Hoppa till innehållet

Grunder för beviljande av understöd


!!! ​Kulturens understödsslag och bedömningsgrunder ändras från och med 1.6.2022. Läs mer


Vid bedömningen av ansökningar tillämpas enhetliga bedömningskriterier. Läs igenom bedömningskriterierna på förhand och tänk över er verksamhet i förhållande till dem.

Den sökande behöver inte uppfylla alla bedömningsgrunder för att få understödet, men understödet och understödsnivån bedöms i förhållande till grunderna. ​

De gemensamma bedömningsgrunderna gäller för följande understöd:


Bedömningsgrunderna från 1.6.2022: 

Konstnärliga utgångspunkter och innehåll för vilka följande bedöms: ​

 • Verksamhetens konstnärliga mål, idéns kraftfullhet samt hur dessa återspeglas i den planerade verksamheten. ​
 • Hur tydligt de konstnärliga utgångspunkterna för verksamheten uppges i ansökan (t.ex. den egna verksamhetens särskilda kvalitet). ​
 • Verksamhetens professionalism, ambition, attraktionskraft och effektivitet på det egna konstfältet. ​
 • Hur verksamheten ökar mångfalden av former och innehåll i stadens kulturella och konstnärliga utbud. ​
 • Verksamhetens nya och kreativa potential och konstnärliga utveckling. ​

Operativa utgångspunkter och genomförande för vilka följande bedöms: ​

 • Verksamhetens professionalism och trovärdighet. ​
 • Verksamhetens effekter, partnerskap och omfattning. ​
 • Hur genomförbar och realistisk den verksamhet som anges i ansökan är och hur enhetlig helheten blir till följd av målen, planen och genomförandet. ​
 • Hur mångsidig resursfördelningen är och hurdana de ekonomiska riskerna är. ​
 • Hur nödvändigt understödet är för genomförandet av verksamheten. ​
 • Verksamhetens utveckling och dess utvecklande. ​
 • Förmåga att bedöma den egna verksamheten. ​
 • Beaktande av jämlikhet och likabehandling vid ordnandet av verksamheten. ​
 • Beaktande av ekologiska aspekter vid ordnandet av verksamheten. ​

Mångfald, tillgänglighet och delaktighet för vilka följande bedöms: ​

 • Hur verksamheten förstärker konst- och kulturskaparnas och det konstnärliga och kulturella utbudets uttryck av ett flerstämmigt och mångsidigt Helsingfors. ​
 • Hur social, regional, kulturell, språklig, ekonomisk, åldersrelaterad, fysisk eller övrig tillgänglighet beaktas vid verksamheten ur publikens och deltagarnas synvinkel. ​
 • Hur målgrupperna har definierats och vilka åtgärder som vidtas för att nå de olika målgrupperna. ​
 • Hur verksamheten utvidgar konstens och kulturens publik- och deltagarunderlag, ökar deltagandet i verksamheten samt uppmuntrar till en bredare diskussion om konst. ​
 • Hur verksamheten förstärker den gemenskapliga staden och invånarnas möjlighet att själva delta och bedriva verksamheten. ​
 • Hur verksamheten utnyttjar och förstärker verksamhet i nätverk och gemenskapliga verksamhetssätt. ​


Vid behandlingen av ansökningar om understöd följs även följande anvisningar:


Bedömningskriterier för Helsingforsmodellen

Läs mer


På ansökningsblanketten finns ett antal frågor, och genom att besvara dem kan du berätta och visa hur bedömningskriterierna uppfylls i det projekt eller den verksamhet som du söker understöd för.


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektonisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Understöd för kultur