Hoppa till innehållet

Grunder för beviljande av understöd

Vid bedömningen av ansökningar tillämpas enhetliga bedömningskriterier. Läs igenom bedömningskriterierna på förhand och tänk över er verksamhet i förhållande till dem. Alla bedömningskriterier behöver inte uppfyllas för att understöd ska kunna beviljas, men ju högre det sökta beloppet är, desto fler kriterier måste den sökande på ett övertygande sätt kunna påvisa att uppfylls. På ansökningsblanketten ingår frågor som anknyter till bedömningskriterierna, och genom att svara på dem kan du berätta hur bedömningskriterierna återspeglas i den verksamhet som understödet ska användas till. Beroende på hur stort belopp du ansöker om behöver du kanske inte fylla i alla punkter i den elektroniska ansökningsblanketten. Läs mer om den nivåindelade ansökan nedan.

Mer information om understödsformerna:


Bedömningsgrunderna för understöd som kultur och biblioteksektionen delar ut:

Konstnärlig kvalitet

Vad den konstnärliga kvaliteten beträffar bedöms

 • styrkan i verksamhetens konstnärliga idé
 • hur tydligt verksamhetens konstnärliga utgångspunkter kommer fram i ansökan (t.ex. vision, mission, verksamhetens speciella kvaliteter) 
 • hur professionell, ambitiös, intressant verksamheten är samt dess effekter inom det egna konstfältet
 • projektets nyskapande potential
 • projektets eller verksamhetens konstnärliga mål och hur dessa avspeglas i den planerade verksamheten

Mångfald och jämlikhet

Vad mångfalden och jämlikheten beträffar bedöms

 • hur verksamheten ökar mångsidigheten i stadens utbud av kultur och konst 
 • hur verksamheten kompletterar det övriga konst- och kulturutbudet eller för fram sådant innehåll som annars inte förverkligas i staden
 • hur verksamheten bidrar till det att kulturutbudet uttrycker Helsingfors mångsidighet och många röster
 • hur verksamheten främjar ett jämlikt Helsingfors

Tillgänglighet

Vad tillgängligheten beträffar bedöms

 • hur verksamheten görs socialt, kulturellt och ekonomiskt tillgänglig för publiken och deltagarna
 • hur verksamheten vidgar publik- och deltagarbasen för konst och kultur samt uppmuntrar till en bredare diskussion om konst
 • hur målgrupperna har definierats och vilka åtgärder som vidtas för att nå olika målgrupper
 • hur verksamheten genomförs områdesvis

Delaktighet och deltagande

Vad delaktigheten och deltagandet beträffar bedöms

 • hur verksamheten främjar gemenskapen i staden
 • kundernas och invånarnas möjligheter att delta i bedömningen, planeringen och genomförandet av verksamheten
 • hur verksamheten använder sig av verksamhetsmodeller som bygger på nätverk och gemenskap
 • hur verksamheten uppmuntrar till deltagande i skapande av konst

Verksamhetens kvalitet och genomförande

Vad genomförandet och resurserna beträffar bedöms

 • hur professionell och trovärdig verksamheten är
 • verksamhetens näringslivseffekter, partnerskap och omfattning samt om den sökande kan påvisa en gynnsam ekonomisk och verksamhetsmässig utveckling under tidigare år
 • hur genomförbar och realistisk den verksamhet som beskrivs i ansökan är
 • hur nödvändigt understödet är för att verksamheten ska kunna förverkligas
 • om målen, planerna och genomförandet bildar en enhetlig helhet
 • hur mångsidig resurstilldelningen är 
 • vilka projektets ekonomiska risker är
 • om ansökan tyder på en förmåga att bedöma och reflektera över den egna verksamheten


Vid behandlingen av ansökningar om understöd följs även följande anvisningar:


Bedömningskriterier för Helsingforsmodellen

Läs mer


Bedömningskriterier för understöd för grundläggande konstundervisning

Läs mer


Nivåindelad ansökan ( Konst- och kulturunderstöd)

Vad konst- och kulturunderstöden beträffar tillämpas bedömningskriterierna enligt ett nivåsystem utifrån det sökta beloppet:

 • Under 5 000 euro: Det sökta beloppet kan beviljas om verksamheten uppfyller 1–2 bedömningskriterier. Understödet beviljas för innevarande år.
 • 5 000–49 999 euro: Det sökta beloppet kan beviljas om verksamheten uppfyller flera bedömningskriterier både i sina arbetsmetoder och i sin verksamhetsplan. Understödet beviljas för innevarande år.
 • 50 000–149 999 euro: Det sökta beloppet kan beviljas om flera bedömningskriterier uppfylls väl och påverkar utvecklingen av verksamheten. Den sökande måste vara en registrerad aktör. Understödet beviljas för nästa år.
 • 150 000 euro eller mer: Understöd enligt det sökta beloppet kan beviljas om målen, metoderna, verksamheten och planerna kontinuerligt utvecklas i enlighet med alla bedömningskriterier. Den sökande måste vara en registrerad aktör. Understödet beviljas för nästa år.

På ansökningsblanketten finns ett antal frågor, och genom att besvara dem kan du berätta och visa hur bedömningskriterierna uppfylls i det projekt eller den verksamhet som du söker understöd för.


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektonisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Understöd för kultur