Hoppa till innehållet

Föreningsparlament

Information om Helsingfors föreningsparlament
Föreningsparlamentet är ett samarbetsorgan för idrottsföreningarna i Helsingfors som grundades 2009 och som fungerar i växelverkan med Helsingfors stads idrottsväsen.

Parlamentet är ett expertorgan i frågor som gäller Helsingfors stads beslutsfattande kring föreningsverksamheten, men har ingen egentlig bestämmanderätt.

Huvudsyftet med föreningsparlamentet är att stärka hela idrottskulturens ställning i Helsingfors. Dess mål är att stärka samarbetet mellan föreningarna och idrottsväsendet i de frågor som gäller föreningsverksamheten.

Föreningsparlamentet kan också främja samarbetet mellan Helsingfors stads olika förvaltningar när det gäller idrott och motion.

Parlamentets uppgift är skapa ett för idrottsfältet gemensamt synsätt på centrala saker i stadens beslutsfattande som påverkar föreningarnas verksamhet. Det aktiva föreningsparlamentet kommer med idéer till ny verksamhet, tar initiativ och vidareutvecklar samarbetet.

Föreningsparlamentet består av en ordförande och tio medlemmar. Vice ordförande väljs bland medlemmarna. Parlamentet har en sekreterare som fungerar som kontaktperson mellan föreningarna och idrottsverket. Vid behov kallas företrädare för idrottsnämnden och idrottsverket till mötena. Mandatperioden är två år. Hälften av medlemmarna avgår årligen. Parlamentet samlas 4 - 6 gånger per år.

Parlamentets medlemmar väljs på ett öppet möte (föreningsforum). Varje förening har en röst. Vid valet kan man ha en nomineringskommitté.

I valet av medlemmar strävar man efter mångsidighet: till exempel tjänstemän och förtroendepersoner, individuella grenar och laggrenar, toppidrott och hälsomotion, idrott och motion för barn och ungdomar, motion för specialgrupper och en representant från Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (Södra Finlands Idrott). Man eftersträvar jämställdhet mellan kvinnor och män.

Föreningsparlamentets sidor