Hoppa till innehållet

Understöd för att främja motions-och hobbyverksamheter i Helsingfors

Understöd för att främja barns och ungdomars lågtröskelshobbyverksamheter samt för att öka motionsverksamheter för stadsbor i alla åldrar beviljas till projekt som med nya partnerskaper och verksamhetsformer främjar

  • motionsverksamheter och vardagsaktiviteter speciellt för sådana grupper, som hälsomässigt kunde ha mest nytta av mer motion

eller/och

  • lågtröskels hobbyverksamheter för barn och unga som är riktade till dem som inte ännu har någon hobby

Sådana projekt, som implementerar modiga nya experiment eller når nya målgrupper och tillämpar i andra finländska eller internationella städer väl beprövade modeller prioriteras.

Projektutlysningen förverkligas i två steg och den första fasen består av en idéutlysning.

De projekt som på basen av idéutlysningen blir invalda i den andra fasen kan få utvecklingsunderstöd eller en tjänstedesigner som stöd för att förverkliga idén.

Tidtabell

Första sökomgången (idéutlysningen) är öppen för alla 15.3–20.4.2018.

De sökandena meddelas om besluten under maj 2018.

Den andra sökomgången är avsedd enbart de som blivit antagna till den andra och utgår 16.9.2018. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i oktober 2018 om slutliga projekt efter att nämndens sektioner har yttrat sig i frågan.


Att söka understödet

Understödet ansöks under den första sökomgången (idéutlysningen) med ett formulär fr.o.m. 15.3 (länk till formuläret finns nedan). Ansökningar kan inte göras per e-post. Formuläret finns på finska, svenska och engelska.

De sökanden vars projektidéer som blivit antagna till den andra sökomgången skall skicka in sin ansökan på asiointi.hel.fi – tjänsten. Ansökningar kan inte göras per e-post. Formuläret finns på finska och svenska.

Första sökomgången (idéutlysningen)

Fyll i formuläret: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/q4o1kribhe

OBS! Fyll i formulärets samtliga fält.

Ansökningstiden utgår 20.4.2018 kl. 24. Försenade ansökningar beaktas inte och kan inte heller skickas in på något annat sätt.

Märk väl att till den första omgångens ansökningar bifogas inga bilagor eller rekommendationer. All väsentlig information ges enbart i formuläret och i det begränsade utrymmet där.

Vem kan delta i den första omgången (idéutlysningen)?

Registrerade samfund i Helsingfors kan ansöka om bidrag. De sökande kan samarbeta med oregistrerade samfund och aktörer och med aktörer som inte är registrerade i Helsingfors eller t.ex. med företag. 

Privatpersoner eller arbetsgrupper kan inte ensamma ansöka om understödet. Av aktörerna bör minst en uppfylla sektorns understödskriterier. Aktörerna uppmuntras även att skapa nya former av partnerskap. 

Läs mer om sektorns understödskriterier

Kultur
Idrott (på finska)
Ungdom (på finska)

Till vilket ändamål kan understödet för att främja motion och hobbyverksamheter ansökas?

I idéutlysningen söks projekt som:

  • främjar nya former av partnerskap och verksamhetsmodeller
  • ökar motionsverksamheter och vardagsaktiviteter speciellt hos sådana grupper som kunde ha mest nytta av motion ur hälsosynpunkt

eller/och

  • förbättrar barns och ungdomars lågtröskels hobbyverksamheter och når de barn och ungdomar, för vilka det inte ännu finns hobbyer (under 29-åringar)
  • utför nya och modiga experiment och verksamhetsmodeller med vilka nya målgrupper kan nås

Verksamheten bör rikta sig till helsingforsare.

Tänk även på att

  • Hur projektet möjligen fortsätts eller hur verksamheten kunde etableras senare?
  • På vilket sätt du/ni kommer att utvärdera projektets resultat och framsteg (kvantitativt/kvalitativt)? 

Understödets användningsändamål

Understödet skall användas för projektkostnader som inte anknyter direkt till kostnader för aktörens huvudsakliga verksamhet. Projektet bör även ha en självfinansieringsandel.

Beviljandet av understöd

Med idéutlysningen söks i första hand omfattande treåriga samprojekt, vars finansiering kan fortsättas under åren 2019 och 2020 på basen av årlig resultatredovisning med särbeslut, ifall det behövliga beloppet kan anslås ur sektorns budget.

I samband med utlysningen reserveras också möjligheten att påbörja en ny ansökningsomgång under våren 2019 samt möjligheten att lägga fram ett understöd för kortfristiga innovativa projekt.

Understödens slutgiltiga storlek har inte fastställts. Understöd beviljas för högst 7-14 projekt i sin helhet. Längden av vart och ett projekt kan vara högst tre år.

I understödsansökan bör man presentera estimat av projektets verkningar efter att projektperioden gått ut och hur man tänkt fortsätta att finansiera verksamheten efter projektperioden löpt ut.

De projekt, som efter den första fasen blivit invalda till den andra fasen kan få en utvecklingspeng bestående av högst 5000 euro för fortsatt beredning av projektet.

Användningsändamålet för denna peng bör anges i idéansökans första omgång och summan bör användas under projektutlysningens andra omgång. Möjliga användningsändamål kan vara att anlita en utomstående sparrningspartner (kan ej vara organisationens egen medarbetare eller arbetstagare), ett arvode eller annan kostnad som anknyter till planeringen.

Behandling av ansökningarna

Vid idéutlysningens öppning ordnas ett fråge- och diskussionstillfälle för aktörerna.

Kultur- och fritidssektorns understöds- partnerskapsenheter ansvarar för bidragens utvärdering. Kultur- och fritidssektorns sektorchef beslutar och de projekt som antas till projektutlysningens andra omgång.

De slutgiltiga besluten görs av kultur- och fritidsnämnden i oktober 2018.