Hoppa till innehållet

Elektronisk ansökan och bilagor
Läs noggrant igenom anvisningarna för ansökan och skaffa fram de bakgrundsuppgifter och bilagor som behövs för ansökan. Även de för ansökan nödvändiga bilagorna lämnas in via den elektroniska tjänsten. Om man inte har alla nödvändiga bilagor vid tidpunkten för ansökan kan de lämnas in elektroniskt också efter att den egentliga ansökan har lämnats in.

Ansök om kulturunderstöd via Helsingfors stads e-tjänster

En och samma blankett används för alla former av understöd:

Bilagor

Registrerade föreningar ska bifoga ett kontoutdrag eller annat kontointyg (ny sökande eller ändrade bankuppgifter). Kontoutdrag krävs inte av privatpersoner eller arbetsgrupper. Kontoinnehavaren och kontonumret ska framgå av kontoutdraget. Sökande som bifogar kontoutdrag till sin ansökan kan välja att dölja transaktionerna.

Bilagor som krävs för ansökningar om konst- och kulturunderstöd för kontinuerlig verksamhet:

 • Verksamhetsplan för nästa år
 • Budget för nästa år
 • Bokslut från föregående får (i bokslutet ska åtminstone framgå sammanslutningens resultat och balansräkning, dessutom ska en kopia av den undertecknade revisions- eller verksamhetsberättelsen ingå)
 • Verksamhetsberättelse för föregående år
 • Sammanslutningens stadgar (om det är fråga om en ny sökande eller om stadgarna har ändrats sedan föregående ansökan)
 • Bankkontoutdrag (nya sökanden eller förändrade kontouppgifter)
 • De föreningar som fått understöd för 2021 måste fylla i en redogörelse för hur coronakrisen påverkat verksamheten under 2021 genom att svara på enkäten. Länken här. Vi hanterar inte enskilda svar vilka skickats som bilagor.

Bilagor som krävs för konst- och kulturbidrag för projektartad verksamhet (professionella sökande inom konstfältet):

 • Arbetsgruppens medlemmars meritförteckningar.
 • Kontoutdrag (krävs endast av registrerade föreningar)
 • Bankkontoutdrag (nya sökanden eller förändrade kontouppgifter)
 • Obs! Om man redan fått bidrag för samma verksamhet år 2020, bör detta klart framgå av ansökan och dessa redan erhållna understöd uppges som inkomster i den nya budgeten.

Bilagor som krävs för konst- och kulturbidrag för projektartad verksamhet (icke-professionella sökande):

 • Bankkontoutdrag (nya sökanden eller förändrade kontouppgifter)
 • Obs! Om man redan fått bidrag för samma projekt år 2020, bör detta klart framgå ur ansökan och dessa redan anhållna understöd bör uppges som inkomster i den nya budgeten.

Konst- och kulturunderstöd, fleråriga understöd, instruktioner och oblikatoriska bilagor till sin fortsatta ansökan:

Använd samma ansökningsformulär som tidigare, men fyll i endast grundinformationen, det ansökta beloppet, konstform och vilken sorts understöd. Obligatoriska bilagor:

 • Uppdaterad verksamhetsplan 2022 
 • Budget för år 2022 
 • Uppdaterad mångårig verksamhetsplan som innehåller årsvisa målsättningar, utvecklingsåtgärder för understödstiden och en redovisning för de viktigaste ändringarna i den ursprungliga utvecklingsplanen och orsakerna till ändringarna samt en beskrivning av verksamheten 2021. En bra utvecklingplan innehåller bland annat de stora linjerna för utvecklingen och grunderna för utvärderingen.
 • Uppdaterad mångårig budget för verksamheten för hela understödsperioden. 
 • Bokslut från 2020, verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning, fördelningen av resultaträkningen, den undertecknade revisionsberättelsen.
 • De som fått understöd för år 2021 ska lämna in en utredning för hur coronaläget har påverkat verksamheten under år 2021. Utredningen görs genom att svara på en separat enkät: Bilaga med tilläggsutredning för ansökan om verksamhetsunderstöd för år 2022: ändringar i verksamheten som orsakats av coronapandemin. Länken til enkät (på finska).

