Hoppa till innehållet

Ansökningstider!!! !!! Kulturens understödsslag och bedömningsgrunder ändras från och med 1.6.2022.  Läs mer

På den här sidan hittar du aktuell information om kommande ansökningstider. Om du har frågor om ansökningstidtabeller, vänligen kontakta oss. ​


Konst- och kulturunderstöd

Projektunderstöd​ för året 2023

Projektunderstöd kan ansökas för projekt som genomförs 2023 i en kontinuerlig ansökan under 2023. Konst- och kulturunderstöd beviljas inte retroaktivt från det att ansökan har lämnats in.

Tidtabellerna för beredningar och beslut under våren 2023 är följande:

  • Ansökningstid som utgår 7.12.2022 kl. 16 – besluten fattas på kultur- och biblioteksektionens möte 7.2.2023
  • Ansökningstid som utgår 1.2.2023 kl. 16 – besluten fattas på kultur- och biblioteksektionens möte 21.3.2023
  • Ansökningstid som utgår 29.3.2023 kl. 16 – besluten fattas på kultur- och biblioteksektionens möte 16.5.2023.

Tidtabellen för tjänstemannabeslut följer i regel kultur- och biblioteksektionens mötestidtabell. Enhetschefen för kulturfrämjande fattar beslut om sådana ansökningar där det sökta beloppet är högst 7 500 euro och det faktiska understödsbeloppet högst 5 000 euro.

Konst- och kulturunderstöd för Alpparkens evenemangshelhet sommaren 2023

Ansökningstiden för Alpparkens riktade understöd gick ut 7.12 2022 kl. 16. Besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens första bidragsmötet år 2023. Läs mer

Verksamhetsunderstöd för 2023​

Verksamhetsunderstöd kan ansökas en gång om året för nästkommande år. Ansökningstiden för verksamhetsunderstöd för 2023 löpt ut onsdagen 31.8.2022 kl. 16, men ansökningstiden hade kortvarigt förlängts till torsdagen 8.9.2022 kl. 16. Verksamhetsunderstöd beviljas inte för ansökningar som lämnats in efter tidsfristen gått ut.​ 

Fleråriga verksamhetsunderstöd​

Under projektperioden 2023–2026 allokeras fleråriga verksamhetsunderstöd till verksamhetsenheter som omfattas av statsandelssystemet för scenkonst och musik.  Ansökningstiden för fleråriga verksamhetsunderstöd löpt ut onsdagen 31.8.2022 kl. 16. Verksamhetsunderstöd beviljas inte ansökningar som lämnats in efter att tidsfristen gått ut.​


Understöd för grundläggande konstundervisning

Understöd för grundundervisning i konst kan sökas en gång om året. Ansökningstiden för år 2023 utgick 29.9 2022 kl. 16. Besluten fattas på kultur- och biblioteksektionens möte i november 2022.

Undervisningstillstånd för grundläggande konstundervisning

Ansökningstiden löper ut 1.2 2023 kl. 16. 

Tilläggsinformation:

Specialplanerare Nina Gran, nina.gran@hel.fi


Utvecklingsunderstöd och understöd för Helsingforsmodellen

En gång om året kan man ansöka om flerårigt utvecklingsbidrag. Understödet för sökande som redan beviljats ett flerårigt utvecklingsbidrag fastslås efter ansökan en gång om året. 

Ansökningstiden för utvecklingsunderstöd för 2023 löpt ut onsdagen 31.8.2022 kl. 16. Ansökningstiden gäller även för fortsatta ansökningar. Ansökningstiden för fortsatta ansökningar för Helsingforsmodellen löpt ut likaså onsdagen 31.8.2022 kl. 16.


Återhämtningsunderstöd för konst- och kulturfältet 2022-2023

Ansökningstider:

  • Specialunderstöd för corona 2022: Ansökningstiden var 13.-27.4.2022 kl. 16:00. Läs mer
  • Mikrostöd 2022: Ansökningstiden var 10.-23.5.2022 kl. 16.00. Läs mer
  • Projektunderstöd 2022-2023: Ansökningstiden är fortlöpande. Se tidtabellerna för beredningar och beslut på denna sidan. Läs mer om konst- och kulturunderstöd


Bidrag till främjande av kulturella aktiviteter för äldre

Bidragen riktas till kulturverksamhet till stöd för välbefinnande och funktionsförmågan hos äldre i Helsingfors. Syftet är att fästa särskild uppmärksamhet vid de äldres möjlighet att leva ett kvalitativt och erfarenhetsrikt liv där de är aktiva aktörer.
Ansökningstiden börjar 9.1.2023 och upphör 10.2.2023 kl. 16.00. Läs mer


Beställ beslutsmeddelanden till din e-post

Helsingfors stads kultur- och fritidssektors kultur— och biblioteksektions föredragningslistor och beslutsmeddelanden kan beställas direkt till e-posten via STT Info. Beställ STT Infos meddelanden


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten https://asiointi.hel.fi/

Konst och kulturunderstöd

Utvecklingsunderstöd

Understöd för grundläggande konstundervisning

Grunder för beviljande av understöd

Elektronisk ansökan och bilagor

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Konst- och kulturpriser

Understöd för kultur


Foto: Helsingin kaupungin aineistopankki