Hoppa till innehållet

Helsingfors söker samarbetspartner för att starta Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

STT MEDDELANDE 18.1.2021

Den 22 december 2020 beviljades Helsingfors stad en (1,0) miljon euro av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) för att inleda verksamhet i enlighet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Målet med Finlandsmodellen är att främja välbefinnandet hos barn och ungdomar genom att göra det möjligt för dem att i samband med skoldagen utöva en hobby som de gillar och som är avgiftsfri. Projektet inleds med en kartläggning och konkurrensutsättning av samarbetspartner som erbjuder hobbyverksamhet, och därefter planeras och organiseras verksamheten.

I Helsingfors används understödet för att inleda verksamheten med en pilotfas, som pågår från januari till juni 2021, naturligtvis med beaktande av coronarestriktionerna. För de blivande partnerna har ett skede för marknadsanmälningar öppnats i webbtjänsten Hilma för offentlig upphandling. Som samarbetspartner försöker man hitta föreningar, organisationer, företag och aktörer inom idrott, kultur eller annan barn- och ungdomsverksamhet som ordnar hobbyverksamhet. Den egentliga konkurrensutsättningen, på basis av vilken Helsingfors kommer att välja samarbetspartner, öppnas måndagen den 18 januari 2021. Konkurrensutsättningen genomförs som ett dynamiskt upphandlingsförfarande.

Under pilotfasen är målet för verksamheten att ordna hobbyverksamhet i skolor genom att lyssna på barns och ungas önskemål om hobbyer, utnyttja existerande bästa praxis och verksamhetssätt, samt skapa nya samarbetsmodeller mellan skolan och hobbyaktörerna. I praktiken ordnas hobbyverksamheten efter lektionstid i barnets eller den ungas egen skola eller i närheten av den. Hobbyverksamheten inleds så fort det är möjligt med tanke på coronarestriktionerna och den verksamhet som valts genom konkurrensutsättningen.

Genom verksamhet som ordnas i samband med skoldagen förs möjligheterna närmare också de barn och unga som har färre möjligheter än andra att prova på olika hobbyer samt skapas förutsättningar för långvariga hobbyer. Hobbymöjligheter och information om hobbyverksamhetens innehåll ges särskilt till de barn som inte har några hobbyer. De stöds i att fästa sig vid verksamheten, och deras handledare får stöd i sitt arbete till exempel genom aktuella utbildningar. Ledda, självständiga och avgiftsfria hobbymöjligheter knyts till skoldagen i samarbete med organisationer och andra aktörer inom hela staden.

De främsta principerna för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors är hög kvalitet, lättillgänglighet, jämlikhet, fokus på barnen, trygghet, glädjen i att ha en hobby samt bra sammanhållning. I Helsingfors samordnar kultur- och fritidssektorn verksamheten i samarbete med sektorn för fostran- och utbildning.

Hobbyer skapar välbefinnande

Att förbättra barns och ungas hobbymöjligheter och öka deras kunskap om hobbyverksamhet i sina respektive områden är ett gemensamt mål för stadens olika sektorer för att främja välbefinnande år 2021. Målet följs upp inom verkställandet av budgeten. Ett av målen för Helsingfors stadsstrategi är att alla barn och unga ska ha en hobby.

”Barns och ungas välbefinnande är grunden för samhällets och allas välbefinnande, en mycket viktig sak. Med Helsingfors pilotprojekt för Finlandsmodellen, som tillämpas inom stadens samtliga sektorer, kan man främja en trygg och meningsfull vardag för unga samt förebygga ensamhet på ett övergripande sätt genom olika hobbyinnehåll, samtidigt som ungdomarna lär sig nya färdigheter och får nya kompisar. Modellen stödjer också familjer: då hobbyverksamheten kopplas till skoldagen frigörs kvällarna för gemensam tid med familjen,” konstaterar projektchef Irma Sippola från kultur- och fritidssektorns ungdomstjänster.

”Det är fantastiskt att vi får bygga upp Finlandsmodellen och framtidens hobbyverksamhet. Helsingfors är en stor stad, så det finns mycket att göra. Hobbymöjligheterna för barn och unga utvecklas målmedvetet för att det ska finnas jämlika möjligheter till hobbyverksamhet oavsett bostadsområde och med hänsyn till barnens rättigheter”, konstaterar Helsingfors stads ungdomsdirektör Mikko Vatka.

Mer information i tjänsten Hilma för offentlig upphandling:

https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/45255/notice/60824/overview


Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Mer information

Projektchef
Irma Sippola
Helsingfors stad, kultur och fritid
041 5121795
irma.sippola@hel.fi


Information om utgivaren

Helsingfors stad, kultur- och fritidssektorn

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv

Helsingfors är en upplevelserik och attraktiv stad full av aktiviteter och möjligheter att delta. Kultur- och fritidssektorn erbjuder stadens invånare och turister över 20 miljoner upplevelser om året – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kultur och medborgarverksamhet.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. De 1 800 anställda inom sektorn upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett bra liv och aktivt medborgarskap. Det är lätt och lockande att ge sig ut i Helsingfors. Varje dag.