Hoppa till innehållet

Ansökningstider!!! !!! Kulturens understödsslag och bedömningsgrunder ändras från och med 1.6.2022.  Läs mer

På den här sidan hittar du aktuell information om kommande ansökningstider. Om du har frågor om ansökningstidtabeller, vänligen kontakta oss. ​


Konst- och kulturunderstöd

Projektunderstöd​

Projektunderstöd kan ansökas för projekt som genomförs 2022 i en kontinuerlig ansökan under 2022. Konst- och kulturunderstöd beviljas inte retroaktivt från det att ansökan har lämnats in.​

Tidtabellerna för beredningar och beslut under hösten 2021 är följande:​

  • Ansökningstid som utgår 17.8.2022 kl. 16 – besluten fattas på kultur- och biblioteksektionens möte 27.9.2022​
  • Ansökningstid som utgår  21.9.2022 kl. 16 – besluten fattas på kultur- och biblioteksektionens möte 8.11.2022​
  • Ansökningstid som utgår  26.10.2022 kl. 16 – besluten fattas på kultur- och biblioteksektionens möte 8.12.2022. OBS! Årets sista möte.​

Understöd för projekt som pågår under de tre första månaderna av 2023 ska ansökas senast 31.8.2022 kl. 16 om man vill få beslutet ännu under 2022. I övrigt ansöker man om projektunderstöd för projekt under 2023 i en kontinuerlig ansökan i enlighet med tidplanen för utarbetande och beslutsfattande för 2023.​

​Tidtabellen för tjänstemannabeslut följer i regel kultur- och biblioteksektionens mötestidtabell. Enhetschefen för kulturfrämjande fattar beslut om sådana ansökningar där det sökta beloppet är högst 7 500 euro och det faktiska understödsbeloppet högst 5 000 euro.​

Verksamhetsunderstöd för 2023​

Verksamhetsunderstöd kan ansökas en gång om året för nästkommande år. Ansökningstiden för verksamhetsunderstöd för 2023 löpt ut onsdagen 31.8.2022 kl. 16, men ansökningstiden har kortvarigt förlängts till torsdagen 8.9.2022 kl. 16. Verksamhetsunderstöd beviljas inte för ansökningar som lämnats in efter tidsfristen gått ut.​ 

Fleråriga verksamhetsunderstöd​

Under projektperioden 2023–2026 allokeras fleråriga verksamhetsunderstöd till verksamhetsenheter som omfattas av statsandelssystemet för scenkonst och musik.  Ansökningstiden för fleråriga verksamhetsunderstöd löper ut onsdagen 31.8.2022 kl. 16. Verksamhetsunderstöd beviljas inte ansökningar som lämnats in efter att tidsfristen gått ut.​


Understöd för grundläggande konstundervisning

Understöd för grundundervisning i konst kan sökas en gång om året. Ansökningstiden för år 2023 utgär 29.9 2022 kl. 16. Besluten fattas på kultur- och biblioteksektionens möte i november 2022.

Undervisningstillstånd för grundläggande konstundervisning

Tilläggsinformation: specialplanerare Nina Gran, nina.gran@hel.fi


Utvecklingsunderstöd och understöd för Helsingforsmodellen

En gång om året kan man ansöka om flerårigt utvecklingsbidrag. Understödet för sökande som redan beviljats ett flerårigt utvecklingsbidrag fastslås efter ansökan en gång om året. 

Ansökningstiden för utvecklingsunderstöd för 2023 löper ut onsdagen 31.8.2022 kl. 16. Ansökningstiden gäller även för fortsatta ansökningar. Ansökningstiden för fortsatta ansökningar för Helsingforsmodellen löper ut likaså onsdagen 31.8.2022 kl. 16.


Återhämtningsunderstöd för konst- och kulturfältet 2022-2023

Ansökningstider:

  • Specialunderstöd för corona 2022: Ansökningstiden var 13.-27.4.2022 kl. 16:00. Läs mer
  • Mikrostöd 2022: Ansökningstiden var 10.-23.5.2022 kl. 16.00. Läs mer
  • Projektunderstöd 2022-2023: Ansökningstiden är fortlöpande. Se tidtabellerna för beredningar och beslut på denna sidan. Läs mer om konst- och kulturunderstöd


Bidrag till främjande av kulturella aktiviteter för äldre

Ansökningstiden var 10.1.2022  11.2 2022 kl.16.00. Kultur- och biblioteksektionen besluter i sitt möte den 19.4.2022 om projekten som finansieras. Läs mer

​Närmare information om ansökan för 2023 ges senare på hösten.


Beställ beslutsmeddelanden till din e-post

Helsingfors stads kultur- och fritidssektors kultur— och biblioteksektions föredragningslistor och beslutsmeddelanden kan beställas direkt till e-posten via STT Info. Beställ STT Infos meddelanden


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten https://asiointi.hel.fi/

Konst och kulturunderstöd

Utvecklingsunderstöd

Understöd för grundläggande konstundervisning

Grunder för beviljande av understöd

Elektronisk ansökan och bilagor

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Konst- och kulturpriser

Understöd för kultur


Foto: Helsingin kaupungin aineistopankki