Hoppa till innehållet

Elektronisk ansökan och bilagor
Bekanta dig noggrant med ansökningsanvisningarna och skaffa behövliga bakgrundsuppgifter samt bilagor för inlämnande av ansökan. Även de bilagor som behövs i ansökan lämnas in via e-tjänsten. Om alla nödvändiga bilagor inte finns tillgängliga vid ansökningstidpunkten, kan de också lämnas in elektroniskt efter att den egentliga ansökan har lämnats in.​

Ansök om kulturunderstöd via Helsingfors stads e-tjänster

En och samma blankett används för alla former av understöd:

Bilagor

Registrerade föreningar ska bifoga ett kontoutdrag eller annat kontointyg (ny sökande eller ändrade bankuppgifter). Kontoutdrag krävs inte av privatpersoner eller arbetsgrupper. Kontoinnehavaren och kontonumret ska framgå av kontoutdraget. Sökande som bifogar kontoutdrag till sin ansökan kan välja att dölja transaktionerna.


Konst- och kulturunderstöd

Bilagor som krävs för verksamhetsunderstöd:

 • Verksamhetsplan för nästa år
 • Budget för nästa år
 • Bokslut från föregående får (i bokslutet ska åtminstone framgå sammanslutningens resultat och balansräkning, dessutom ska en kopia av den undertecknade revisions- eller verksamhetsberättelsen ingå)
 • Verksamhetsberättelse för föregående år
 • Sammanslutningens stadgar (om det är fråga om en ny sökande eller om stadgarna har ändrats sedan föregående ansökan)
 • Bankkontoutdrag (nya sökanden eller förändrade kontouppgifter)

Bilagor som krävs för ansökningar om fleråriga verksamhetsunderstöd:​

 • Verksamhetsplan för hela understödsperioden. Verksamhetsplanen ska också innehålla en plan för utarbetande och införande av ett verktyg för självbedömning och en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Om aktören redan använder dessa verktyg, ska de redovisas i verksamhetsplanen.​
 • Budget för hela understödsperioden.​
 • Bokslut från föregående år (i bokslutet ska åtminstone framgå sammanslutningens resultat och balansräkning, dessutom ska en kopia av den undertecknade revisions- eller verksamhetsberättelsen ingå)​
 • Verksamhetsberättelse för föregående år​
 • Sammanslutningens stadgar (om det är fråga om en ny sökande eller om stadgarna har ändrats sedan föregående ansökan)​
 • Bankkontoutdrag (nya sökanden eller förändrade kontouppgifter)​

Bilagor som krävs för projektunderstöd:

 • Arbetsgruppens medlemmars meritförteckningar när det handlar om ett professionellt konstprojekt.​
 • Kontoutdrag (krävs endast av registrerade föreningar)
 • Bankkontoutdrag (nya sökanden eller förändrade kontouppgifter)


Grundläggande konstundervisning

Nödvändiga bilagor:

 • Verksamhetsplan för nästa år​
 • Budget för nästa år​
 • Bokslut från föregående år (i bokslutet ska åtminstone framgå sammanslutningens resultat och balansräkning, dessutom ska en kopia av den undertecknade revisions- eller verksamhetsberättelsen ingå)​
 • Verksamhetsberättelse för föregående år​
 • Sammanslutningens stadgar (om det är fråga om en ny sökande eller om stadgarna har ändrats sedan föregående ansökan)​
 • Bankkontoutdrag (nya sökanden eller förändrade kontouppgifter)​


Utvecklingsunderstöd och Helsingforsmodellen

Nödvändiga bilagor:

 • Projektplan för den period som understöd söks för
 • Budget för den period som understöd söks för
 • Kontoutdrag


Elektronisk ansökan

Ansök om kulturunderstöd via Helsingfors stads e-tjänster. En och samma blankett används för alla former av understöd:

Kultur, ansökan om konst- och kulturunderstöd

Om du behöver hjälp med användningen av asiointi.hel.fi kan du ringa rådgivningen för e-tjänsterna, tfn 09 310 88800 (mån–fre kl. 8–18)

E-tjänsten kräver identifiering och registrering. För att kunna använda tjänsten måste du logga in med bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller företagets eller sammanslutningens Suomi.fi-fullmakter (föreningens bankkoder kan inte användas). Om du inte ännu tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter som företag eller samfund lönar det sig att sköta saken med det snaraste. Den första gången du loggar in blir du ombedd att registrera dig, och när du gjort det får du tillgång till en egen mapp.

Tjänsterna fungerar i webbläsarna Internet Explorer, Firefox och Chrome, men inte i Safari. Användningen av tjänsten förutsätter också att webbläsaren stödjer Java Script.

Tekniska ansökningsanvisningar för problemsituationer:

 • Du kan försöka stänga av webbläsaren och sedan försöka igen.
 • Försök använda andra webbläsare om den ursprungliga inte fungerar.
 • Ansökan ska fyllas i kronologiskt, särskilt i början. Dina val påverkar vilka frågor som laddas ned i ansökan.
 • Låt ansökan laddas ned i lugn och ro, onödigt klickande av och an påverkar nedladdningen negativt.
 • Undvik stora textmängder i fritextfälten, de kan åstadkomma problem.
 • Bilagorna tilläggs först på slutet, då ansökan ska skickas in, inte till utkastet.
 • Om ansökan låser sig, kan det löna sig att göra en helt ny ansökan och inte försöka kämpa med den ursprungliga.


Den elektroniska ansökan består av följande delar


1. Basuppgifter om den sökande

Om du tidigare har ansökt om understöd kan de uppgifter som sparats i e-tjänsten importeras till blanketten.

