Suoraan sisältöön

Liikkuvat-verkosto

Syksyllä 2017 toimintansa aloittanut Liikkuvat-verkosto kokoaa yhteen ammattilaiset ja jo olemassa olevat verkostot helsinkiläisten iäkkäiden liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan kentiltä.

Verkoston tavoitteena on parantaa ikääntyneiden palveluiden laatua, saavutettavuutta ja monipuolisuutta uudenlaisen verkostoitumisen ja yhdessä tekemisen kautta. Verkosto luo yhteisen foorumin järjestämällä kohtaamisia ja jakamalla tietoa. Hallinto- ja sektorirajoja ylittävä verkosto mahdollistaa osaamisen ja hyvien käytäntöjen leviämisen sekä yhteisen oppimisen esim. kokeilujen kautta.

Verkosto on tarkoitettu erityisesti ikääntyneiden liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan parissa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille.


Ikääntyneiden kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kartoittaminen

Verkostoa varten tehtiin keväällä 2017 kartoitus, jossa selvitettiin millaista liikunta-, kulttuuri- ja vapaaehtoistoimintaa ikääntyneille on tarjolla kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialoilla. 
Liikkuvat-verkoston alkukartoitus
(pdf) 2017 

Vuonna 2018 tehtiin jatkokartoitus, jossa selvitettiin sosiaali- ja terveystoimialan alaisten palvelukeskusten liikunta-, kulttuuri- ja vapaaehtoistoimintaa.
Palvelukeskukset vapaa-ajan paikkoina(pdf) 2018 


Opitaan yhdessä  -verkostotilaisuudet

Liikkuvat-verkosto järjestää Opitaan yhdessä -tilaisuuksia, jotka on tarkoitettu ikääntyneiden liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan parissa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille. Tilaisuuksien tavoitteena vahvistaa verkostoitumista, yhdessä oppimista ja uuden yhteisen tiedon luomista. Tilaisuudet sisältävät aina asiantuntijapuheenvuoron sekä mahdollisuuden käsiteltävän teeman yhteiseen reflektointiin. 

Lisätietoa: kehittämisasiantuntija Jenni Räsänen, jenni.rasanen@hel.fi


Syksyn 2020 ohjelma

Ti 27.10.2020, klo 13-15, Digitaalisia liikunta- ja kulttuuripalveluita ikääntyneille?

Korona-aika on vauhdittanut erilaisten digitaalisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden tuotantoa myös ikääntyneille. Mitä niiden kehittämisen osalta tulisi huomioida? Millaisia hyviä käytäntöjä jo löytyy?

Ilmoittautuminen (25.10.2020): TäältäMenneet tilaisuudet ja aineistot

2017

3.10.2017 Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hanke, Tilaisuuden materiaalit
Erilaisten lähipalveluiden kehittäminen on tällä hetkellä keskeisessä roolissa ikääntyneiden palveluiden kehittämisen kentällä. Yksi tähän teemaan liittyvä hanke on Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hanke (2017–2019), jossa lisätään yhdessäoloa taloyhtiöissä ja vähennetään ikäihmisten yksinäisyyttä. Toimintaa suunnitellaan iäkkäiden toiveita kuulemalla yhteistyössä asukkaiden, asuinalueen järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Hanke toteutetaan Helsingissä ja Kotkassa. Hankkeessa luodaan Liikkuva taloyhtiö -toimintamalli, jota levitetään valtakunnalliseen käyttöön. Ks. lisää: http://www.ikainstituutti.fi/kotikulmilla/ 

15.11.2017 Miten Suomessa perustellaan taidetoimintaa sosiaali- ja terveyssektorilla? Tilaisuuden materiaalit
Käynnissä olevassa ArtsEqual -hankkeessa on valmistunut tutkimusartikkeli siitä, miten hoiva-alalla taidetoimintaa oikeutetaan ja perustellaan. Professori Kai Lehikoisen artikkelissa tehdään katsaus aihetta käsitteleviin raportteihin ja tutkimuksiin ja analysoidaan niissä esiintyviä puhetapoja. Lehikoinen jakaa argumentoinnin fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elämän merkityksellisyyttä, kulttuurisia oikeuksia, hoivan etiikkaa sekä työllisyyttä korostaviin puhetapoihin.  

