Suoraan sisältöön

Understöd till ungdomsverksamhet

Pasila

Helsingfors snabb-bidrag

Staden erbjuder ett snabb-bidrag för att främja nya former av evenemang, gemenskap och distansverksamhet inom kultur, ungdomsverksamhet och motion, digitalt eller på annat sätt.

Det totala beloppet för det snabb-bidraget är 300 000 euro och det maximala beloppet per ansökan är 5 000 euro. Syftet med bidraget är att snabbt kunna utnyttja nya innovativa eller digitala sätt att engagera stadsborna då nästan all ansikte mot ansikte kommunikation har upphört.

Bidrag beviljas för ny innovativ eller digital verksamhet och evenemang och distansverksamhet som främjar helsingforsungdomars delaktighet och sociala förstärkning. Ansökan är kontinuerlig och inleds från och med måndag 23 mars 2020. Ansökningarna kommer att behandlas som brådskande.

Föreningar och ungas verksamhetsgrupper, som är registrerade i Helsingfors kan ansöka on snabb-bidragen via Helsingfors stads elektroniska tjänster. För ansökan gäller i huvudsak samma direktiv och regler bortsätt från några undantag. Bekanta dig med dem här: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/projektiavustukset

Som snabb-bidrag kan behandlas bidrag på max 5 000 euro.

Ansökningstiden är fortlöpande och ansökningarna behandlas med ca två veckors mellanrum med en försnabbad tidtabell och genom tjänstemannabeslut. Den första omgången utgörs av ansökningar som inkommit senast fre 27.3 kl. 16. För bidragets användning skall redogöras i slutet av 2020. Bidraget skall ha ett eget kostnadsställe.

Ofta frågat

Tilläggsinformation

chef för partnerskap Markku Toivonen, tfn 041 5121747, markku.toivonen@hel.fi

Kultur och fritidssektorns bidrag återkrävs inte

Eftersom verksamheter har stängts och evenemang har inhiberats på grund av coronaviruset, har staden beslutat att inte återkräva de kultur- och fritidsbidrag som redan beviljats om verksamheten har upphört eller inte genomförts på grund av coronavirusepidemin. Sektionerna för kultur, idrott och ungdom inom Helsingfors stads kultur och fritidssektor informerar om noggrannare direktiv och beslut under våren 2020.

Bidragen kan användas vid ett senare datum, till och med fram till våren nästa år. Dessutom kan innehållet i projekten ändras med en låg tröskel. Staden tar hänsyn till den exceptionella situationen, ger flexibilitet i användningen av bidrag och har förståelse för svåra och förändrade omständigheter.

----

Ungdomsnämnden svarar för understöd till föreningar som har ungdomsverksamhet i Helsingfors. Ungdomsnämndens utgångspunkt är att man beviljar understöd för att stödja verksamheten, inte för att upprätthålla den – alla föreningar ska således också själva bedriva medelsanskaffning för sin verksamhet.

Understödsformerna är följande årliga understöd: verksamhets-, löne- och lägerunderstöd för ferietider samt projektunderstöd.

Verksamhetsunderstöd är årliga understöd som beviljas för att stödja den allmänna verksamheten inom Helsingforsföreningar för ungdomar och yngre tonåringar. Understöd kan beviljas Helsingforsföreningar för ungdomar och yngre tonåringar som har inlett sin verksamhet senast föregående år och i vilka över hälften av medlemmarna eller de som aktivt deltar i verksamheten är Helsingforsbor i åldern 7–28 år. Hyresunderstöd sökes vid behov i samband med understödet.
 De föreningar som fått understöd föregående år kan ansöka om förskott. I förskott beviljas högst hälften av föregående års understödsbelopp.

Löneunderstöd är årliga understöd som beviljas registrerade ungdomsföreningar från Helsingfors eller motsvarande registrerade föreningar som under sig har lokala, i Helsingfors verksamma ungdomsföreningar, sektioner, avdelningar eller verksamhetsgrupper, eller om organisationens verksamhet annars är av sådan art att den förutsätter organisering. För föreningen gäller att två tredjedelar av medlemmarna eller de som aktivt deltar i verksamheten ska vara under 29 år. En bedömning av verksamheten görs vart tredje år för de sökande. Partnerskapsenheten ansvarar för bedömningen.
 De föreningar som fått understöd föregående år kan ansöka om förskott. I förskott beviljas högst hälften av föregående års understödsbelopp.

Lägerunderstöd under semestertider kan beviljas de föreningar från Helsingfors som ordnar natt- och/eller daglägerverksamhet för barn och unga från Helsingfors under skolloven. Understöd beviljas för tiden mellan den 1 november och den 31 oktober. Understöd ska sökas i förväg för läger under följande säsong och kan användas till kostnader för transporter, material, livsmedel, informering, försäkringar och hyror samt lägerpersonalens löner. Lägren ska vara öppna för alla och man ska meddela om dem i den av ungdomscentralen upprätthållna tjänsten Harrastushaku.

Projektunderstöd är understöd av engångsnatur till organisationer och ungdomars verksamhetsgrupper i Helsingfors (se även Sponssi) för genomförande av eller deltagande i ungdomsverksamhetsprojekt, projekt, evenemang eller tillfällen.

Av projektunderstöden beviljas även

Startunderstöd till organisationer för ungdomar eller yngre tonåringar från Helsingfors som inleder eller startar sin verksamhet på nytt och uppfyller kriterierna för organisationer som får verksamhetsunderstöd.

Transportunderstöd till organisationer från Helsingfors som får löneunderstöd.

Understöd för gårdsklubbar för ordnande av ungdomsverksamhet.
 

Grunderna och kriterierna för beviljande av understöd fastställs i den av ungdomsnämnden godkända stadgan för understöd till ungdomsföreningar som också styr beredningen av understöden och beslutsfattandet om dem.

Alla understöd söks via stadens e-tjänster. Mer information finns under Ansökan om understöd.


För mer information kontakta beredarna av understöden:

Virpi Talasmäki, Administrative Secretary, tel. 09 310 89132, virpi.talasmaki@hel.fi

Tuulia Saves, Administrative Secretary, tel. 09 310 23056, tuulia.saves@hel.fi


Foto: Helsinki Material Bank