Suoraan sisältöön

Ordningsstadga för badstränder

Ordningsstadga för Helsingfors stads badstränder

1. På stränderna skall iakttas god ordning, snygghet och god sed.

2. Det är förbjudet att utan tillstånd hålla allmänna möten och nöjesevenemang, idka försäljning och göra
reklam på badstränderna.

3 Det är förbjudet att köra motorfordon och andra fordon samt att rida på annat än särskilda vägar som
reserverats för ändamålet. I vattnet är det förbjudet att röra sig med båt, kanot eller andra flytetyg innanför
den gräns som märkts med bojar. Det är absolut förbjudet att använda räddningsbåten utan verklig orsak.

4 Motions- och idrottsgrenar av diverse slag får bara utövas på särskilda platser för ändamålet och på de
tider som reserverats för detta. Tyngdlyftnings- och övriga redskap skall efter bruk ställas tillbaka på sina
platser. Om defekta redskap skall meddelande genast ges till badvakterna.

5 Att göra upp eld tillåts bara i eldstäder på de särskilda matlagningsplatserna för ändamålet. Varje
badstrandsgäst är skyldig att vara varsam i hanteringen av eld och skall hindra att elden blir lös.

6 Avfall skall samlas upp och placeras i behållare för ändamålet. Det är förbjudet att krossa flaskor och
andra glasföremål på stränderna. Duschvattnet får inte lämnas rinnande i onödan.

7 Det är inte tillåtet att på badstrandsområdet uppträda störande eller osedligt, inte heller att vara
påverkad av rusmedel eller narkotika. Mellan kl. 23.00 och kl. 7.00 är allt slags oväsen, sång och spel
förbjudna.

8 Miljöskyddets kvav skall iakttas på badstrandsområdet. Det är förbjudet att fälla eller skada träd, att
plocka blommor, trampa ned planteringar och annars skada växtligheten. Särskilt får fåglarna inte störas
och deras bon inte skadas.

9 Det är förbjudet att till badstrandsområdet och till lekplatser ta med hundar, katter och andra djur.

10 Envar använder badstranden på eget ansvar och svarar också själv för bevakningen av sina kläder och annan
personlig egendom så att de inte försvinner. Hittegods lämnas till personalen eller förs till polisens hittegodsbyrå.

11 Personalens anvisningar och instruktioner beträffande ordningen och säkerheten skall följas.

12 En person eller ett samfund som bryter mot denna ordningsstadga eller som inte följer de av personalen
givna anvisningarna eller instruktionerna kan åläggas att avlägsna sig från badstranden. Personen eller
samfundet kan också för en bestämd tid förbjudas tillträde till stranden.

Ordningsstadgan gäller sedan den 31 maj 1999. Idrottsdirektören, 26.5.1999, § 64/BILAGA