12.12.2017 Kirjaston palveluohjausta kotiin -kokeilu, Tilaisuuden materiaalit
Sisältö: Helsingin Laajasalossa pilotoidaan tänä syksynä, miten kirjaston saavutettavuutta kotona asuville ja vähän liikkuville ikääntyneille voitaisiin edistää. Tavoitteena on sosiaali- ja terveys sekä kulttuuripalveluiden yhteistyönä kehittää malli, jossa niin kohdennettu kirjaston palveluohjaus kuin vapaaehtoiset kulttuurikaverit mahdollistavat ikääntyneiden helsinkiläisten mahdollisimman tasavertaisen osallistumisen kulttuuripalveluihin. Lisäksi tavoitteena on kokeilla, voiko myös kotihoidon etäkuntoutuslaitteita hyödyntää kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistämiseksi.
   

2018

30.1.2018 Mitä osallisuus on ja voidaanko sitä mitata? Tilaisuuden materiaalit
Osallisuudesta ja osallisuuden mahdollisuuksien vahvistamisesta puhutaan tällä hetkellä paljon. Myös Helsingin kaupunki on hyväksynyt oman osallisuus- ja vuorovaikutusmallin (https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/vaikuttamiskanavat/osallisuus-ja-vuorovaikutusmalli ). Mutta mitä osallisuuden käsitteellä itse asiassa tarkoitetaan ja voidaanko sitä jotenkin mitata? Miten osallisuus näyttäytyy ikääntyneiden liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta? Kevään ensimmäisessä Opitaan yhdessä -tilaisuudessa pääsette kuulemaan ja keskustelemaan Helsingin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallista. Lisäksi THL:n tutkijat Anna-Maria Isola ja Lars Leemann avaavat osallisuuden käsitettä ja osallisuuden mittaamista. Ks. lisää: https://www.julkari.fi/handle/10024/135356     

1.3.2018 Joustava tilojen käyttö? Tilaisuuden materiaalit
Ikääntyneiden lähipalveluiden tuottamisessa ja osallisuuden tukemisessa uudenlainen, joustava tilojen käyttö on keskeisessä asemassa. Opitaan yhdessä -verkostoaamun kevään toisessa tilaisuudessa paneudutaan tarkemmin alueilla olevien erilaisten tilojen käyttöön. Verkostoaamun paneelin jäseninä ovat mm. yleisten kulttuuripalveluiden päällikkö Stuba Nikula (vastannut KUVA ja KASKO-toimialojen tilaohjeistuksesta), Maija Bergström (Joustotila-hanke), Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki.

4.4.2018 Muistiystävälliset kulttuuri- ja liikuntapaikat ja -palvelut? Tilaisuuden materiaalit
Muistisairauksiin sairastuvien määrä kasvaa jatkuvasti. Mitä muistisairaus tarkoittaa kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sisältöjen ja saavutettavuuden kannalta? Iso-Britanniassa kulttuuriorganisaatiolle on annettu omat ohjeistukset, miten he voivat omassa toiminnassa huomioida muistisairauteen sairastuneiden tarpeet. (Ks. esim. https://www.alzheimers.org.uk/ ). Tule keskustelemaan, miten voimme turvata muistiystävälliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut myös Helsingissä.