Om du är en ny sökande eller om registreringsnumret eller FO-numret inte är registrerat, fyll i de nödvändiga uppgifterna (efternamn, förnamn, personbeteckning eller sammanslutningens registreringsnummer, FO-nummer, namn, registreringsdag, år för grundande, hemort, webbplats, adress, kontaktperson, e-postadress, tjänsteinnehavare och bankuppgifter) på blanketten.

I basuppgifterna ska du fylla i det årtal som du söker understöd för samt typen av sökande (privatperson, registrerad förening, registrerad arbetsgrupp)

2. Understöd som söks

 • Typ av understöd. Läs mer om understödsformerna och bedömningskriterierna.
 • Understödets storlek (euro).
 • Primär konstform.
 • Kort beskrivning av projektet eller användningsändamålet för det understöd som söks. En egentlig projektbeskrivning kommer senare.
 • Tidsperiod för vilken understödet söks.
 • Om det är fråga om en festival.
 • Evenemang som understödet söks för (projektets namn, antalet evenemangsdagar, antalet framföranden, uppskattning av antalet besökare, plats för premiären i Helsingfors, datum för den första tillställningen som är öppen för allmänheten).
 • Understöd beviljade av andra än Helsingfors stad (samfund eller myndighet som beviljat understödet, år, belopp i euro, användningsändamål).

3. Verksamhet

 • Den sökande sammanslutningens person- och samfundsmedlemmar samt andelen medlemmar från Helsingfors. Gäller inte privatpersoner eller arbetsgrupper.
 • En beskrivning av verksamheten eller projektet, mål och utvecklingsplaner, verksamhetens mission, värderingar och vision samt strategier för att uppnå dem.
 • Frågor som anknyter till grunder för beviljande av understöd
 • Målgrupper.
 • Samarbetspartner och nätverk.
 • Antal anställda. Gäller inte privatpersoner eller oregistrerade arbetsgrupper.
 • Grundläggande konstundervisning: Antalet elever (alla, flickor, pojkar, studier inom småbarnspedagogik, bred/allmän lärokurs, grundstudier/fördjupade studier), undervisningstimmar, antal lärare, metod för antagning av elever, anpassning av lärokursen eller undervisningen vid behov, frielevsplatser, självutvärdering, insamling av respons från föräldrar eller intressegrupper.
 • Verksamhetsställen och lokaler.

4. Budget

 • En specifikation av intäkterna från projektet (intäkter från inträdesavgifter, sponsorering och företagssamarbete, andra försäljningsintäkter, sammanslutningens egen finansiering, understöd från Helsingfors stad, donationer, andra understöd och andra intäkter).
 • En specifikation av utgifterna för projektet (lön/arvoden för personer som uppträder, övriga löner och arvoden, bikostnader för personal, allmänna utgifter, tillstånd, resor, transporter, dekor och kostymer, teknik, hyror för utrustning, elektricitet, utgifter för användning av fastigheter, hyror, säkerhet, information, marknadsföring och tryckning, övriga utgifter).
 • Formuläret räknar samman intäkterna och utgifterna samt beräknar ett nettoresultat.
 • Vi rekommenderar att du skriver svaren på förhand t.ex. Word fil och sedan kopierar över de färdiga svaren till ansökningsblanketten.

5. Mer information och bilagor

Här kan du vid behov ange tilläggsuppgifter eller andra motiveringar gällande ansökan eller meddela om förändringar i basuppgifterna.

Registrerade föreningar ska bifoga ett kontoutdrag eller annat kontointyg (ny sökande eller ändrade bankuppgifter). Kontoutdrag krävs inte av privatpersoner eller arbetsgrupper. Kontoinnehavaren och kontonumret ska framgå av kontoutdraget. Sökande som bifogar kontoutdrag till sin ansökan kan välja att dölja transaktionerna.

Sökandespecifika bilagor (kontoutdrag, stadgar, verksamhetsplan, budget, bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsmötets protokoll) kan användas för alla understödsundersökningar inlämnade av samma registrerade sökande. Därmed behöver varje bilaga laddas upp bara en gång.

Sök en bilaga med hjälp av välj fil-funktionen och bifoga filen till din ansökan genom att klicka på Bifoga. Maximistorleken på en bilaga är 20 MB. Observera att du inte kan spara bilagor i ett utkast.

6. Bekräftelse av uppgifter

I blankettens sista del är det bra att ännu bekanta sig med villkoren för de understöd som beviljas ur stadens medel.

För att skicka in en ansökan måste du godkänna villkoren och försäkra att de uppgifter du uppgett är korrekta. 

Du skickar din ansökan genom att klicka på Skicka-knappen i slutet av blanketten. Innan du skickar in din blankett bör du granska uppgifterna och kontrollera att alla nödvändiga bilagor har bifogats till ansökan.

Du kan också spara ett utkast till din ansökan och återkomma för att komplettera den senare. Observera att du inte kan spara bilagor i ett utkast.

Skicka in din ansökan senast klockan 16 på den sista ansökningsdagen. Kontrollera ansökningstiderna omsorgsfullt. Skicka gärna in din ansökan före den sista ansökningsdagen, eftersom det kan vara rusning i tjänsten på den sista ansökningsdagen.
Din ansökan sparas i din egen mapp i Helsingfors stads e-tjänst.

Meddelande om förändringar

Eventuella förändringar ska omedelbart meddelas till Helsingfors stads kultur- och fritidssektor.

E-tjänster

Ansökan om understöd lämnas in via Helsingfors stads e-tjänster. I undantagsfall kan ansökan också skickas per post till adressen:
Helsingfors stads registratorskontor
Kultur och fritid/Enheten för kulturfrämjande
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD
(Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13).


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Understöd för kultur


Foto: Helsingin kaupungin aineistopankki