Konst- och kulturunderstöd, grundläggande konstundervisning: Läs mer

Utvecklingsunderstöd och nödvändiga bilagor:

 • Projektplan för den period som understöd söks för
 • Budget för den period som understöd söks för
 • Kontoutdrag

Utvecklingsunderstöd (Helsingforsmodellen): Läs mer


Elektronisk ansökan

Ansök om kulturunderstöd via Helsingfors stads e-tjänster. En och samma blankett används för alla former av understöd:

Kultur, ansökan om konst- och kulturunderstöd

Om du behöver hjälp med användningen av asiointi.hel.fi kan du ringa rådgivningen för e-tjänsterna, tfn 09 310 88800 (mån–fre kl. 8–18)

E-tjänsten kräver identifiering och registrering. För att kunna använda tjänsten måste du logga in med bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller företagets eller sammanslutningens Suomi.fi-fullmakter (föreningens bankkoder kan inte användas). Om du inte ännu tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter som företag eller samfund lönar det sig att sköta saken med det snaraste. Den första gången du loggar in blir du ombedd att registrera dig, och när du gjort det får du tillgång till en egen mapp.

Tjänsterna fungerar i webbläsarna Internet Explorer, Firefox och Chrome, men inte i Safari. Användningen av tjänsten förutsätter också att webbläsaren stödjer Java Script.

Tekniska ansökningsanvisningar för problemsituationer:

 • Man kan försöka lösa problem genom att stänga ned systemet vid problem och börja sedan om från början.
 • Försök använda andra webbläsare om den ursprungliga inte fungerar.
 • Ansökan ska fyllas i kronologiskt, särskilt i början. Dina val påverkar vilka frågor som laddas ned i ansökan.
 • Låt ansökan laddas ned i lugn och ro, onödigt klickande av och an påverkar nedladdningen negativt.
 • Undvik stora textmängder i fritextfälten, de kan åstadkomma problem.
 • Bilagorna tilläggs först på slutet, då ansökan ska skickas in, inte till utkastet.
 • Om ansökan låser sig, kan det löna sig att göra en helt ny ansökan och inte försöka kämpa med den ursprungliga.


Den elektroniska ansökan består av följande delar


1. Grundläggande uppgifter om den sökande

Om du tidigare har ansökt om understöd kan de uppgifter som sparats i e-tjänsten importeras till blanketten.

Om du är en ny sökande eller om registreringsnumret eller FO-numret inte är registrerat, fyll i de nödvändiga uppgifterna (efternamn, förnamn, personbeteckning eller sammanslutningens registreringsnummer, FO-nummer, namn, registreringsdag, år för grundande, hemort, webbplats, adress, kontaktperson, e-postadress, tjänsteinnehavare och bankuppgifter) på blanketten.

I basuppgifterna ska du fylla i det årtal som du söker understöd för samt typen av sökande (privatperson, registrerad förening, registrerad arbetsgrupp)

2. Understöd som söks

 • Typ av understöd. Läs mer om understödsformerna och bedömningskriterierna.
 • Understödets storlek (euro).
 • Primär konstform.
 • Kort beskrivning av projektet eller användningsändamålet för det understöd som söks. En egentlig projektbeskrivning kommer senare.
 • Tidsperiod för vilken understödet söks.
 • Om det är fråga om en festival.
 • Evenemang som understödet söks för (projektets namn, antalet evenemangsdagar, antalet framföranden, uppskattning av antalet besökare, plats för premiären i Helsingfors, datum för den första tillställningen som är öppen för allmänheten).
 • Understöd beviljade av andra än Helsingfors stad (samfund eller myndighet som beviljat understödet, år, belopp i euro, användningsändamål).