16.5.2018 Tehdään yhdessä? - Ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tulevaisuus, Tilaisuuden materiaalit
Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä toimijoiden yhteistyö on keskeisellä sijalla. Miten turvaamme tämän yhteistyön myös jatkossa suurten hallinnollisten muutosten keskellä? Miten Helsingin kaupunki edistää ikääntyneiden hyvinvointia maakuntauudistuksen jälkeen? Seminaarissa puhumassa mm. Uudenmaan maakunnan muutosjohtaja Markus Sovala, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen ja kulttuurijohtaja Tuula Haavisto. Ohjelma

26.9.2018 Stadiluotsit ja Yhdyskuntatyöntekijät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistämässä, Tilaisuuden materiaalit
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden käsitteet ohjaavat tällä hetkellä vahvasti kaikkea kehittämistyötä Helsingissä. Keväällä 2018 Helsingin kaupungilla aloitti työssään seitsemän Stadiluotsia, joiden tehtävänä on toimia yhteisöllisyyden vahvistajina asuinalueilla sekä sillanrakentajina kansalaisten ja kaupungin välillä. Miten jo olemassa olevia ikääntyneiden palveluiden alueverkostoja voidaan hyödyntää osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämistyössä? Sosiaali- ja terveystoimialan yhdyskuntatyöntekijät ovat jo pitkään toimineet yhteisöllisyyden edistäjinä Helsingissä. Mitkä ovat heidän kokemuksestaan tärkeimpiä asioita yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisen kannalta? Tervetuloa keskustelemaan ja oppimaan yhdessä sekä jakamaan osaamista ja tietämystä ikääntyneiden osallisuudesta ja alueellisesta kehittämistyöstä. 

25.10.2018 Kulttuurisen vanhustyön hyvät käytännöt Helsingissä, Tilaisuuden materiaalit
Kulttuurinen vanhustyö ymmärretään Helsingissä näkökulmana vanhustyön kehittämiseen. Näin ollen kulttuurinen vanhustyö näyttäytyy niin osana palveluiden kokonaissuunnittelua, kirjaamista kuin ikääntyneiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemista. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten moninaisin tavoin kulttuuri on osa vanhustyötä Helsingissä. Esimerkit on kerätty sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä toimivien työntekijöiden ehdotusten pohjalta. Tilaisuus järjestetään Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan Kulttuurisen vanhustyön työryhmän, AILI – valtakunnallisen kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkoston sekä Liikkuvat-verkoston yhteistyönä. Ohjelma

27.11.2018 Etsivä vanhustyö – kulttuurin ja liikunnan näkökulmasta?, Tilaisuuden materiaalit
Monet kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toimijat pohtivat, miten palveluita saadaan kohdennettua juuri niille ikääntyneille, jotka tarvitsisivat niitä eniten. Ja minkä tahojen kanssa tässä voisi tehdä yhteistyötä? Yksi vastaus tähän on etsivä vanhustyö, jonka tavoitteena on löytää erityisesti ne ikääntyneet, jotka ovat jääneet palvelujärjestelmien ulkopuolelle. Tervetuloa kuulemaan, millaista etsivää vanhustyötä Helsingissä tehdään ja keitä sitä tekevät. Mukana iltapäivässä mm. Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton Etsivän vanhustyön verkostokeskus -hanke.


2019

28.2.2019 Ikääntyneiden kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut Helsingissä vuonna 2025?, Tilaisuuden materiaalit 
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on laatimassa vuonna 2019 periaatteet KUVAn palveluiden kehittämiselle tulevaisuudessa. Keskeisenä lähtökohtana on palveluiden yhdenvertaisuus ja saavutettavuus. Tule keskustelemaan ja vaikuttamaan: Miten ja missä kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita tuotetaan ikääntyneille tulevaisuudessa? Kuka näitä palveluita tuottaa? Mitkä ovat keskeisiä tekijöitä, joita palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä tulisi huomioida? Paikalla keskustelemassa mm. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio. 

3.4.2019 Saavutettava viestintä?, Tilaisuuden materiaalit
Monet selvitykset ovat osoittaneet, että tieto ikääntyneiden kulttuurin ja vapaa-ajan palveluista on usein hajallaan ja tavoittaa ikääntyneet sattumanvaraisesti. Palveluiden tuottajat puolestaan kokevat usein, että ikääntyneitä on haasteellista tavoittaa. Miten ikääntyneille tulisi viestiä? Mitä tarkoittaa saavutettava ja esteetön viestintä ikääntyneiden palveluiden kohdalla? Mitkä ovat keskeiset viestinnän kanavat? Tule keskustelemaan ja kehittämään, miten Helsingissä voitaisiin edistää ikääntyneiden kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden viestinnällistä saavutettavuutta. 
                                                               
