Hoppa till innehållet

Specialunderstöd till sammanslutningar inom konst- och kulturbranschen för återhämtning från corona

Ansökningstiden har löpt ut.

Ansökningstiden 7.9.-2.10.2020 kl. 16.00.

Specialunderstödet är avsett för registrerade konst- och kultursammanslutningar, organisationer, föreningar och invånarföreningar i Helsingfors som understöd för publik konst- och kulturverksamhet. Detta är ett specialunderstöd av engångsnatur som kan ansökas i störningssituationen som coronapandemin har orsakat för att starta, upprätthålla och utforma yrkesmässig verksamhet på nytt för åren 2020–2021.

För understöden används sammanlagt högst 3 miljoner euro. Kultur- och bibliotekssektionen beslutar om specialunderstöden vid sitt möte 24.11.2020.

Ansökningsdugliga sammanslutningar

Understödet kan sökas av registrerade sammanslutningar med rättshandlingsförmåga i Helsingfors, såsom registrerade föreningar, firmor, stiftelser, andelslag och aktiebolag.

Understödet kan inte sökas av privatpersoner eller arbetsgrupper.

Understödet kan inte sökas av läroinrättningar med grundläggande konstundervisning. De som ägs av Helsingfors stad eller hör till stadskoncernen kan inte heller få bidrag.

Ansökningens speciella inriktning

Vid inriktningen av specialunderstödet läggs särskild vikt vid yrkesmässiga aktörer. Understödet riktas till de sökande som inte har fått betydande coronarelaterade understöd av staten eller av stiftelser för samma ändamål.

Ansökningsdugliga sökande

Sökande i första hand anses vara följande yrkesmässigt fungerande sammanslutningar:

 • Aktörer med scenkonst som inte omfattas av statsandel (s.k. fria fältet)
 • Sammanslutningar inom konst- och formgivningsbranschen
 • Festival- och evenemangsaktörer

Bedömningskriterier för ansökningarna

I jämförelsen mellan understödsansökningarna används bedömningskriterier som kultur- och bibliotekssektionen beslutat om samt kompletterande bedömningskriterier som berör detta specialunderstöd. 

Bedömningskriterierna är konstnärlig kvalitet, mångfald och jämlikhet, tillgänglighet, delaktighet och deltagande samt verksamhetens kvalitet och genomförande. Av dessa bedömningskriterier prioriteras speciellt verksamhetens kvalitet och genomförande.

Understöden är behovsprövade.

Vid bedömning av ansökningarna framhävs speciellt följande kriterier. Understöden är behovsprövade.

 • Verksamheten ökar stadens livskraft, puls och dragningskraft samt gör kulturtjänsternas eget serviceutbud i staden mångsidigare.
 • Verksamheten har omfattande inverkan och är betydelsefull.
 • Sammanslutningens egen andel av inkomsterna är minst cirka 50 % av de totala inkomsterna. OBS! Eftersom de varierar årligen, rekommenderar vi att alla sammanslutningar som fungerar med en andel som är över 40 % av de egna inkomsterna att söka specialunderstöd för konst- och kultursammanslutningar för inverkningar av coronapandemin om verksamheten uppfyller de övriga kriterium.Vi använder helhetsövervägande bedömning av detta.
 • Verksamheten främjar ett eller flera av följande mål:
 • - att de yrkesmässiga konstnärernas sysselsättning tryggas och nya arbetsmöjligheter skapas,
  - utvecklande av konst- och kulturtjänster digitalt och på distans,
  - slutförande av redan påbörjade projekt (uppkomna tilläggskostnader) och
  - utvecklande av nya verksamhetsformer enligt begränsningarna/säkerhetsrekommendationerna.
 • Man har inte fått betydande coronaunderstöd av staten eller stiftelser för samma ändamål.

Användning av understödet

I användningen av understöden följs Helsingfors stads allmänna anvisningar om understöd och anvisningar som berör konst- och kulturunderstöd.

Understöd kan beviljas för verksamhet enligt bedömningskriterierna för kostnader orsakade av coronasituationen under åren 2020–2021. Med understödet kan man täcka kostnader som hänför sig till verksamheten hösten 2020.

Understödet kan också användas för publiceringsverksamhet i medier, webbplatser, filmproduktion, inspelningar o.d. när de kompletterar sammanslutningens basverksamhet med nya serviceformer.

Understödet beviljas inte för sammanslutningar vars paraplyorganisationer omfattas av stadens stöd, examensarbeten och publikationer, tävlingar och fester, religiösa och partipolitiska tillställningar, slutna tillställningar, föreläsningar, seminarier och kurser, hobby-, studie- eller klubbverksamhet eller läger, enskilda konserter, framträdanden eller utställningar eller verksamhet som i huvudsak ordnas utanför Helsingfors.

Allmänna anvisningar för beviljande av stadens understöd. (pdf, på finska)

Gemensamma allmänna anvisningar för kultur -och fritidsektorn (html, på finska)

Grunder för beviljande av konst- och kulturunderstöd (pdf, på finska)

Rapportering av hur understöden används

Utredning om hur understöden har använts ska göras senast 31.3.2022. Anvisningar för rapportering meddelas senare.

Information

Se Kontaktuppgifter