3. Verksamhet

 • Den sökande sammanslutningens person- och samfundsmedlemmar samt andelen medlemmar från Helsingfors. Gäller inte privatpersoner eller arbetsgrupper.
 • En beskrivning av verksamheten eller projektet, mål och utvecklingsplaner, verksamhetens mission, värderingar och vision samt strategier för att uppnå dem.
 • Frågor som anknyter till grunder för beviljande av understöd (mångfald och jämlikhet, tillgänglighet, delaktighet och deltagande, verksamhetens kvalitet samt konstnärlig kvalitet). Ansökan är nivåindelad enligt den sökta summan. Beroende på hur stort belopp du ansöker om behöver du kanske inte fylla i alla punkter i den elektroniska blanketten.
 • Målgrupper.
 • Samarbetspartner och nätverk.
 • Antal anställda. Gäller inte privatpersoner eller oregistrerade arbetsgrupper.
 • Grundläggande konstundervisning: Antalet elever (alla, flickor, pojkar, studier inom småbarnspedagogik, bred/allmän lärokurs, grundstudier/fördjupade studier), undervisningstimmar, antal lärare, metod för antagning av elever, anpassning av lärokursen eller undervisningen vid behov, frielevsplatser, självutvärdering, insamling av respons från föräldrar eller intressegrupper.
 • Verksamhetsställen och lokaler.

4. Budget

 • En specifikation av intäkterna från projektet (intäkter från inträdesavgifter, sponsorering och företagssamarbete, andra försäljningsintäkter, sammanslutningens egen finansiering, understöd från Helsingfors stad, donationer, andra understöd och andra intäkter).
 • En specifikation av utgifterna för projektet (lön/arvoden för personer som uppträder, övriga löner och arvoden, bikostnader för personal, allmänna utgifter, tillstånd, resor, transporter, dekor och kostymer, teknik, hyror för utrustning, elektricitet, utgifter för användning av fastigheter, hyror, säkerhet, information, marknadsföring och tryckning, övriga utgifter).
 • Formuläret räknar samman intäkterna och utgifterna samt beräknar ett nettoresultat.
 • Vi rekommenderar att du skriver svaren på förhand t.ex. Word fil och sedan kopierar över de färdiga svaren till ansökningsblanketten.

5. Mer information och bilagor

Här kan du vid behov ange tilläggsuppgifter eller andra motiveringar gällande ansökan eller meddela om förändringar i basuppgifterna.

Registrerade föreningar ska bifoga ett kontoutdrag eller annat kontointyg (ny sökande eller ändrade bankuppgifter). Kontoutdrag krävs inte av privatpersoner eller arbetsgrupper. Kontoinnehavaren och kontonumret ska framgå av kontoutdraget. Sökande som bifogar kontoutdrag till sin ansökan kan välja att dölja transaktionerna.

Sökandespecifika bilagor (kontoutdrag, stadgar, verksamhetsplan, budget, bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsmötets protokoll) kan användas för alla understödsundersökningar inlämnade av samma registrerade sökande. Därmed behöver varje bilaga laddas upp bara en gång.

Sök en bilaga med hjälp av välj fil-funktionen och bifoga filen till din ansökan genom att klicka på Bifoga. Maximistorleken på en bilaga är 20 MB. Observera att du inte kan spara bilagor i ett utkast.

6. Bekräftelse av uppgifter

I blankettens sista del är det bra att ännu bekanta sig med villkoren för de understöd som beviljas ur stadens medel.

För att skicka in en ansökan måste du godkänna villkoren och försäkra att de uppgifter du uppgett är korrekta. 

Du skickar din ansökan genom att klicka på Skicka-knappen i slutet av blanketten. Innan du skickar in din blankett bör du granska uppgifterna och kontrollera att alla nödvändiga bilagor har bifogats till ansökan.

Du kan också spara ett utkast till din ansökan och återkomma för att komplettera den senare. Observera att du inte kan spara bilagor i ett utkast.

Skicka in din ansökan senast klockan 16 på den sista ansökningsdagen. Kontrollera ansökningstiderna omsorgsfullt. Skicka gärna in din ansökan före den sista ansökningsdagen, eftersom det kan vara rusning i tjänsten på den sista ansökningsdagen.
Din ansökan sparas i din egen mapp i Helsingfors stads e-tjänst.

Meddelande om förändringar

Eventuella förändringar ska omedelbart meddelas till Helsingfors stads kultur- och fritidssektor.

E-tjänster

Ansökan om understöd lämnas in via Helsingfors stads e-tjänster. I undantagsfall kan ansökan också skickas per post till adressen:
Helsingfors stads registratorskontor
Kultur och fritid/Enheten för kulturfrämjande
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD
(Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13).


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Understöd för kultur


Foto: Helsingin kaupungin aineistopankki