16.5.2019 Yhdenvertaisuuden turvaaminen ikääntyneiden palveluissa?, Tilaisuuden materiaalit
Ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa korostuu, että ikääntyneet ovat hyvin moninainen joukko. Mistä ja miten löydämme herkkyyden ymmärtää ikääntyneiden erilaisia tarpeita ja toiveita? Miten turvaamme yhdenvertaiset ja tasavertaiset palvelut kaikille? Tilaisuus järjestetään yhteistyössä mm. JADE-toimintakeskuksen, Mova-verkoston ja Setan kanssa. 

24.9.2019 Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin, liikunnan ja vapaaehtoistoiminnan keinoin?, Tilaisuuden materiaalit
Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin vahvistaminen on nouseva teema, joka koskettaa myös kulttuuri-, liikunta- ja vapaaehtoistoiminnan kenttää. Mielenterveys on hyvinvoinnin perus-ta. Se on voimavara, joka vahvistaa toimintakykyä ja luo vastustuskykyä elämän kolhuja vastaan. Tervetuloa oppimaan yhdessä sekä jaka-maan omaa osaamistasi ja tietämystäsi teemasta. Mitkä ovat kokemuksesi mukaan tär-keimpiä asioita mielen hyvinvoinnin edistämisen kannalta? Minkälaisia asioita tulee huomi-oida mielen hyvinvoinnin edistämisessä? Miten juuri oma yhteisösi voi tukea ikääntyneiden mielen hyvinvointia? Minkälaista toimijoiden yhteistyötä tarvitaan?

14.11.2019 Vapaaehtoistoiminta Helsingissä, Tilaisuuden materiaalit
Mikä on ajankohtaista Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnassa ja sen kehittämisessä juuri nyt? Miten voimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa edistää ikääntyvien helsinkiläisten osallisuutta ja hyvää elämää? Jalkautuvaa ja kotiin vietävää vapaaehtoistoimintaa on saatavilla. Onko sitä tarpeeksi, mikä siinä on haastavaa, ja mitä tulisi ottaa huomioon sen kehittämisessä? 


2020

5.3.2020 Ikääntyneiden köyhyys, Tilaisuuden materiaalit
Tutkimusten mukaan pienituloisuus yleistyy iän myötä. Puolet 85-vuotiaista elää 20 000 euron vuosituloilla. Mitä tämä tarkoittaa ikääntyneiden oikeuksien sekä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta? Miten tätä asiaa tulisi huomioida kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kentällä? Aihe on monin tavoin ajankohtainen. Helsingin vanhusneuvosto on muun muassa nostanut ikääntyneiden köyhyyden oman toimintansa vuoden pääteemaksi.

Tilaisuudessa aiheesta keskustelemassa Helsingin vanhusneuvoston jäsen Pirkko Telaranta, tutkija Hanna Ahlgren-Leinvuo sekä johtava sosiaalityöntekijä ja helsinkiläisten ikääntyneiden köyhyyteen erikoistunut Mari Helin. Kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluiden näkökulman tilaisuuteen tuovat liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja ja kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas.


17.9.2020 OmaStadi – ikääntyneiden näkökulma?, Tilaisuuden materiaalit
Syksyn ensimmäisessä webinaarissa perehdymme, miten Helsingin kaupungin osallistavan budjetoinnin toimintamalli eli OmaStadi on tavoittanut iäkkäät helsinkiläiset. Tänä syksynä myös pyörähtää toinen OmaStadi-kierros – jos vain koronatilanne sen sallii. Jaossa on lähes 9 miljoonaa euroa. Koska elämme hyvin poikkeuksellisia aikoja, on äärimmäisen tärkeää kiinnittää erityistä huomioita, että kaikilla helsinkiläisillä on mahdollisimman tasavertainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa OmaStadiin. Tervetuloa keskustelemaan, miten voimme tukea ja edistää, että iäkkäiden ääni ja toiveet kuuluvat OmaStadin toisella kierroksella.