparken har traditionellt varit en träffpunkt för en serie musikbetonade evenemang på veckoslut under sommaren. Målet är en helhet av evenemang som erbjuder stadsborna mångsidiga konstupplevelser. Samtidigt vill man också göra det möjligt för nya aktörer att delta som evenemangsarrangörer. Helsingfors stad deltar i helheten genom understödsfinansiering

Läs mer

   

Konst- och kulturunderstöd beviljas inte för:

Medieutgivningsverksamhet, webbplatser, filmproduktion, inspelningar och radioverksamhet etc., sammanslutningar vars paraplyorganisationer omfattas av stadens stöd, examensarbeten och publikationer, tävlingar och fester, religiösa och partipolitiska tillställningar, slutna tillställningar, föredrag, föreläsningar, seminarier och kurser, hobby-, studie- eller klubbverksamhet eller läger, enskilda konserter, framträdanden eller utställningar eller verksamhet som i huvudsak ordnas utanför Helsingfors.


För evenemangsarrangörer

Ge unga chansen att arbeta. Den extra arbetskraften är gratis för evenemangsarrangörer. Läs mer on Job'd Events (på finska)Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektonisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Understöd för kultur

 


Foto: Helsinki Material Bank