Hoppa till innehållet

Allmänna ordningsregler för friluftsområden

Allmänna ordningsregler för Helsingfors stads friluftsområden

1. Ändamålet med Helsingfors stads friluftsområden är att erbjuda möjlighet till vila och rekreation ute i naturen. Av denna anledning bör var och en som utnyttjar dessa områden känna till följande regler och direktiv samt följa dem.

2. Rätten att inneha i friluftsparken befintliga privatägda stugor baserar sig på en årligen erlagd avgift. Tältning på campingområdena är tillåten under tiden mellan 1 maj och 1 oktober under iakttagande av direktiv som för detta särskilt getts av Helsingfors stads idrottsnämnd.

3. På friluftsområdena bör iakttas ordning, snygghet och god sed.

4.   a) Vid placering av motorfordon, tält, husvagnar och båtar bör följas de på respektive område gällande bestämmelserna och de av personalen givna anvisningarna. Obehörig vistelse på båt- och fartygsbryggor samt deras användning för bad och fiske är förbjuden. På badplatserna bör följas för dem fastställda särskilda bestämmelser.

    b)  Det är förbjudet att på de för friluftsliv reserverade områdena ordna offentliga möten och nöjestillställningar, bedriva försäljningsverksamhet, göra reklam eller ordna några som helst penningspel, likaså att köra motorfordon e.dyl., samt att rida på andra än för ändamålet anvisade vägar. Olika grenar får utövas på för dem reserverade platser eller bestämda tider. Att medföra skjutvapen och explosiva ämnen till friluftsområdena är ovillkorligen förbjudet.

   c) Att uppgöra eld är tillåtet endast i för ändamålet byggda kokskjul eller om man använder campingspis. Varje besökare är skyldig att hantera elden omsorgsfullt och hindra den från att råka lös.

   d) Var och en är skyldig att hålla sin egen tältplats snygg. Pappers- o.a. avfall bör föras till  för ändamålet avsedda platser. Brunnsvatten bör användas sparsamt. Brunnarna får inte användas som förvaringsplats för livsmedel, och brunnslock eller vattenposternas närmaste omgivning får inte användas som tvättplats.

   e) På de områden som reserverats för friluftsliv får man inte uppträda störande eller under påverkan av rusmedel eller annan narkotika. Mellan kl. 23.00 och 7.00 är allt slags oljud, högljudd diskussion, sång och spel förbjudna.

5. På de områden som reserverats för friluftsliv bör man iaktta naturskydd både i fråga om flora och fauna. Att fälla eller skada träd, plocka blommor, trampa ner rabatter eller på annat sätt skada växtligheten är förbjudet. I synnerhet bör man akta sig för att störa fåglarna på området och att skada deras bon. Hundar bör hållas kopplade. Det är förbjudet att rasta hundar på badstränderna eller på barnens lekområden.

6. Var och en utnyttjar friluftsområdena på eget ansvar och ansvarar även själv för uppbevaringen av sina kläder och övrig egendom på friluftsområdena. Hittegods bör överlämnas till personalen.

7. Av personalen givna anvisningar och direktiv gällande ordning och säkerhet bör följas.

8. Person eller samfund som bryter mot dessa ordningsregler, eller inte följer av personalen givna anvisningar eller direktiv, kan beordras att avlägsna sig från friluftsområdet och personen eller samfundet kan för viss tid förbjudas att utnyttja friluftsområdet.

Gäller från 1.11.1996